DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.15971

АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я І УМОВ ПРАЦІ ЯК ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

Ірина Сергіївна Воробйова

Анотація


Воробйова І. С. Аналіз стану здоров’я і умов праці як факторів ефективного управління персоналом підприємств.

У статті розглянуто залежність ефективності управління персоналом від стану здоров’я і умов праці працівників підприємств України. Запропонована методика розрахунку показників ефективності управління персоналом з врахуванням наведених факторів. Проведено кореляційно-регресійний аналіз використання фонду робочого часу і втрати часу в результаті тимчасової непрацездатності працівників, зайнятих на підприємствах переробної промисловості в перерахунку на одного робітника. В результаті дослідження виявлено суттєвий зв'язок між розглянутими факторами, на який вказує розрахований коефіцієнт детермінації, що дорівнює 81,93%. На основі запропонованого рівняння зроблено прогноз на майбутній період. В роботі досліджено вплив умов праці на рівень травматизму працівників підприємств, що в свою чергу впливає на використання фонду робочого часу. Проведено кореляційний аналіз залежності кількості потерпілих від травматизму, пов’язаного з виробництвом та кількістю працівників, які працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Виявлено суттєвий зв'язок між показниками, що досліджувалися. Зроблено висновок, що побудована економічна модель може використовуватися для планування втрат робочого часу в результаті тимчасової непрацездатності, а також стану умов праці і кількості працівників, які працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам та під впливом перевищення ГДР, ГДК (шкідливих хімічних речовин, шуму, інфразвуку, ультразвуку, мікроклімату, пилу фіброгенної дії, вібрації).

Воробьева И. С. Анализ состояния здоровья и условий труда как факторов эффективного управления персоналом предприятий.

В статье рассмотрена зависимость эффективности управления персоналом от состояния здоровья и условий труда работников предприятий Украины. Предложена методика расчета показателей эффективности управления персоналом с учетом приведенных факторов. Проведен корреляционно-регрессионный анализ использования фонда рабочего времени и потерь времени в результате временной нетрудоспособности работников, занятых на предприятиях перерабатывающей промышленности в пересчете на одного рабочего. В результате исследования выявлена существенная связь между рассматриваемыми факторами, на которую указывает рассчитанный коэффициент детерминации, равный 81,93%. На основе предложенного уравнения сделан прогноз на предстоящий период. В работе исследовано влияние условий труда на уровень травматизма работников предприятий, что в свою очередь влияет на фонд рабочего времени. Проведен корреляционный анализ зависимости количества пострадавших от травматизма, связанного с производством и количеством работников, работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. Выявлена существенная связь между показателями, которые исследовались. Сделан вывод, что построенная экономическая модель может использоваться для планирования потерь рабочего времени в результате временной нетрудоспособности, а также состояния условий труда и численности работников, работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и под влиянием превышения ГДР, ПДК (вредных химических веществ, шума, инфразвука, ультразвука, микроклимата, пыли фиброгенного действия, вибрации).

Vorobyova I. Analysis of health status and working environment as factors of human resources effective management.

The article deals with the human resources management efficiency which depends on workers health status and working environment at Ukrainian enterprises. It was proposed the human resources efficiency technique considering the actual factors.The correlation regression analysis of the working time usage and time losses has been done. It is influenced by temporary disability of employees who are involved in processing industry calculated per an employee. According to the analysis it was estimated a significant relation of the factors, showed by the determination coefficient of determination of 81.93% has been found out. On the basis of the given equation the forecast for the upcoming period has been made. As a part of the work, was studied working environment impact on the accident rate, creating impact on its turn on the working time fund. The correlation dependence analysis of the work related injuries number and the number of employees working in the conditions non-conforming to the sanitation standards has been calculated. It has been concluded that the developed economical model can be used for the planning of working time losses, caused by temporary disability, working environment conditions, the number of employees working in the conditions non-conforming to the sanitation standards under the influence of the exceeded level of harmful chemical substances, noise, infrasound, microclimate, fibrogenic dust and vibrations.


Ключові слова


ефективність управління персоналом, стан здоров'я працівників, умови праці, профзахворювання, працездатність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ