DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.17.2018.160843

Cтратегічне управління персоналом хімічного підприємства в контексті маркетингової політики.

Петро Іванович Коренюк, Анна Юріївна Кіщенко

Анотація


Дана стаття розкриває доцільність докорінного перегляду вітчизняними HR-менеджерами поглядів на питання стратегічного управління персоналом на рубежі глобальної зміни індустріального на постіндустріальне суспільство. Останнім часом в розвинутих країнах «управління трудовими ресурсами» трансформувалось в «управління людськими ресурсами», що відобразилось у зміні ставлення до людини, яка визнається найкоштовнішим капіталом підприємства, і така зміна вже довела свою ефективність. В ХХІ-му столітті прискорення темпів змін в бізнесі, економіці та суспільстві в сфері управління персоналом ставлять завдання виробити нові правила для керівництва, організації, мотивації, управління і залучення персоналу. Важко передбачити, які нові бізнес-практики збережуться, але неможливо ігнорувати саму необхідність змін.  Основною характеристикою нового часу є зміни з прискоренням, що створює нові правила для бізнесу і для HR-діяльності. В сучасному світі технології змінюються та розповсюджуються дуже швидко. Штучний інтелект, мобільні платформи, датчики і системи соціального співробітництва проникають в усі сфери суспільного життя. Провідні компанії світу сьогодні стикаються з радикальними змінами щодо організації робочої сили, робочого місця та світу праці взагалі. Ці зрушення змінюють правила майже для всіх напрямків управління персоналом. Сьогодні керівники бізнесу і HR-менеджери повинні освоювати нові способи думати про саму компанію, про її персонал, його можливості та їх реалізацію.


Ключові слова


хімічна промисловість; управління людськими ресурсами; стратегія управління персоналом; технологічний розвиток; постіндустріальне суспільство.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


1. The Fruitful Errors of Elton Mayo // Fortune. - 1946. - Vol. 34. - No. 5. - P. 181-252.

2. Демографічна та соціальна статистика / Ринок праці //Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

3. Мировой Атлас Данных Knoema. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://knoema.ru/.

4. Отчет компании Deloitte «Глобальные HR–тренды 2017» //http://www.talent-management.com.ua/3098-deloitte-globalnye-hr-trendy-2017-vvedenie/.

5. Промисловість України у 2011–2015 роках: Статистичний збірник. //Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

6. Статистичний збірник "Україна–2016" //Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

7. Статистичний збірник "Україна–2017" //Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

8. “Статистичний щорічник України” за 2016 рік ////Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

References:

1. The Fruitful Errors of Elton Mayo // Fortune. - 1946. - Vol. 34. - No. 5. - P. 181-252.

2. Demographic and social statistics / Labor market // Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

3. The World Atlas of Data Knoema. Available at: https://knoema.ru/.

4. Deloitte Global HR Trends 2017 Report. Available at: http://www.talent-management.com.ua/3098-deloitte-globalnye-hr-trendy-2017-vvedenie/.

5. Industry of Ukraine in 2011-2015: Statistical collection. // State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

6. Statistical collection "Ukraine-2016" // State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

7. Statistical collection "Ukraine-2017" // State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

8. "Statistical Yearbook of Ukraine" for 2016 // State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ