DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.14.2016.105673

Щодо оцінки інвестиційної привабливості авіапідприємств.

Олена Валеріївна Костюнік

Анотація


Особливості авіаційних підприємств характеризуються необхідністю великих довгострокових інвестицій, що ставить перед керівництвом завдання розробки ефективних механізмів оцінки їх інвестиційної привабливості. Метою статті є подальший розвиток теоретико-методичних засад оцінки інвестиційної привабливістю підприємства за допомогою кредитного рейтингу. Одним з інструментів взаємодії інвесторів і кредиторів з підприємствами виступає рейтингова оцінка, яка є важливим інформаційним засобом, індикатором і інструментом підтримки ділових стосунків. Отже, для інвестора кредитний рейтинг міжнародних рейтингових агентств є оцінкою фінансової надійності, ризику банкрутства, платоспроможності і так далі. Для оцінки інвестиційної привабливості підприємств запропоновано методичний підхід щодо визначення кредитного рейтингу авіаційного підприємства. Даний підхід складається з трьох етапів, які пов’язані між собою послідовними зв'язками: інформаційний, аналітичний і розробки управлінських пропозицій. Інформаційний етап виконує підготовчу функцію, головним його завданням стає акумуляція інформації по підприємствах, які мають рейтинги. На аналітичному етапі визначається кредитний рейтинг підприємства. Для цього запропоновано використовувати нейронні мережі, які дозволяють проводити аналіз великих масивів інформації і пошук прихованих закономірностей. На етапі розробки управлінських пропозицій здійснюється розробка комплексу управлінських рішень на тактичному і оперативному рівні, націлених на підвищення рейтингу. Запропоновано інструмент ефективної взаємодії підприємства і інвестора за допомогою використанням кредитного рейтингу, через розробку моделі визначення кредитного рейтингу і інтеграції її в управлінську систему, що дозволяє підприємству розробити завдання на кожному рівні управління і підвищити свою інвестиційну привабливість.


Ключові слова


авіаційне підприємство; інвестиції; інвестиційна привабливість; кредитний рейтинг; управління.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Азаренкова Г. М. Рейтингове оцінювання як метод визначення кредитоспроможності позичальників банку / Г. М. Азаренкова, О. О. Бєлєнкова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2011. – №1 (10). – С.219-223.

Внукова Н.М. Сучасні підходи до методичного забезпечення кредитно-рейтингової оцінки підприємствемітентів / Н.М. Внукова, Н.І. Притула // Економіка України. – 2007. – № 10. – С. 38-42.

Долінський Л. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи об`єктів рейтингування / Л. Долінський // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 4. – С. 23-27.

Ковалев А.П. Кредитный риск-менеджмент : Монография / А.П. Ковалев; рец. А.В. Базилюк. – К. : Сузір’я, 2007. – 406 c.

Купленков М.Ю. Методологические основы определения рейтинга инвестиционной надежности предприятий-заемщиков : автореф. дис. … канд. экон. наук / Купленков М.Ю. ; Гос. акад. профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы. – [Электронный ресурс]. - http://www.gasis.ru/images/theses/121.doc

Юркевич О. М. Кредитний рейтинг як інструмент оцінки кредитного ризику/ О.М. Юркевич // Фінанси, облік, аудит. – 2009. – №13. – С. 130-135.

Туріянська М. М. Інвестиційні джерела / М. М. Туріянська. – Д. : Юго-Восток, 5. 2004. – 317 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ