DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.17.2018.146764

ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Pavlo Soloshenko, Bogdan Bogdan Fedyanin

Анотація


В статті наведено огляд теоретико – метологічних підходів до управління якістю продукції на промислових підприємствах. Визначено, що конкурентоспроможні промислові підприємства мають сертифікати якості і документацію, впроваджена система управління якістю, впровадження інтегрованих систем управління, що забезпечують охорону навколишнього середовища, здоров'я та праці, принципи корпоративної соціальної відповідальності, як для її співробітників і населення в цілому. Зазначено, що нинішні тенденції в галузі висунули на перший план конкурентноспроможність вітчизняних підприємств, яка тісно пов'язана з постійним поліпшенням якості продукту, поліпшенням ефективності менеджменту якості, беручи до уваги потреби усіх зацікавлених. Нинішні тенденції в галузі висунули на перший план конкурентноспроможність вітчизняних підприємств, яка тісно пов'язана з постійним поліпшенням якості продукту, поліпшенням ефективності менеджменту якості, беручи до уваги потреби усіх зацікавлених сторін. Зазначено, що сучасний споживач, як правило, має можливість вибору продуктів, а також якість продукту, який вважається необхідним серед конкурентних учасників ринку, продукт повинен мати унікальні характеристики які варіюються відповідно до потреб споживача, що міняються.

Ключові слова


промислове підприємство; система управління якістю; якість продукції; моделювання; класифікація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Перелік використаних джерел:

1. Ілляшенко С.М., Маркетингова товарна політика: Підручник. - Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. - 234 с.

2. Іванілов О.С. Економіка. Підручник [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pidruchniki.com/15980223/ekonomika/yakist_produktsiyi_poslug_ekonomichna_kategoriya

3. Економіка аграрних підприємств [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://posibniki.com.ua/catalog-ekonomika-agrarnih-pidpriemstv---andriychuk-v-g

4. Економіка підприємства [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://library.if.ua/book/20/1628.html

5. Ткачук Л. М., Калугаряну Т. К. Якість продукції: методологічні та прикладні аспекти //Ефективна економіка. – 2013. - № 5 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2018

7. Архіпов В. В., Іванникова Т. В., Архіпова А. В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані; Навчальний посібник. — К.: Фірма «ІЙКОС», Центр навчальної літератури, 2007. — 382 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://tourism-book.com/pbooks/book-83/ua/chapter-3317/

8. Minakshi Jain, Product Quality: Definition, Characteristics and Importance [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.yourarticlelibrary.com/products/quality/product-quality-definition-characteristics-and-importance/90711

9. Томохова И.Н., Рыжова Н.А. Классификация средств и методов управления качеством [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.cfin.ru/management/iso9000/qm/meths_classification.shtml

6. Конащук В.Л., Робота Д.Г. Вплив якості продукції на конкурентоспроможність [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_8_115.pdf

10. Zhihai Zhang, Developing a TQM Quality Management Method Model [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.499.8900&rep=rep1&type=pdf

References:

1. Ilyashenko S.M. (2005), "Marketing Commodity Policy", ["Marketingova tovarna polіtika"], textbook, Sumy, VTD "University Book", 234 p.

2. Ivanilov O.S. "Economy" ["Ekonomіka"], textbook [electronic resource], available at: https://idruchniki.com/15980223/economics/yakist_produktsiyi_poslug_ekonomichna_kategoriya

3. "Economics of agrarian enterprises", ["Ekonomіka agrarnih pіdpriеmstv"], [electronic resource], available at: http://posibniki.com.ua/catalog-ekonomikaa-agrarnih-pidpriemstv---andriychuk-v-g

4. "Economy of the enterprise", ["Ekonomіka pіdpriеmstva"], [electronic resource], available at: https://library.if.ua/book/20/1628.html

5. Tkachuk L.M., Kalugaryan T.K., (2013), "Product quality methodological and applied aspects", ["Jakіst' produkcії: metodologіchnі ta prikladnі aspekti"], Effective economy, No. 5 [electronic resource], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2018

6. Konashchuk V.L., Robot D.G. "Impact of Product Quality on Competitiveness", ["Vpliv jakostі produkcії na konkurentospromozhnіst'"], [electronic resource] available at: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_8_115.pdf

7. Arkhipov V.V., Ivannikova T.V., Arkhipova A.V. (2007), "Restaurant business assortment, technology and product quality management in a modern restaurant", ["Restoranna sprava: Asortiment, tehnologіja і upravlіnnja jakіstju produkcії v suchasnomu restorani"], tutorial, K., Firm "IIKOS", Center for Educational Literature, 382 p. [electronic resource], available at: https://tourism-book.com/pbooks/book-83/ua/chapter-3317/

8. Minakashi Jain, "Product Quality: Definitions, Characteristics and Values", [electronic resource], available at: http://www.yourarticlelibrary.com/products/quality/product-quality-definition-characteristics-and-importance/90711

9. Tomokhova I. N., Ryzhova N.A. "Classification of means and methods of quality management", ["Klassifikacija sredstv i metodov upravlenija kachestvom"], [electronic resource], available at: https://www.cfin.ru/management/iso9000/qm/meths_classification.shtml

10. Zhijiang Zhang, "TQM Quality Management Model Development", [electronic resource], available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.499.8900&rep=rep1&type=pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ