DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.14.2016.105676

Аналіз сутності та стану державного боргу.

С. М. Короленко

Анотація


У статті систематизовано наукові підходи до трактування поняття «державний борг». Проаналізовано стан державного боргу України за 2013-2016 рр., як одного із факторів впливу на розвиток економіки, визначено чинники впливу на виникнення державного боргу. Досліджено питання боргової політики, доцільність та ефективність якої сприятимуть виведенню України з критичного становища та захисту її фінансової безпеки. Зроблено висновок, що надмірне залучення коштів на недосить вигідних умовах поряд з нераціональним їх використанням перешкоджають довгостроковому економічному зростанню країни. Щоб розрахуватися з кредиторами, країна вимушена все більше ресурсів відволікати від потреб соціально-економічного розвитку. Це, у свою чергу, веде до скорочення витрат державного бюджету, згортання капіталовкладень. За результатами проведеного аналізу логічно зазначити, що структура державного боргу України має бути зміщена до переважання внутрішніх боргових зобов’язань над зовнішніми. Запозичення мають здійснюватися переважно в національній валюті. Тільки ефективна боргова політика може підвищити рівень боргової безпеки, дозволить знизити розмір дефіциту державного бюджету та сприяти економічній міцності країни.

Ключові слова


державний борг; гарантований державою борг; зовнішній борг; внутрішній борг; боргова політика; ефективність; фактори впливу.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Бюджетний кодекс України ( редакція від 20.09.2015) [ Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page.

Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик. – К.: Знання, 2007. – 703 с.

Ватаманюк З.І. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка : навч. посіб. / [З . І . Ватаманюк, С.М. Панчишин, С.К. Ревенчук та ін.]. – К.: Альтернативи, 2005. – 608 с.

Вахненко Т.П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи / Т.П. Вахненко // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 14–28.

Дубницька Н.І. Державний борг / Н.І. Дубницька // Перехідні економічні системи. – Львів, 2007. – Вип. 6. – С. 107108.

Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – К. : Знання, 2002. – 566 с.

Капаєва Л.М. Фінансове право: навч. посіб. / Л.М. Капаєва, М.С. Лях. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.

Макконелл Р. Макроекономіка: пер з англ. / Р. Макконелл, С. Брю. – Львів: Просвіта, 1997. – 671 с.

Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т.1 / За ред.. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2005. – 616 с.

Романенко О.Р. Фінанси: навч.-метод. посіб. / [О.Р. Романенко, С.Я. Огородник, М.С. Зязюк та ін.]. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

Руденко Ю.М. Вплив державного боргу на економічний розвиток України / Ю.М. Руденко // Формування ринкової економіки. – 2007. – № 8. – С. 162–171.

Мірошниченко І.С. Зовнішня заборгованість України як чинник впливу на економічну безпеку держави в умовах Глобалізації / І.С. Мірошниченко // Облік і фінанси. – 2014. – № 3 (65). – С. 102–109.


Пристатейна бібліографія ГОСТ