DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.17.2018.146824

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ

Petr Korenyuk

Анотація


Екологічне підприємництво в умовах гармонічного збалансованого розвитку неможливе без застосування інновацій, зокрема мало- та майже безвідходних технологій.  Через застосування інновацій у вигляді розробки новітніх технологій екологічне підприємництво сприяє розв’язанню завдань щодо економічної доцільності  та прибутковості утилізації, знешкодження та переробки відходів промислового та побутового походження. Податкове регулювання екологічного підприємництва є вагомим стимуляційним чинник його розвитку. До екологічних інновацій можна віднести такі процеси як  розробку та запровадження нових технологій, зокрема маловідходних та майже безвідходних. Оподаткування може стати стимулюючим фактором впливу на екологічне підприємництво. Має бути використано пільгове оподаткування для підприємств різних форм власності та господарювання , які працюють у сфері екологічного підприємництва та займають інноваційною діяльністю. Зокрема, це може бути запровадження новітніх технологій глибокої комплексної переробки промислових та побутових відходів.  В той же час, аналіз факторів, які перешкоджають здійсненню інновацій, показує, що найвагомішим з них є нестача власних коштів та недостатня фінансова підтримка держави, великі витрати на нововведення, високий економічний ризик, досить тривалий термін окупності нововведень у окремих галузях. В цілому, інновації безпосередньо стимулюють розвиток екологічного підприємництва. В такому випадку екологічне підприємництво органічно доповнюватиме зусилля держави щодо утилізації відходів на основі застосування новітніх технологій та інноваційного чинника.


Ключові слова


підприємництво, екологічне, відходи, наукову та науково-технічну діяльність, інновації, податкове, регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел:

1. Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства : [навч. посібник] / Бачевський Б. Є., Заблодська І. В., Решетняк О. О. – К. : ЦУЛ, 2009. – 400 с.

2. Веклич О.О. Екологічне оподаткування в Україні: реалії та напрями вдосконалення з урахуванням світового досвіду: монографія / О.О. Веклич. — К.: Либідь, 2001. — 47 с.

3. Галушкина Т.П. Экономические инструменты экологического менеджмента (теория и практика) / Т.П. Галушкина / НАН Украины, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований — Одесса, 2000. — 280 с.

4. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: про& блеми теорії: монографія / Л.С. Гринів. — Львів: Видавни& чий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. — 240 с.

5. Данилишин Б.М. Екологічна складова політики сталого розвитку: монографія / Б.М. Данилишин. — Донецьк: Юго-Восток, 2008. — 256с. (НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України)

6. Жарова Л.В. Екологічне підприємництво та екологізація підприємництва: теорія, організація, управління: монографія / Жарова Л.В., Какутич Є.Ю., Хлобистов Є.В.; за ред. акад. Б. М. Данилишина. – Суми: Університетська книга, 2009. – 20 с.

7. Какутич Є.Ю. Організаційно-управлінські умови розвитку екологічного підприємництва в Україні // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб.наук.пр. – К.: РВПС України НАН України, 2006.

8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (в редакції від 19.04.2018) /[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

9. Майстренко О. В. Реформування податкової системи України - як спосіб вирішення податкових колізій /[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/str_6905

10. Стоянова-Коваль С.С. Регілювання інвестиційних процесів у харчовій промисловості: інституційний вибір: Монографія. – Херсон: Айлант, 2016. – 324с.

11. Удосконалення управління природокористування в АПК / С.І. Дорогунцов, П.П. Борщевський, Б.М. Данилишин. – К.: Урожай, 1992. – 128 с.

12. Хлобистов Є.В. Екологічна безпека стратегічного потенціалу динаміки розвитку продуктивних сил регіонів України / Хлобистов Є.В., Жарова Л.В., Кобзар О.М. // Механізм регулювання економіки. – 2008. – №3. – Т.1. – С. 11-19.

References:

1. Bachevsky B.Ye. (2009), "Potential and development of the enterprise", ["Potencіal і rozvitok pіdpriеmstva"], educational manual, Bachevsky B. Ye., Zablodskaya I. V., Reshetnyak A. O., K., ZUL, 400 p.

2. Veklych O.O. (2001)," Ecological taxation in Ukraine: realities and directions of improvement taking into account world experience", ["Ekologіchne opodatkuvannja v Ukraїnі: realії ta naprjami vdoskonalennja z urahuvannjam svіtovogo dosvіdu"], monograph, O.O. Veklych, K., Lybid, 47 p.

3. Galushkina T.P. (2000)" Economic instruments of ecological management theory and practice", ["Jekonomicheskie instrumenty jekologicheskogo menedzhmenta (teorija i praktika)"], T.P. Galushkina, National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of market problems and economic-ecological research, Odessa, 280 p.

4. Grinov L.S. (2001), "Ecologically Balanced Economics: problems of theory" ["Ekologіchno zbalansovana ekonomіka: pro& blemi teorії"], monograph L.S. Greens, Lviv, Publishers & Center of Ivan Franko National University of LNU, 240 p.

5. Danylyshyn B.M. (2008), "Environmental component of sustainable development policy", ["Ekologіchna skladova polіtiki stalogo rozvitku"], monograph, B.M. Danylyshyn, Donetsk, Southeast, 256 p. (NAS of Ukraine, Council for the Study of the Productive Forces of Ukraine)

6. Zharova L.V. (2009), "Ecological Entrepreneurship and Environmentalization of Entrepreneurship: theory, organization, management", ["Ekologіchne pіdpriеmnictvo ta ekologіzacіja pіdpriєmnictva: teorіja, organіzacіja, upravlіnnja "], monograph, Zharova L.V., Kakutich Ye.Yu., Khlobistov Ye.V., for ed. acad. B. M. Danylyshyn, Sumy, University Book, 20 p.

7. Kakutich E.Yu. (2006), "Organizational and managerial conditions of development of ecological enterprise in Ukraine", ["Organіzacіjno-upravlіns'kі umovi rozvitku ekologіchnogo pіdpriеmnictva v Ukraїnі"], Economics of natural resources and environmental protection, Zb.nauc.pr., K ., RVPS of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine

8. "The Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 No. 2755-VI (as amended on April 19, 2018)", ["Podatkovij kodeks Ukraїni vіd 02.12.2010 № 2755-VI (v redakcії vіd 19.04.2018)"], [electronic resource], available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

9. Maystrenko O. V. "Reforming the tax system of Ukraine - as a way to solve tax collisions ", ["Reformuvannja podatkovoї sistemi Ukraїni - jak sposіb virіshennja podatkovih kolіzіj"], [electronic resource]. available at: HTTPS://MINJUST.GOV.UA/M/STR_6905

10. Stoyanova-Koval S.S. (2016), "Adjustment of investment processes in the food industry: institutional choice", ["Regіljuvannja іnvesticіjnih procesіv u harchovіj promislovostі: іnstitucіjnij vibіr"], monograph, Kherson, Ayalant, 324 p.

11. "Improving the management of nature management in APC", ["Udoskonalennja upravlіnnja prirodokoristuvannja v APK"], S.I. Doroguntsov, P.P. Barshchevsky, B.M. Danylyshyn, K., Harvest, 1992, 128 p.

12. Chlobists E.V. (2008)," Ecological safety of the strategic potential of the dynamics of the development of productive forces of the regions of Ukraine" ["Ekologіchna bezpeka strategіchnogo potencіalu dinamіki rozvitku produktivnih sil regіonіv Ukraїni"],, E. Khlobistov, L. Zharova, A. M. Kobzar, Mechanism of regulation of economy, No. 3, T.1, pp. 11-19.


Пристатейна бібліографія ГОСТ