DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.14.2016.105887

Оцінка впливу зовнішнього середовища на фінансову стійкість підприємства.

Саміра Тимофіївна Пілецька, Анна Віталіївна Лесик

Анотація


Більшість українських підприємств в ході свого розвитку і функціонування стикаються з кризовими процесами, що обумовлює необхідність впровадження системи антикризового управління в цілях нейтралізації або пом'якшення кризових ситуацій. Вирішення позначеної проблеми, пов'язаної зі зміцненням фінансового стану і підвищенням фінансової стійкості підприємств, слід шукати в розвитку і практичному застосуванні теоретичних положень і методів фінансового менеджменту, побудові системи показників і критеріїв для адекватної оцінки зовнішнього середовища функціонування підприємства, знаходженні ефективних способів протидії його впливу. Метою статті є визначення та оцінка чинників зовнішнього середовища функціонування підприємства на його фінансову стійкість в умовах розгортання кризових процесів. Визначені фактори впливу зовнішнього середовища функціонування авіаційного підприємства на його фінансову стійкість. Аналіз рівня впливу факторів середовища функціонування підприємства та його сприятливості для виходу з кризового стану пропонується проводити за допомогою інтегрального показника. Інтегральна оцінка доповнює і розширює можливості традиційного аналізу, базується на використанні вже існуючих методів оцінки та системи показників. Вона дає змогу поєднати в одному показнику багато різних за назвою, одиницями виміру, вагомістю та іншими характеристиками чинників. Інтегральний показник характеризує рівень впливу факторів середовища функціонування підприємства та його сприятливість для виходу з кризового стану, а саме, як впливають фактори середовища функціонування підприємства на його фінансову стійкість. Використання інтегрального показника дозволяє одержати узагальнену оцінку в цілому без зайвої концентрації уваги на окремих складових, критеріях у період відсутності проблемної ситуації, а при необхідності дозволяє зробити декомпозицію системи показників і з необхідним ступенем деталізації виявити фактори середовища, що її створили і негативно впливають на фінансову стійкість.

Ключові слова


зовнішнє середовище; фінансова стійкість; антикризове управління; інтегральний показник; PEST – аналіз

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва Ук раїни: стратегія та механізми зміцнення : монографія / Т. Г. Васильців. – Львів : Арал, 2008. – 384 с.

Іванов Ю.Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток : монографія / Ю.Б. Іванов, П.А. Орлов, Щ.Ю. Іванова. – Харків : ІНЖЕК, 2008. – 352 с.

Лойко В.И. Модель и методика расчета интегрального показателя воздействие внешней среды интегрированной производственной системы / В.И. Лойко, Н.В. Ефанова // Найчный журнал КубГАУ. – 2008. - №35(1). – С. 105 – 123.

Сіправська Н. В. Аналіз та оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на діяльність підприємств машино будування на сучасному етапі / Н. В. Сіправська // Галицький еко номічний вісник. – 2011. – № 1(30). – С. 127–132

Баранівська Х . С . Класифікація стійкості підприємства [Електронний ресурс] / Х. С. Баранівська. – Режим доступу : www. nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/ En_em/2010_7_1/8.pdf

Гончаренко О.М. Методичні аспекти оптимального управління стійкістю підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету. – 2010. – №39. – С. 39–43.

Жигалова В. Н. Повышение потенциала экономической устойчивости предприятия : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / В. Н. Жигалова. – Барнаул : ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 2007. – 22 с.

Мамонтова Н. А. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення // Інститут економічного прогнозування НАН України. – К., 2006. – 16 с.

Бережная E. В. Математические методы моделирования экономических систем : учебное пособие / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

Глотов В. А. Векторная стратификация / В. А. Глотов, В. В. Павельев. – М. : Наука, 1984. – 94 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ