DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.13.2016.104456

Аналіз факторів впливу на розвиток туристичної галузі в Україні

Аліна Євгенівна Сірик

Анотація


В статті узагальнено фактори впливу на розвиток туристичної галузі на основі використання SWOT-аналізу. Доведено, що оцінити ступінь впливу кожного з факторів  можливо за допомогою економіко-математичного моделювання, а саме побудови математичних моделей залежно від наявної статистичної інформації по основних показниках. Встановлено, що розвиток туристичної діяльності уповільнюється технологічною відсталістю, застарілістю матеріально-технічної бази, незначними інвестиціями у розвиток туристичних підприємств, низьким рівнем конкурентоспроможності вітчизняного туристичного продукту, тощо. У статті розглянуто класифікацію факторів впливу на розвиток туризму. Наведено дослідження вчених, у яких класифікацію представлено за ступенем впливу, напрямом, характером та результатами впливу та виділяє чотири групи зовнішніх факторів розвитку туристичної індустрії: політичні, економічні, соціально-демографічні та науково-технічні фактори.  Детально обґрунтовано ступінь впливу кожного фактору на розвиток туризму.

Ключові слова


туристична галузь; фактори впливу; SWOT-аналіз; фінансово-економічні фактори; соціально-демографічні фактори; матеріально-технічні фактори; природно-географічні фактори.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Фролова Ю. В. SWOT-аналіз конкурентоспроможності туристичного ринку України / Ю.В. Фролова. – Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (29) 2015. – С. 42-46.

Шиманська В. В. SWOT-аналіз туристичного комплексу Житомирщини / В. В. Шиманська. – Економіка. Управління. Інновації. - 2011. - №1 (5). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/shymanska2.htm.

Шмагельська М.О. Фактори розвитку сучасного сільського зеленого туризму / М.О. Шмагельська. – Культура народов Причерноморья. – 2009. – №176. – C.95-97. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://infotour.in.ua/shmagelska.htm

Цьохла С.Ю. Систематизація факторів розвитку туристичної індустрії / С. Ю. Цьохла. – Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Экономика и управление». - 2009. - Том 22 (61), №2. - С.373-380. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/cjohla.htm.

Географічні фактори розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/16330826/turizm/ geografiya_turistichnogo_popitu.

Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Бейдик О.О. Факторний аналіз формування потоків в’їздного туризму України / О. О. Бейдик, Н. О. Новосад. – Український географічний журнал - 2012, № 1. – С. 44-49.

Кіптенко В. К. Менеджмент туризму: [підручник] / В. К. Кіптенко. – К. : Знання, 2010. – 502 с.

Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг ( геопросторові аспекти) / О.О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с. – С.44-48.

Комліченко О.О. Фактори розвитку туристичної галузі / О. О. Комліченко. – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. Херсон, 2014. – Випуск 8. Частина 3. – С. 75-79.

Маркетинг туристичних послуг : навч. посіб. / Н. Є. Кудла. — К. : Знання, 2011. — 351 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ