DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.15930

THE MAIN ASPECTS OF THE ECONOMIC RELATIONS BETWEEN GEORGIA AND UKRAINE

Гіулі Гаіозовна Гігуашвілі, Века Наочашвілі Века

Анотація


Гігуашвілі Гіулі, Naochashvili Бека. Основні аспекти економічних відносин між Грузією та Україною.

Стратегічне співробітництво між Грузією та Україною базуються на історично сформованих дружніх відносин між двома країнами і спільні інтереси європейської інтеграції, регіонального співробітництва та питання енергетичної безпеки. У статті розглядаються економічні аспекти співпраці між Грузією і Україною. Україна протягом багатьох років є один з найбільших торгових партнерів країни. З України інвестиційні потоки входити в стратегічних секторах, таких, як гідроенергетика, транспорт, інфраструктура, сільське господарство і туризм.

Гигуашвили Гиули, Наочашвили Века. Основные аспекты экономических отношений между Грузией и Украиной.

Стратегическое сотрудничество между Грузией и Украиной основаны на исторически сложившихся дружественных отношений между двумя странами и общие интересы европейской интеграции, регионального сотрудничества и вопросы энергетической безопасности. В статье рассматриваются экономические аспекты сотрудничества между Грузией и Украиной. Украина в течение многих лет является один из крупнейших торговых партнеров страны. Из Украины инвестиционные потоки входить в стратегических секторах, таких, как гидроэнергетика, транспорт, инфраструктура, сельское хозяйство и туризм.

Giguashvili Giuli,  Naochashvili Beka. The Main Aspects of the Economic Relations Between Georgia and Ukraine.

The strategic partnership between Georgia and Ukraine is based on historically established friendly relations between the two nations and the common interests of European integration, regional cooperation and energy security issues. The paper discussesGeorgia-Ukraineeconomic cooperation aspects. For many years,Ukraineis one of the country's largest trading partner. Investment flows fromUkraineto enter into strategic sectors such as hydropower, transportation, infrastructure, agriculture and tourism.


Ключові слова


Foreign Trade, Import, Export

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ