DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.14.2016.105659

Аналіз стану економічної складової сталого розвитку промислових підприємств України.

Олена Володимирівна Латишева

Анотація


В статті викладені проблеми сучасного стану національної економіки в Україні. Визначено, що в країні простежуються чіткі тенденції повернення від виробництва науково місткої продукції до традиційного виробництва експортно-орієнтованої сировинної промисловості. Зазначено, що сучасні проблеми забезпечення ефективності управління економічною складовою сталого розвитку промислових підприємств України знаходяться в історичних особливостях умов розвитку її економіки, структури її економічного потенціалу. Наведено етапи кризових явищ в економіці та їх наслідки, проведено аналіз основних показників національної економіки, визначено динаміку показників розвитку країни, її стратегічних галузей і промислових підприємств. Було встановлено зниження сталості національної економіки і визначено сутність нових викликів, перед якими постала Україна. Аналіз показав, що в Україні сформувалась надзвичайно нестійка вразлива структура економіки і продовжує поглиблюватись деіндустріалізація національного господарства в країні. В статті визначено основні чинники, що становлять загрозу сталому розвитку промислових підприємств України. Зроблено висновок, що серед цілого ряду різноманітних факторів економічного росту України найбільш значним є реалізація плану нової індустріалізації економіки, стимулювання інноваційної діяльності підприємств для відродження промислового потенціалу, структурна зміна народного господарства, залучення інвестицій в розвиток рентабельних виробництв; створення індустріальних парків, що відповідають найкращому світовому досвіду, будівництво нових підприємств з застосуванням головним чином інноваційної техніки і технологій, пріоритетний розвиток високотехнологічних індустріальних підприємств.

Ключові слова


сталий розвиток; національна економіка; структурні зміни в економіці; економічна криза; деіндустріалізація; промислові підприємства.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія / [Новікова О.Ф., Амоша О.І., Антонюк В.П. та ін.] // НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2012. – 534 с.

Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньо-строковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах [Електроний ресурс]. / наук. керівник проекту акад. НАН України М.З. Згуровський – Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. — 184 с. – Режим доступу: http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORESIGHT2016.pdf

World Development Indicators [Electronic resource]// The World Bank: WorldDataBank. – Mode of access: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators)

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти [Електронний ресурс] / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський. / – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – 136 с. – Режим доступу: http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASAFORSIGHT-UA.pdf

Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання: аналітична доповідь [Текст] / Я. А. Жаліло, К. А. Кононенко, В. М. Яблонський [та ін.]; за заг. ред. Я. А. Жаліла; Національний інститут стратегічних досліджень – К.: НІСД, 2014. – 132 с.

Kurtz W. Ukraine Is On The Brink Of Total Economic Collapse / W. Kurtz, S. Look // Business Insider. [Electronic resource]. – Sep. 21, 2014. – Mode of access: http://www.businessinsider.com/ukraine-is-on-the-brinkof-total-economic-collapse-2014-9#ixzz3Iy5vm8UL.

Державна служба статистики України: Національні рахунки України за 2014 - 2015 рік. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Комплексна оцінка економічної ситуації в Україні у 2014-2015 рр. (частина 1: Загальна оцінка макроекономічної ситуації) [ Електронний ресурс]. / ІАС. - 2015. – Режим доступу: http://iac.org.ua/kompleksna-otsinka-ekonomichnoyi-situatsiyi-v-ukrayini-u-2014-2015-rr-chastina-1-zagalnaotsinka-makroekonomichnoyi-situatsiyi


Пристатейна бібліографія ГОСТ