DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.17.2018.158860

Кластерно-логістичний підхід в управлінні територіальними громадами.

Lidiya Goroshkova, Vladimir Volkov, Roman Karbivnychyi

Анотація


В роботі проведений аналіз основних показників процесу децентралізації та створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в Україні. Показано, що впродовж 2015 – 2017 рр. виникали певні труднощі щодо активності та ефективності процесу. Для усунення можливості виникнення кризових явищ в процесі реформування територіального устрою в Україні запропоновано використати кластерно-логістичний підхід. Доведено, що основною передумовою інтеграційних процесів щодо нових об’єднань буде не тільки територіальна ознака,  а й принцип Парето-ефективності. Показано, що основною умовою забезпечення ефективності складної системи  – ОТГ кластерного типу, буде оптимальне використання факторів виробництва: землі, праці, капіталу, підприємницьких здібностей та інформації. Встановлено, що на перших двох етапах кластеризації у її основу покладені принципи кооперації. Кооперація, в основному, реалізується саме в межах вертикальної інтеграції із технологічно спорідненими сферами економічної діяльності. На наступних етапах, можливо виникнення кластерів нового типу, які будуть базуватись на комбінації кооперації та конкуренції. Конкуренція існує завдяки наявності на ринку конкурентоспроможних суперників. Виділені такі основні тенденції розвитку кластерних об’єднань територіальних громад нового типу: орієнтація кластерів на міжгалузевий характер зв’язків, що забезпечує трансферт готових технологічних рішень з різних сфер економічної діяльності; орієнтація на формування декількох «ядер» та лідерів кластера у межах територіальних громад або об’єднаної територіальної громади; зростання ролі паритетності держави у процесах організації та розвитку кластерів територіальних громад.


Ключові слова


територія; територіальний устрій; територіальна громада; стійкість системи; стабільність.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


1. Батанов О. В. Територіальна громада – первинний суб’єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки/ О. В. Батанов: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf.

2. Муркович Л. Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування в Україні: теоретичні аспекти / Л. Муркович: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02%285%29/10mliuta.pdf.

3. Молодожен Ю. Б. Поняття і сутність територіальної громади в системі місцевого самоврядування України / Ю. Б. Молодожен // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету. – 2006. – № 2. – С. 128-136.

4. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування. Аналітична доповідь / Павлюк А. П., Олійник Д. І., Баталов О. А., Дацко О. І., Валюшко І. В., Барвіцький С. Ю. − К.: НІСД, 2016. − 61 с.

5. Горошкова Л. А. Управління фінансовими потоками програм створення територіальних громад / Л. А. Горошкова, В. П. Волков, Г. В. Коваленко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2017. - №1 (61). – С.93-100.

6. Горошкова Л. А. Створення та управління продовольчими ресурсами територіальної громади / Л. А.Горошкова, В. П. Волков, Р. О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2017. - №1 (61). – С.100-108.

7. Горошкова Л. А. Проектне управління ціноутворення у житлово-комунальному господарстві / Л. А. Горошкова, В. П. Волков, І. О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2017. - №1 (61). – С.108-117.

8. Горошкова Л. А. Технологія якісного і кількісного управління територіальними громадами / Л. А. Горошкова, В. П. Волков, Г. В. Коваленко, Р. О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2017. - №2 (62). – С. 29-41.

9. Горошкова Л. А. Олігополістичний сценарій розвитку житлово-комунального господарства / Л. А. Горошкова, В. П. Волков, І. О. Карбівничий, І. А. Горбова // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2017. - №2 (62). – С. 41-58.

10. Волков В. П., Горошкова Л. А. Навчальна програма перепідготовки фахівців «Менеджмент нерухомості». Дата подання 17.08.2016 р, дата реєстрації 01.02.2017 р. №70235.

11. Волков В. П., Горошкова Л. А. Навчальна програма перепідготовки фахівців «Енергетичний менеджмент у теплопостачанні». Дата подання 17.08.2016 р, дата реєстрації 01.02.2017 р. №70236.

12. Волков В. П., Горошкова Л. А. Навчальна програма перепідготовки фахівців «Енергетичний менеджмент у водопостачанні». Дата подання 17.08.2016 р, дата реєстрації 01.02.2017 р. №70237.

13. Волков В. П., Горошкова Л. А. Навчальна програма перепідготовки фахівців «Підготовка керівного складу об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) (голів, управителів, бухгалтерів, голів ревізійних комісій, головних спеціалістів та ін.)». Дата подання 17.08.2016 р, дата реєстрації 01.02.2017 р. №70238.

14. Портер М. Конкуренция / М.Портер. – М.:Издательский дом «Вильямс», 2001. – 560 с.

15. Портер М. Международная конкуренція / М.Портер. – М.:Межународные отношения, 1993. – 896 с.

16. Вебер М. Избранные произведения / М.Вебер. – М.: Экономика, 1990. – 520 с.

17. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т. / А.Маршалл. – М.: Экономика, 1993. – 290 с.

18. Чистилин Д. К. Самоорганизация мировой економки. Евразийский аспект / Д.К.Чистилин. – М.:Экономика, 2004. – 237 с.

References:

1. Batanov О. V. A territorial community - primary subject of municipal authority in Ukraine: concept and attribute / О. V. Batanov: [the Electronic resource]. - Mode of access: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf.

2. Murkovich L. A. territorial community as the subject of local self-management in Ukraine: theoretical aspects / L. Murkovich: [the Electronic resource]. - Mode of access: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02%285%29/10mliuta.pdf.

3. Molodozhen Y. B. Concept and essence of a territorial community in system of local self-management of Ukraine / Y.B. Molodozhen // University scientific slip: a magazine of Khmelnitskiy university. - 2006. - № 2. - P. 128-136.

4. Territorial community as a base part of the administrative - territorial device of Ukraine: problems and prospects of reforming. The analytical report. - К.: NISI, 2016. - 61 p.

5. Goroshkova L. Management of financial flows of the programs of creation of territorial communities / L. Goroshkova, V. Volkov, G.Kovalenko // Management of the projects and development of manufacture. - 2017. - №1 (61). – P. 93-100.

6. Goroshkova L. Creation and management of food resources of a territorial community / L. Goroshkova, V. Volkov, Р. Karbivnychyi // Management of the projects and development of manufacture. - 2017. - №1 (61). – P. 100-108.

7. Goroshkova L. Design management ценообразования in a жилищно-municipal services / L. Goroshkova, V. Volkov, I. Karbivnychyi // Management of the projects and development of manufacture. - 2017. - №1 (61). – P. 108-117.

8. Goroshkova L. Technology of qualitative and quantitative management of territorial communities / L. Goroshkova, V. Volkov, G.Kovalenko, Р. Karbivnychyi // Management of the projects and development of manufacture. - 2017. - №2 (62). – P. 29-41.

9. Goroshkova L. The oligopolistical script of development of a housing and municipal services / L. Goroshkova, V. Volkov, G.Kovalenko, I. Karbivnychyi, I.Horbova // Management of the projects and development of manufacture. - 2017. - №2 (62). - P. 41-58.

10. The certificate on registration of the copyright on product № 702325. The educational program of retraining of the experts «Management of the real estate» / Volkov V., Goroshkova L.; the copyright belongs from Zaporizhzhya National University. Date of representation 17.08.2016 р, date of registration 01.02.2017.

11. The certificate on registration of the copyright on product №70236. The educational program of retraining of the experts «Power management in heat supply» / Volkov V., Goroshkova L.; the copyright belongs from Zaporizhzhya National University. Date of representation 17.08.2016 р, date of registration 01.02.2017.

12. The certificate on registration of the copyright on product №70237. The educational program of retraining of the experts «Power management in water supply» / Volkov V., Goroshkova L.; the copyright belongs from Zaporizhzhya National University. Date of representation 17.08.2016 р, date of registration 01.02.2017.

13. The certificate on registration of the copyright on product №70238. The educational program of retraining of the experts «Preparation of the administrative board of associations of the co-owners of multiroom houses (condominium) (heads managing, bookkeepers, heads of auditing commissions, main experts and др.)». / Volkov V., Goroshkova L.; the copyright belongs from Zaporizhzhya National University. Date of representation 17.08.2016 р, date of registration 01.02.2017.

14. Porter M. A competition / M.Porter. - M.:Vilyams, 2001. - 560 p.

15. Porter M. The international competition / M.Porter. - M.: International relation, 1993. - 896 p.

16. Veber M. The elected products / М.Veber. - M.: Economy, 1990. - 520 p.

17. Маrshall A. Principles of an economic science / А.Маrshall. - M.: Economy, 1993. - 290 p.

18. Chistilin D.К. Self-organizing world economy. The Euroasian aspect / D.К.ЧChistilin. - M.: Economy, 2004. - 237 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ