DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.15941

CHALLENGES FACING THE TRANSFORMATION OF THE COMMON COMMERCIAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION

Симеонка Александрова Петрова

Анотація


Petrova SAl. Challenges facing the transformation of the Common commercial policy of the European Union.

The trend towards economic integration is one of the most important regularities that characterize the world economy in the late twentieth century and early twenty-first century. In terms of the restructuring of regional economies of Eastern European countriesBulgariahas adopted a permanent policy of establishing a new type of relationship with the European Union. In recent decades, the Member States of the Community are emerging as major trading partners of Bulgarian businesses. The reorientation ofBulgariato the European Community and the striving to join it greatly affect the national trade policy. Belonging to one of the major economic blocs in the world requires compliance with the adopted Community policy on trade, but also creates a number of challenges. The main purpose of this report, in terms of the dynamics of the accession processes at European level, is to try to assess the current trends in trade policy instruments of the European Union and on this basis to determine the regional dimensions of trade and economic relations between the Member States and Bulgaria, as well as to outline the main challenges occurring in this area.  The integration withinEurope's commercial environment poses many problems and challenges to the future development of our national economy.

Петрова С. А. Виклики перед трансформацією загальної торговельної політики Європейського Союзу.

Тенденція до інтеграції господарського життя являє собою одну з найбільш суттєвих закономірностей, що характеризують розвиток світової економіки в кінці ХХ століття - початку ХХІ століття. Наша сучасна реальність доводить, що жодне економічне явище чи проблема на національному рівні не можуть бути вирішені поза рамками процесу інтеграції. В умовах реструктурування регіональних економік східно-європейських країн Болгарія сприйняла стабільну політику встановлення нового типу відносин з Європейським союзом. В останні десятиліття держави-члени Співтовариства затверджуються в якості основних торгових партнерів болгарських господарюючих одиниць. Переорієнтування Болгарії на Європейське співтовариство і прагнення до асоціювання з ним в значній мірі впливають на національну торговельну політику. Приналежність до одного з основних економічних блоків в світі вимагає дотримання прийнятої Співтовариством політики в галузі торгівлі, але й створює низку викликів. Основною метою цієї доповіді, беручи до уваги динаміку процесів асоціювання на загальноєвропейському рівні, є зробити спробу оцінки сучасних тенденцій в інструментарії торгової політики Європейського союзу і на цій основі визначити регіональні виміри торговельно-економічних відносин між державами-членами та Болгарією, а також виявити основні виклики , які проявляються в цій області. Інтеграція до торгової середовищі Європи ставить ряд проблем і викликів перед майбутнім розвитком національної економіки.

Петрова Симеонка Александрова. Вызовы перед трансформацией общей торговой политики Европейского Союза.

Тенденция к интеграции хозяйственной жизни представляет собой одну из самых существенных закономерностей, характеризующих развитие мировой экономики в конце ХХ века - начале ХХІ века. Наша современная реальность доказывает, что ни одно экономическое явление или проблема на национальном уровне не могут быть решены вне рамок процесса интеграции. В условиях реструктурирования региональных экономик восточно-европейских стран Болгария восприняла стабильную политику установления нового типа отношений с Европейским союзом. В последние десятилетия государства-члены Сообщества утверждаются в качестве основных торговых партнеров болгарских хозяйствующих единиц. Переориентирование Болгарии на Европейское сообщество и стремление к ассоциированию с ним в значительной степени влияют на национальную торговую политику. Принадлежность к одному из основных экономических блоков в мире требует соблюдения принятой Сообществом политики в области торговли, но и создает ряд вызовов. Основной целью настоящего доклада, принимая во внимание динамику процессов ассоциирования на общеевропейском уровне, является предпринять попытку оценки современных тенденций в инструментарии торговой политики Европейского союза и на этой основе определить региональные измерения торгово-экономических отношений между государствами-членами и Болгарией, а также выявить основные вызовы, проявляющиеся в этой области. Интеграция к торговой среде Европы ставит ряд проблем и вызовов перед будущим развитием национальной экономики.

Ключові слова


common commercial policy, process integration

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ