DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.14.2016.105893

Міжнародна конкуренція за людський потенціал: міграційний контекст.

Світлана Петрівна Калініна, Людмила Петрівна Давидюк

Анотація


В статті розглянуто питання активізації процесів міжнародної інтелектуальної міграції на міжнародному ринку праці в контексті проявів міжнародної конкуренції за людський потенціал. Підкреслено, що знання стають об’єктом і фактором конкуренції та формування потоків міжнародної інтелектуальної міграції. Досліджено динаміку і спрямованість міжнародної інтелектуальної міграції. Визначено особливості формування вимог до працівника з метою забезпечення конкурентоспроможності національних економік. Підкреслено, що на сучасному етапі актуалізується проблема регулювання процесів міжнародної інтелектуальної міграції в контексті запобігання втратам людського потенціалу. Зроблено висновок, що зниження активності в регулюванні процесів інтелектуальної міграції може привести до втрат людського потенціалу ( молоді, що навчається у вітчизняній освітній системі); посилення незбалансованості професійно-кваліфікаційної структури висококваліфікованих працівників; до зростання масштабів втрат національної інтелектуальної власності; недовикористання в національних цілях професійних знань, отриманих інтелектуалами на різних рівнях українського освітнього простору.

Ключові слова


конкуренція; міграція; технологічна новація; інтелектуально висококваліфіковані фахівці; інтелектуальний капітал.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Время экономического господства США прошло: П. Дракер о перспективах американской и глобальной экономики // Большой бизнес. – 2004. – № 5. – С. 53–58.

Фомішин С.В. Міжнародна економіка / С.В. Фомішин, А.В. Рибчук, А.П. Румянцев, П.В. Ґудзь та ін.; За ред. С.В. Фомішина. – Львів: Новий Світ – 2000. – 2011. – 446 с.

Калініна С.П. Розвиток міжнародного ринку праці: глобалізаційний аспект / С.П. Калініна, Ю.О. Гетьманенко, Л.П. Давидюк; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора С.П. Калініної. – Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016. – 240с.

Ионцев В.А. Международная миграция населения: Россия и современный мир / В.А. Ионцев // Социс: социол. исслед. – 1998. – № 6. – С. 38-48.

Румянцев А.П. Міжнародна економіка / С.В. Фомішин, А.В. Рибчук, А.П. Румянцев, П.В. Ґудзь та ін. – Львів: Новий Світ –2011. – 446 с.

Мельничук А.П. Внешнеэкономическая деятельность. Международный обмен технологиями / А.П. Мельничук. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2003. – 462с.

Кількість українських вчених, які емігрували за кордон, за рік зросла втричі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.ua/society/778819-kilkist-ukrajinskih-vchenih-yakiemigruvali-za-kordon-zarik-zrosla-vtrichi.html

Топилин А.В. Сдвиги в занятости и миграции высококвалифицированных научных кадров в России / А.В. Топилин, И.А. Малаха // Социологические исследования. – 2004. – №11. – С. 7. 9. Дахно І.І. Міжнародна економіка / І.І. Дахно – 2-ге вид., випр. і доповн. – К.: МАУП, 2006. – 731 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ