DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.13.2016.104340

Функціональний підхід до удосконалення системи управління логістичними бізнес-процесами інтегрованих холдингів.

Юлія Сергіївна Мордвицька

Анотація


У статті описано і структуровано основні складові елементи концептуального підходу до управління логістичними бізнес-процесами інтегрованих холдингів на прикладі українських гірничо-металургійних холдингів і груп «МЕТІНВЕСТ», «Арселор Міттал», «Індустріальний Союз Донбасу», « Інтерпайп». Уточнено поняття « логістичний бізнеспроцес інтегрованого холдингу», виокремлено місце і роль логістичних бізнес-процесів в загальній системі управління корпоративними бізнес-процесами, розроблено модель до організації бізнес-процесів в інтегрованому холдингу за функціональним підходом; обґрунтовано актуальні напрямки підвищення ефективності логістичного менеджменту у галузі управління корпоративними логістичними бізнес-процесами за рахунок позитивних ефектів використання трансфертного механізму ціноутворення.

Ключові слова


логістичний бізнес-процес; система управління корпоративними бізнес-процесами; інтегрований холдинг; трансфертний механізм ціноутворення.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Christopher M. Logistics and supply chain management - London: Pearson Education Limited, 2005 – 89 p.

Gudehus T., Kotzab H. Comprehensive Logistics - Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2010 – 212 p.

Hartman C. Definition of Logistics Costs [ Електронний ресурс] //-Режим доступу: http://smallbusiness.chron.com/definition-logistics-costs-35504.html

Kolosok V., Ugrovata Yu. The economic growth of enterprises in international holdings: application of transfer pricing in Ukrainian companies // Contemporary Research on Organization Management and Administration.- 2014, No. 2(1).- p. 74-99

The official website of the Group ArselorMittal [Електронний ресурс]. -Режим доступу: www.corporate.arcelormittal.com

Алесинская Т.В. Основы логистики. Функциональные области логистического управления: Учебное пособие / Алесинская Т.В. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009.– 79 с.

Дональд Дж. Бауэрсокс, Дэйвид Дж. Клосс. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. /Пер. с англ. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2005 - 640 с.

Кальченко А. Г. Логістика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 284 с. 9. Кислий В.М., Біловодська О.А., Олефіренко О.М., Соляник О.М. Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб. – К: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії:Підручник. — Львів: Національний університет " Львівська політехніка" ( Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), "Інтелект-Захід", 2004. — 416 с.

Мордвицька Ю.С. Вплив механізму трансфертного ціноутворення на формування логістичних витрат міжнародних вертикально-інтегрованих холдингів // Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики :Матеріали четвертої міжнар. наук.-практ. конф., 18 вересня 2015 р. – Одеса, Атлант, 2015. –.с.240-242

Окландер М.А. Логістика: Підручник/ Окландер М.А. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.

Офіційний сайт холдингу МЕТІНВЕСТ. [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.metinvestholding.com.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ