DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.15960

АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И МИРЕ

Олена Іванівна Полуянова

Анотація


Полуянова О. І. Аналіз структурних зрушень залучення прямих іноземних інвестицій по видах економічної діяльності в Україні і світі.

Виконано аналіз інтенсивності структурних змін, які відбуваються, на ринку прямих іноземних інвестицій. Для цього використано показник, що характеризує «структурне зрушення» - квадратичний коефіцієнт структурних змін, який здатний чутливо реагувати на сильні коливання структури. Коефіцієнт структурних зрушень дозволяє отримати звідну оцінку швидкості зміни питомої ваги окремих частин сукупності і представляє якісні структурні зміни в досліджуваному процесі. В ході дослідження, був розрахований показник структури прямих іноземних інвестицій, виконано розрахунки відповідних квадратів абсолютних відхилень по структурах досліджуваного періоду в розрізі видів економічної діяльності розвинених країн, економік, що розвиваються, країн Південно-східної Європи і Союзу Незалежних Держав, а також за даними Світового розвитку за період з 2002 рік  по 2007 рік. Визначені види економічної діяльності, які для іноземних інвесторів є найпривабливішими для вкладення коштів в кожній аналізованій групі країн. В результаті отримано показник інтенсивності зміни структури прямих іноземних інвестицій. Проведений аналіз показав інтенсивність якісних змін структури вкладень прямих іноземних інвестицій, визначені періоди найбільш інтенсивних змін і перерозподілів напрямів вкладень коштів інвесторів. Аналогічний аналіз проведений по Україні за період з 2002 року по 2011 рік відповідно до класифікатора видів економічної діяльності. Визначено пріоритет видів діяльності для інвесторів і інтенсивність змін в структурі інвестицій.

Полуянова Е. И. Анализ структурных сдвигов привлечения прямых иностранных инвестиций по видам экономической деятельности в Украине и мире.

Выполнен анализ интенсивности происходящих структурных изменений на рынке прямых иностранных инвестиций. Для определения происходящих структурных изменений использован показатель, характеризующий «структурный сдвиг» - квадратичный коэффициент структурных изменений, который способен чутко реагировать на сильные изменения структуры. Коэффициент структурных сдвигов позволяет получить сводную оценку скорости изменения удельных весов отдельных час­тей совокупности и представляет качественные структурные изменения в исследуемом процессе. В ходе исследования, был рассчитан показатель структуры прямых иностранных инвестиций, произведены расчеты соответствующих квадратов абсолютных отклонений по структурам исследуемого периода в разрезе видов экономической деятельности развитых стран, развивающихся экономик, стран Юго-Восточной Европы и Союза Независимых Государств, а также по данным мирового развития за период с 2002 год  по 2007 год. Определены виды экономической деятельности, которые для иностранных инвесторов являются наиболее привлекательными для вложения средств в каждой анализируемой группе стран. В результате получен показатель интенсивности изменения структуры прямых иностранных инвестиций. Проведенный анализ показал интенсивность происходящих качественных изменений структуры вложений прямых иностранных инвестиций, определены периоды наиболее интенсивных перемен и перераспределений направлений вложений средств инвесторов. Аналогичный анализ проведен по Украине за период с 2002 года по 2011 год в соответствии с классификатором  видов экономической деятельности. Определен приоритет видов деятельности для инвесторов и интенсивность изменений в структуре инвестиций.

Poluyanova H. Analysis of structural changes of bringing in of direct foreign investments on the types of economic activity in Ukraine and world.

The analysis of intensity of what be going on structural changes is done at the market of direct foreign investments. For determination of what be going on structural changes is used an index, characterizing a «structural change» - quadratic coefficient of structural changes, which is able sensitively to react on the strong vibrations of structure. The coefficient of structural changes allows to get the summary estimation of speed of change of specific scales of separate parts of aggregate and presents high-quality structural changes in the probed process. In the process of research, the index of structure of direct foreign investments was counted up, the calculations of the proper squares of absolute rejections are produced on the structures of the probed period in the cut of types of economic activity of the developed countries, developing economies, countries of South-east Europe and Union of the Independent States, and also from data of world development for period from 2002 year  for 2007. The types of economic activity, which for foreign investors are most attractive for the investment of facilities in every analyzable group of countries, are certain. The index of intensity of change of structure of direct foreign investments is as a result got. The conducted analysis revealed the intensity of what be going on high-quality changes of structure of investments of direct foreign investments, the periods of the most intensive changes and redistributions of directions of investments of facilities of investors are certain. An analogical analysis is conducted on Ukraine for period from 2002 for 2011 in accordance with the classifier of types of economic activity. Priority of types of activity for investors and intensity of changes is certain in the structure of investments.

Ключові слова


изменения, структура, сдвиг, показатель, инвестиции, капитал

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ