DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.14.2016.105884

Інвестиції як фактор інноваційного розвитку підприємств машинобудівної галузі України.

Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков, Віталій Вікторович Шипенко

Анотація


У роботі проведене дослідження  впливу  інвестицій на інноваційну активність підприємств машинобудівної галузі України. Доведено, що динаміка розвитку машинобудування та інноваційна активність підприємств визначається обсягами інвестиційних ресурсів у основний капітал за такими видами діяльності, як: 1) підприємства з виробництва комп’ютерів, електронної і оптичної продукції, електричного устаткування; 2) підприємства з виробництва машин і устаткування, не віднесених до інших угрупувань. Інноваційна активність постійно знижується в автомобілебудуванні, не дивлячись на те, що періодично підвищуються темпи зростання інвестицій в основний капітал цього виду діяльності. Отримані результати аналізу функціонування автомобілебудування впродовж 2000 – 2014 років дозволили дійти висновку про те, що автомобілебудування України після 2009 року не змогло вийти із кризи і опинилось у катастрофічному стані.  В разі, якщо ситуація в галузі не покращиться, країна може втратити автомобілебудування взагалі.   Доведено, що заходами щодо підтримки науково-технічного прогресу, інноваційного розвитку підприємств галузей реального сектору економіки України, до числа яких належить машинобудування, можливо віднести такі: стимулювання інвестиційної активності корпоративного сектора, здійснення інвестиційних науково-технічних програм; створення  наукових,  науково-технічних, науково-виробничих фірм, організацій, лабораторій, асоціацій, центрів у формі наукових і технологічних  парків,  технополісів  біля великих наукових центрів; здійснення бюджетних асигнувань і заохочення інвестицій у нову науково технічну   інфраструктуру; удосконалювання законодавства щодо стимулювання інвестицій в інноваційну діяльність.

Ключові слова


інноваційна активність; підприємства; машинобудівна галузь; економічна безпека; криза; інвестиції.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Концепція економічної безпеки України / Ін-т екон. прогнозування, кер. проекту В.М.Геєць. – К.: Логос, 1999. – 56 с.

Жаліло Я. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації / Я.Жаліло // Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. – К.: Сатсанга, 2001. – 224 с.

Горошкова Л.А. Аналіз детермінант економічної безпеки галузей національного господарства / Л.А. Горошкова // Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. – ПереяславХмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди, 2012. – №19. – С.149–163. 4. Горошкова Л.А. Механізми підвищення економічної безпеки чорної металургії : [монографія] / Л.А. Горошкова. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 418 с.

Пат. 82983 Україна, МПК (2013.01) G06Q90/00; G06Q10/06 (2012.01). Спосіб прогнозування розвитку складних систем / Волков В.П., Горошкова Л.А.; заявник та патентовласник ДВНЗ « Запорізький національний університет» МОН України. – №u201301645; заявл. 11.02.2013 р.; опубл. 27.08.2013 р., Бюл. № 16.

Горошкова Л.А. Інвестиційна складова розвитку людського капіталу підприємств реального сектора економіки / Горошкова Л.А., Волков В.П. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»: Збірник наукових праць. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – Вип.1 (45). – С.74-80.

Горошкова Л.А. Інвестиційна складова економічної безпеки туристично-рекреаційної галузі України / Л.А.Горошкова // Проблеми развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ. – 2014. – Т.2. – С.382-386.

Волков В.П. Вплив інвестицій на економічну безпеку реального сектора національної економіки / В.П.Волков, Л.А.Горошкова, П.І.Коренюк // Вісник Дніпропетровського університету. Науковий журнал. Серія: Економіка. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2012. – Т.20. – №10/1. – С.12–17.

Волков В.П. Стан науково–технологічної безпеки реального сектора економіки України / В.П.Волков, Л.А.Горошкова, П.І.Коренюк // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково–практичний журнал. – Хмельницький: УЕП, 2012. – №2 (12). – С.22–25.

Горошкова Л.А. Прогнозування розвитку складних техніко-економічних систем мезорівня / Л.А.Горошкова, В.П.Волков // Економічний вісник університету: Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди, 2013. – №20/2. – С.257–263.

Економічна безпека. Науково-методичне видання. / За ред. Коренюка П.І., Волкова В.П., Горошкової Л.А. – Запоріжжя, ЗНУ. – 86 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ