DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.17.2018.159519

Аналіз інвестиційної привабливості «event marketing».

Олександр Володимирович Калінін, Ганна Андріївна Присяжна

Анотація


Стаття піднімає тему пошуку нових маркетингових технологій для бізнесу. Були відзначені мета маркетингу подій та розглянута актуальність його як маркетингової технології. Важливість маркетингових подій для бізнесу пов'язана з витратами, які несе компанія на їх проведення. Тому дослідження різних маркетингових інструментів з точки зору співвідношення їх вартості та потенційної вигоди є важливими аспектами інвестиційних витрат підприємств. У даній статті виділені і описані групи заходів, розділені на різні типи подій (діловий, соціальний, корпоративний). Виконано аналіз етапів життєвого циклу проведення event marketing. Вказані заходи, які проводяться на кожному з етапних подій event marketing. Зроблено висновки по етапах, які найбільш впливають на подальшу конкурентоспроможність маркетингового заходу. Проаналізовано основні переваги event marketing над іншими інструментами маркетингу. Виконано аналіз івент-агентств на світовому ринку, а саме: George P. Johnson Experience Marketing (GPJ), Pico Global Services, VOK DAMS, Universal world events, AMCI Global, Jack Morton Worldwide, Ashfield Meetings and Events, FreemanXP, Hargrove Inc., Hartmann Studios. Аналіз виконано з урахуванням кількості заходів, які ці компанії здійснюють в рік, а також доходів, які вони отримують від цієї діяльності. Проведено порівняльний аналіз часток цих компаній в обсягах послуг і отримуваних доходах і зроблені висновки. Проведено дослідження ринка маркетингових послуг в 2016-2018 рр. Зроблено висновки про величину event marketing на ринку маркетингових послуг. Проаналізовано проблеми розвитку ринку маркетингу подій та прогноз обсягу ринку, а також проблеми розвитку маркетингових послуг в Україні. У висновках наведені рекомендації щодо поліпшення маркетингу середовища, що призведе до більш ефективного освоєння рекламних засобів замовників і зробить event marketing ще більш перспективним маркетинговим засобом для інвестування в потенційний розвиток бізнесу.


Ключові слова


Event маркетинг; маркетингові інструменти; інвестиційна привабливість; маркетингові послуги.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


1. Менеджмент / У. Хальцбаур, Е.Йоттінгер, Б. Кнаус, Р. Мозер, М. Целлер; [Пер. з нім. Т. Фоміної]. - М.: Ексмо, 2007-384 с.

2. Ткачук О. Event - важлива складова сучасного PR / О. Ткачук // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 1. - С. 34-39.

3. Слупський С. Event-ринок України: погляд у майбутнє / С. Слупський // Маркетинг і реклама. - 2008. - № 10. - С. 30-33.

4. Мелентьєва Н. І. Маркетингові комунікації (теоретичні та методичні основи) / Н. І. Мелентьєва, Ю. А. Бічун. - СПб. : Видавництво СПб ГУЕФ, 2001. - 99 с.

5. Офіційний сайт Міжнародної асоціації маркетингових ініціатив (МАМІ). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.mami.org.ua.

6. Гончар В. В., Вакуленко О. О. Перспективи використання сучасних інструментів інтернет-маркетингу в сфері просування послуг / В.В. Гончар, О. О. Вакуленко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальною власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – C. 24 - 30 / Index Copernicus.

7. Горохова Т. В., Бабек Г. І. Формування маркетингової стратегії в системі місцевого самоврядування/ Т.В. Горохова, Г. І. Бабек // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб.наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2017. - Вип. 34. – С. 110-117 (Indexed in Index Copernicus, Scientific Indexing Services, Cosmos Foundation, Scientific & Scolarly Journals iiiFactor, World Cat

8. Боднарук О. В. Cоціальне інвестування як основний інструмент соціальної відповідальності підприємств/ О.В. Боднарук // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДонДУУ, 2016.- Вип.299, т. XVII, серія «Економіка», С.125-135.

9. Zaika Y. Competitiveness of Entrepreneurial Structures: Features and Prospects / Zaika Y., Piskun T. // E-COMMERCE AS AN EFFECTIVE USE OF NEW TECHNOLOGIES FOR SUCCESSFUL BUSINES.- United Kingdom: Agenda Publishing House, 2018. – Р. 174-182 (сollective monograph).

References:

1. Menedzhment / U. Khaltsbaur, Ye.Yottіnger, B. Knaus, R. Mozer, M. Tseller; [Per. z nіm. T. Fomіnoї]. - M.: Yeksmo, 2007- 384 s.

2. Tkachuk O. Event - vazhliva skladova suchasnogo PR / O. Tkachuk // Marketing v Ukraїnі. - 2010. - № 1. - S. 34-39.

3. Slupskiy S. Event-rinok Ukraїni: poglyad u maybutnє / S. Slupskiy // Marketing і reklama. - 2008. - № 10. - S. 30-33.

4. Melentєva N. І. Marketingovі komunіkatsії (teoretichnі ta metodichnі osnovi) / N. І. Melentєva, Yu. A. Bіchun. - SPb. : Vidavnitstvo SPb GUYeF, 2001. - 99 s.

5. Ofіtsіyniy sayt Mіzhnarodnoї asotsіatsії marketingovikh іnіtsіativ (MAMІ). [Yelektronniy resurs]. – Rezhim dostupu : http:// www.mami.org.ua.

6. Gonchar V. V., Vakulenko O. O. Perspektivi vikoristannya suchasnikh іnstrumentіv іnternet-marketingu v sferі prosuvannya poslug / V.V. Gonchar, O. O. Vakulenko // Teoretichnі і praktichnі aspekti ekonomіki ta іntelektualnoyu vlasnostі: Zbіrnik naukovikh prats. – Marіupol: DVNZ «PDTU», 2017. – Vip. 15. – C. 24 - 30 / Index Copernicus.

7. Gorokhova T. V., Babek G. І. Formuvannya marketingovoї strategії v sistemі mіstsevogo samovryaduvannya/ T.V. Gorokhova, G. І. Babek // Vіsnik Priazovskogo derzhavnogo tekhnіchnogo unіversitetu. Serіya: Yekonomіchnі nauki: Zb.nauk. prats. – Marіupol: DVNZ «Priazovskiy derzhavniy tekhnіchniy unіversitet», 2017. - Vip. 34. – S. 110-117 (Indexed in Index Copernicus, Scientific Indexing Services, Cosmos Foundation, Scientific & Scolarly Journals iiiFactor, World Cat

8. Bodnaruk O. V. Cotsіalne іnvestuvannya yak osnovniy іnstrument sotsіalnoї vіdpovіdalnostі pіdpriєmstv/ O.V. Bodnaruk // Problemi ta perspektivi zabezpechennya stabіlnogo sotsіalno-ekonomіchnogo rozvitku: Zb. nauk. prats. – Marіupol: DonDUU, 2016.- Vip.299, t. XVII, serіya «Yekonomіka», S.125-135.

9. Zaika Y. Competitiveness of Entrepreneurial Structures: Features and Prospects / Zaika Y., Piskun T. // E-COMMERCE AS AN EFFECTIVE USE OF NEW TECHNOLOGIES FOR SUCCESSFUL BUSINES.- United Kingdom: Agenda Publishing House, 2018. – R. 174-182 (sollective monograph).


Пристатейна бібліографія ГОСТ