DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.17.2018.158882

Фінансові важелі як механізми управління децентралізованими ресурсами.

Lidiya Goroshkova, Vladimir Volkov, Ivan Karbivnychyi

Анотація


В роботі проведений аналіз сутності та особливостей підходів до нерухомості та управління нею. Встановлений зв’язок об’єктів нерухомості із землею на основі матеріальних, економічних, юридичних та соціальних критеріїв. Визначені особливості системи управління нерухомістю з урахуванням її внутрішніх компонент, якими є функціональний; фінансовий; фізичний та зовнішні: соціальні процеси, по­літичні зміни, ринкова кон'юнктура, державний вплив. Встановлені особливості управління нерухомістю територіальних громад. Запропонована систематизація об’єктів нерухомості територіальних громад на основі групування їх таким чином: будівлі, комунікації, території, акваторії. Доведена необхідність створення ефективної системи управління нерухомістю територіальних громад, що дозволить не тільки підтримувати її початкову вартість, а й забезпечувати умови для її підвищення (комерціалізація нерухомості).


Ключові слова


територіальна громада; бюджет; доходи бюджету; видатки бюджету; бюджетна політика; стабільний розвиток.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


1. Батанов О. В. Територіальна громада – первинний суб’єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки / О.В. Батанов : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf.

2. Муркович Л. Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування в Україні: теоретичні аспекти / Л. Муркович : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02%285%29/10mliuta.pdf.

3. Молодожен Ю. Б. Поняття і сутність територіальної громади в системі місцевого самоврядування України / Ю.Б. Молодожен // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету. – 2006. – № 2. – С. 128-136.

4. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування. Аналітична доповідь / Павлюк А. П., Олійник Д.І., Баталов О.А., Дацко О.І., Валюшко І.В., Барвіцький С.Ю. − К.: НІСД, 2016. − 61 с.

5. Горошкова Л. А. Управління фінансовими потоками програм створення територіальних громад / Л. А. Горошкова, В. П. Волков, Г. В. Коваленко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2017. - №1 (61). – С.93-100.

6. Горошкова Л. А. Створення та управління продовольчими ресурсами територіальної громади / Л. А.Горошкова, В. П. Волков, Р. О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2017. - №1 (61). – С.100-108.

7. Горошкова Л. А. Проектне управління ціноутворення у житлово-комунальному господарстві / Л. А. Горошкова, В. П. Волков, І. О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2017. - №1 (61). – С.108-117.

8. Горошкова Л. А. Технологія якісного і кількісного управління територіальними громадами / Л. А. Горошкова, В. П. Волков, Г. В. Коваленко, Р. О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2017. - №2 (62). – С. 29-41.

9. Горошкова Л. А. Олігополістичний сценарій розвитку житлово-комунального господарства / Л. А. Горошкова, В. П. Волков, І. О. Карбівничий, І. А. Горбова // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2017. - №2 (62). – С. 41-58.

10. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.Zakon2.rada.gov.ua/lows/show/280/97-вр.

11. Конституція України: прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Право, 1996. - 63 с.

12. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик: Закон СССР от 31.05.1991 г. № 2212-І // Ведомости Верховного Совета (ВВС). – 1991. – № 26. – Ст. 733.

13. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Cт. 356.

14. Житловий кодекс Української РСР // Відомості Верховної Ради України. – 1983. – Ст. 129.

15. Завгородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Завгородній, Г. Л. Вознюк. – Київ : Знання, 2007. – 1072 с.

16. Оксфордський тлумачний словник : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oed.com.

References:

1. Batanov О. V. A territorial community - primary subject of municipal authority in Ukraine: concept and attribute / О.V. Batanov: [the Electronic resource]. - Mode of access: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf.

2. Murkovich L. A. territorial community as the subject of local self-management in Ukraine: theoretical aspects / L. Murkovich: [the Electronic resource]. - Mode of access: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02%285%29/10mliuta.pdf.

3. Molodozhen Y. B. Concept and essence of a territorial community in system of local self-management of Ukraine / Y.B. Molodozhen // University scientific slip: a magazine of Khmelnitskiy university. - 2006. - № 2. - P. 128-136.

4. Territorial community as a base part of the administrative - territorial device of Ukraine: problems and prospects of reforming. The analytical report. - К.: NISI, 2016. - 61 p.

5. Goroshkova L. Management of financial flows of the programs of creation of territorial communities / L. Goroshkova, V. Volkov, G.Kovalenko // Management of the projects and development of manufacture. - 2017. - №1 (61). – P. 93-100.

6. Goroshkova L. Creation and management of food resources of a territorial community / L. Goroshkova, V. Volkov, Р. Karbivnychyi // Management of the projects and development of manufacture. - 2017. - №1 (61). – P. 100-108.

7. Goroshkova L. Design management ценообразования in a жилищно-municipal services / L. Goroshkova, V. Volkov, I. Karbivnychyi // Management of the projects and development of manufacture. - 2017. - №1 (61). – P. 108-117.

8. Goroshkova L. Technology of qualitative and quantitative management of territorial communities / L. Goroshkova, V. Volkov, G.Kovalenko, Р. Karbivnychyi // Management of the projects and development of manufacture. - 2017. - №2 (62). – P. 29-41.

9. Goroshkova L. The oligopolistical script of development of a housing and municipal services / L. Goroshkova, V. Volkov, G.Kovalenko, I. Karbivnychyi, I.Horbova // Management of the projects and development of manufacture. - 2017. - №2 (62). - P. 41-58.

10. Zakon Ukrayiny` «Pro misceve samovryaduvannya v Ukrayini»: [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://www.Zakon2.rada.gov.ua/lows/show/280/97-vr.

11. Konsty`tuciya Ukrayiny`: pry`jnyata na 5 sesiyi Verxovnoyi Rady` Ukrayiny` 28 chervnya 1996 r. - K.: Pravo, 1996. - 63 s.

12. Osnovy grazhdanskogo zakonodatel`stva Soyuza SSR i soyuznyh respubly`k: Zakon SSSR ot 31.05.1991 g. 2212-I // Vedomosty` Verxovnogo Soveta (VVS). – 1991. – 26. – St. 733.

13. Cy`vil`ny`j kodeks Ukrayiny` vid 16.01.2003 435-IV // Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. – 2003. – 40. – Ct. 356.

14. Zhy`tlovy`j kodeks Ukrayins`koyi RSR // Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. – 1983. – St. 129.

15. Zavgorodnij A. G. Finansovo-ekonomichny`j slovny`k / A. G. Zavgorodnij, G. L. Voznyuk. – Ky`yiv: Znannya, 2007. – 1072 s.

16. Oksfords`ky`j tlumachny`j slovny`k: [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://www.oed.com.


Пристатейна бібліографія ГОСТ