DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.15999

ASPECTS OF ECONOMIC POLICY IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Віолета Іванівна Блажева

Анотація


Blazheva V. Aspects of economic policy in the agricultural sector.

The Common Agricultural Policy consists of European legislative acts and practices intended to implement a common (uniform) policy in the sphere of agriculture. This paper aims to study the tools and mechanisms of the Common Agricultural Policy of the European Union – a policy with a 50-year-old history and its application in agriculture. The emphasis is on the ongoing reforms in the sector and the challenges for the implementation of the European agricultural policy after 2013. The "European model of sustainable agriculture" (a policy consistent with the agricultural expenditure in the EU financial framework until 2013 and aimed at improving the Common Agricultural Policy) is to achieve sustainable development, high quality health products and methods for sustainable environmentally-friendly manufacturing. The European Union membership leads to greater predictability and consistency of agricultural policy and, respectively, of prices. The Common Agricultural Policy is flexible and in tune with reality, in which it must function; the changes are not surprising or arbitrary, as it sometimes happens with national policies. After 2013, the Common Agricultural Policy of the European Union will be directed to sustaining the population, sustainable use of natural resources and economic development ofEurope's rural areas.

Блажева В. Аспекты экономической политики в аграрном секторе.

Общая сельскохозяйственная политика состоит из европейских законодательных актов и практик, целью которой является проведение общей (единой) политики в области сельского хозяйства. Настоящая разработка преследует цель исследовать инструменты и механизмы Общей сельскохозяйственной политики Европейского союза – политики с 50-летней историей и ее применение в аграрном секторе. Внимание акцентируется на проводимых реформах в секторе и вызовах о проведении европейской сельскохозяйственной политики после2013 г.  “Европейская модель устойчивого сельского хозяйства” (политика, учитывающая расходы на сельское хозяйство в финансовой рамке Союза до2013 г. и направленная на усовершенствование Общей сельскохозяйственной политики) выражается в достижении устойчивого развития, здоровых высококачественных продуктах и методах устойчивого экологичного производства. Членство в Европейском союзе ведет к лучшей предвидимости и последовательности политики в сфере сельского хозяйства и, соответственно, цен. Общая сельскохозяйственная политика гибка и находится в синхроне с действительностью, в которой должна функционировать; перемены не являются неожиданными или произвольными, как иногда происходит с национальными политиками. После2013 г. Общая сельскохозяйственная политика Европейского союза будет направлена на обеспечение населения продуктами питания, устойчивое использование природных ресурсов и экономическое развитие европейских сельских районов.

Блажева В. Аспекти економічної політики в аграрному секторі.

Загальна сільськогосподарська політика складається з європейських законодавчих актів і практик, метою якої є проведення загальної (єдиної) політики в області сільського господарства. Справжня розробка переслідує мету дослідити інструменти та механізми Спільної сільськогосподарської політики Європейського союзу - політики з 50-річною історією і її застосування в аграрному секторі. Увага акцентується на проведених реформах у секторі та викликах про проведення європейської сільськогосподарської політики після 2013 р. "Європейська модель сталого сільського господарства" (політика, що враховує витрати на сільське господарство у фінансовій рамці Союзу до 2013 р. і спрямована на удосконалення Спільної сільськогосподарської політики) виражається в досягненні сталого розвитку, здорових високоякісних продуктах і методи стійкого екологічного виробництва. Членство в Європейському союзі веде до кращої предвидимом і послідовності політики у сфері сільського господарства і, відповідно, цін. Загальна сільськогосподарська політика гнучка і знаходиться в синхроні з дійсністю, в якій повинна функціонувати; зміни не є несподіваними або довільними, як іноді відбувається з національними політиками. Після 2013 р. Загальна сільськогосподарська політика Європейського союзу буде спрямована на забезпечення населення продуктами харчування, стале використання природних ресурсів та економічний розвиток європейських сільських районів.


Ключові слова


Agricultural sector, European Union (EU), Common Agricultural Policy (CAP), reforms, Europe 2020.

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ