DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.13.2016.104471

Теоретико-методологічні засади оцінювання ефективності фіскальної політики.

Ярослава Ігорівна Морщ

Анотація


У статті розглянуто найбільш розповсюджені методи оцінювання ефективності фіскальної політики. Акцентовано увагу, на необхідності вибору методу в залежності від наявної поточної економічної ситуації в країні. Наголошено на тому, що використання методів оцінювання ефективності фіскальної політики може варіюватися в залежності від поставлених цілей та завдань урядом країни для виконання на будь-якому етапі функціонування економічної системи держави. Запропоновані науковцями критеріальні підходи, що розглянуто у даній роботі, не мають системного характеру, наведені показники не мають заданих порогових значень та не наведена методика узгодження між собою окремих заданих методикою критеріїв. Застосування сценарного моделювання та кластерного аналізу вбачаються максимально прийнятними методами для здійснення аналізу ефективності впроваджуваної фіскальної політики країни. Крім того, за умов економічної розбалансованості, обтяженні проведення економічних заходів наявністю воєнної ситуації в країні, вкрай важливо визначення ефективності впроваджуваних дій економічної направленості у реальному часі. Застосування методів ретроспективного аналізу на даному етапі розвитку держави вбачається недоцільним і таким, що не надасть повної інформації за умови екстраполяції отриманих результатів на майбутнє.

Ключові слова


фіскальна політика; ефективність; сценарне моделювання; цілеорієнтований підхід; кластерний аналіз; крива Лаффера.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Балацкий Е.В. Эффективность фискальной политики государства / Е.В. Балацкий // Проблемы прогнозирования. – 2000. – № 5. – С. 32–45.

Бантон В.Д.Л. Фіскальна політика та механізм її реалізації / В.Д.Л. Бантон, В.І. Тарангул // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 21. – С.30–35.

Герасименко Г.В. Соціальна роль податкової політики: обґрунтування та критерії оцінки / Г.В. Герасименко // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 3 (57). – С. 220–222.

Гуръянова Л.С. Модели оценки сбалансированности показателей фискальной политики / Л.С. Гурьянова // Міжнародний науковий журнал «Економічна кібернетика». – 2012. – № 4–6 (76–78). – С. 21–28.

Игонина Л.Л. О подходах к оценке эффективности бюджетно-налоговой политики / Л.Л.Игонина // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 3. – С. 54–58.

Кизима М.О., Гейман О.А. Сценарне моделювання розвитку соціальноекономічних систем: напрямки, особливості та механізми / М.О. Кизим, О.А. Гейман // Регіональна економіка. – 2009. – №4. – С. 16–23.

Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика. / Т.Ф. Куценко. – К.: КНЕУ, 2006. – 508 с.

Лук’яненко І.Г. Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України / І.Г. Лук’яненко // Бізнес-інформ. – 2012. – № 4. – С. 201–204.

Меркулова Т.В. Снижение налоговой нагрузки и эффект Лаффера: аргументы и заблуждения / Т.В. Меркулова // Налогообложение: проблемы науки и практики : монография / С.И. Юрий, О.М. Десятнюк. – Х. : ИД « ИНЖЭК», 2007. – С. 28–42.

Тарангул Л.Л. Ефективність бюджетно-податкової підтримки національної економіки України / Л.Л. Тарангул, Д.М. Серебрянський, Н.В. Новицька // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2011. – № 3 (54). – С. 34–44.

Твердохліб І.П. Крива Лаффера як інструментальний засіб оцінювання ефективності фіскальної політики держави: проблеми застосування в Україні / І.П. Твердохліб // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №11(149). – С. 270–280.

Харченко Н.В. Фіскальна політика як економічна функція держави / Н.В. Харченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011.– № 1. (45). – С. 54–59.


Пристатейна бібліографія ГОСТ