DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.14.2016.105626

Багаторівнева структурно-динамічна модель підприємництва.

Дмитро Анатолійович Антонюк, Анатолій Іванович Мокій, Катерина Іванівна Антонюк

Анотація


В роботі систематизовано та узагальнено теоретико-методичні підходи до трактування категорій «підприємництва» та «підприємницька діяльність». Системний аналіз сутності підприємництва доводить його ототожнення з такими домінантними характеристиками, як самостійність, ініціативність (на основі творчості, інтуїції), систематичність, ризикованість, націленість на отримання прибутку, що може бути забезпечено інноваційністю, розвитком.  Теоретично обґрунтовано, що підприємництво як узагальнююча категорія охоплює процес господарювання, суб’єктів, об’єктів, підприємницький дохід, а підприємницька діяльність – це вужче поняття, яке стосується лише процесу. Наголошено на доцільності дослідження підприємництва не лише на загальнодержавному, а, насамперед, на регіональному рівні системної ієрархії, оскільки регіон, на відміну від країни, характеризується певними географічними, соціально-демографічними та культурними особливостями, сталою спеціалізацією, взаємозв’язками між елементами системи підприємництва, впливом зовнішніх факторів. Науковою новизною є запропонована концептуальна структурно-динамічна модель системи підприємництва з урахуванням різних рівнів ієрархії управління та домінантних складових: суб’єктів підприємницької діяльності; взаємовідносин між суб’єктами; допоміжних елементів взаємовідносин у вигляді підприємницької інфраструктури; внутрішніх і зовнішніх чинників та факторів. За допомогою моделі доведено, що взаємодія між суб’єктами підприємництва регіону, країни чи мегарегіональних інтеграційних утворень істотно інтенсифікується за умови розбудови інфраструктури підприємництва.

Ключові слова


підприємництво; підприємницька діяльність; регіони України; інфраструктура; моделювання.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Донець Л.І. Основи підприємництва: навчальний посібник/ Л.І. Донець, Н.Г. Романенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с.

История экономических учений: учеб. пособие / Под. ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 364 с.

Історія економічних учень: підручник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко, А.М. Поручник та ін.; За ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. – К.: КНЕУ, 1999. – 364 с.

Wieser F. van. Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft. – Tubingen, 1924. – 444 p.

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 436 с.

Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. Х. Найт / пер. с англ. – М.: Дело, 2003. – 360 с.

Шекл Дж. Новые направления в экономической теории // Современная экономическая модель // Под ред. С. Вайнтрауба. – М., 1981. – 418 с.

Хайек фон. Ф.А. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. – М.: ИРИСЭН, 2006. – 644 с.

Долан Э.Дж. Рынок: микроэкономическая модель / Э.Дж. Долан, Д. Линдсей. – СПб., 1992. – 486 с.

Купчак Б.Ф. Підприємництво: суть та умови здійснення / Б.Ф. Купчак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.2. − С. 243−249.

Бобров В.Я. Основи ринкової економіки / В. Я. Бобров. – К. : Вид-во «Либідь», 1995. – 328 с.

Дзюбик С. Основи економічної теорії / С. Дзюбик, О. Ривак. – К. : Вид-во «Основи», 1994. – 386 с.

Онищенко В. Организация и экономика частного предприятия / В. Онищенко, В. Мельничук. – К. : Изд-во «Наука», 1995. – 269 с.

Варналій З.С. Конкуренція і підприємництво : монографія / З. С. Варналій. – Київ : Знання України, 2015. – 463 с.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 року №436-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page11.

Мельник М.І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій : монографія / М. І. Мельник. – Львів : ІРД НАН України, 2012. – 568 с.

Антонюк Д.А. Розвиток інституціональної інфраструктури підприємництва регіону в процесі європейської інтеграції : монографія / Д.А. Антонюк. – Львів : ДУ « Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», 2015. – 341 с.

Антонюк Д.А. Вплив неформальної інфраструктури на розвиток підприємництва в Україні / Д.А. Антонюк // Логістично-адаптивне та правове управління соціально-економічними процесами : монографія / за заг. ред. В.П. Волкова, Л.А. Горошкової. – Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2015. – С.297–304.


Пристатейна бібліографія ГОСТ