ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ (НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180061

Ключові слова:

підприємство туристичної індустрії, ефективність діяльності, конкуренція, туристична дестинація, індекс оцінки конкурентоспроможності.

Анотація

У статті розкриті питання формування та розвитку конкуренції у туристичній індустрії України. Авторами статті було уточнено і розширено понятійний апарат і визначено специфіку конкуренції в туризмі на різних рівнях управління туристичною діяльністю. Були проаналізовані основні підходи до оцінки конкурентоспроможності на макро- і мезорівні з метою вдосконалення методики оцінки рівня конкурентоспроможності туристичної дестинації. Розроблено методологію комплексної оцінки реально досяжної конкурентоспроможності туристичної дестинації. Теоретичною і методологічною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних і закордонних учених, пов'язані з формуванням та розвитком конкуренції у туристичній індустрії, законодавчі й нормативні акти України у даній сфері, матеріали спеціалізованих наукових конференцій і симпозіумів. У процесі дослідження використовувалися такі методи: групування – при формуванні концептуальної моделі взаємозв'язку конкуренції в туризмі на різних рівнях; узагальнення – при визначенні основних причин, які посилюють конкуренцію на світовому туристичному ринку на всіх рівнях; для формування методології оцінки реально досяжного рівня конкурентоспроможності туристичної дестинації. Новизна полягає в уточненні, доповненні та розвитку методології оцінки конкурентоспроможності туристичної індустрії на макро- і мезорівні; уведенні нового поняття «реально досяжна конкурентоспроможність туристичної дестинації». Отримані результати дослідження є підґрунтям для ефективного стратегічного управління розвитком туристичних підприємств, здатного підвищити конкурентоспроможність вітчизняної туріндустрії.

Біографії авторів

Valentyna Shapoval, НТУ «Дніпровська політехніка»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства

Tetiana Herasimenko, НТУ «Дніпровська політехніка»

к.геол.н., доцент кафедри економіки підприємства

Mariia Bieloborodova, НТУ «Дніпровська політехніка»

аспірант кафедри економіки підприємства

Посилання

1. Международный туризм принес 1,4 триллиона долл. США в экспортных поступлениях // Официальный сайт ЮНВТО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://media.unwto.org/ru/press-release/2014-05-14/mezhdunarodnyi-turizm-prines-us14-trilliona-v-eksportnykh-postupleniyakh.

2. Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sd4ua.org/wp-content/uploads/2016/11/Strategy_Sustainable_Develop-ment_UA.pdf.

3. Стратегія сталого розвитку туристичної галузі / В.М. Ісаєнко, К.Д. Ніколаєв, К.О. Бабикова, Г.О. Білявський, І.Г. Смирнов : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/6901/1/SSR-tourism.pdf.

4. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 537 с.

5. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу / Л.П. Дядечко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 224 с.

6. Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика : навч. посіб. / М.П. Мальська, В.В. Худо. – Київ: Центр навчальної літератури, 2009. – 424 с.

7. Савицька О. П. Вплив стратегії розвитку на ефективність діяльності туристичних підприємств / О.П. Савицька // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 13. – С. 364 – 369.

8. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rulit.me/books/konkurentnaya-strategiya-metodika-analiza-otraslej-i-kon-kurentov-read-440454-1.html.

9. Корж Н. В., Басюк Д. І. Управління туристичними дестинаціями : підручник / Н. В. Корж, Д. І. Басюк. – Вінниця: «ПП«ТД Едельвейс і К», 2017. – 322 с. – Режим доступу: http://oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-rek/t/04.pdf

10. Юр’єв В.І, Іващенко А.В. Проблеми формування конкурентного середовища в туристичній сфері / В.І. Юр’єв, А.В. Іващенко // Економіка Фінанси Право – 12’4 – 2017 – с. 38-39. – Режим доступу: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16697.pdf

References:

1. International tourism brought $ 1.4 trillion in export earnings [Mezhdunarodnyj turizm prines 1,4 trilliona doll. SShA v jeksportnyh postuplenijah]. UNWTO official website. Available at: http://media.unwto.org/ru/press-release/2014-05-14/mezhdunarodnyi-turizm-prines-us14-trilliona-v-eksportnykh-postupleniyakh. (in Russian).

2. Strategy of sustainable development of Ukraine for the period up to 2030 [Strategija stalogo rozvytku Ukrai'ny na period do 2030 roku]. Available at: http://sd4ua.org/wp-content/uploads/2016/11/Strategy_Sustainable_Development_UA.pdf. (in Ukrainian).

3. Isajenko V.M. Strategy for sustainable tourism development [Strategija stalogo rozvytku turystychna galuz]. Available at: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/ 6901/1/SSR-tourism.pdf. (in Ukrainian).

4. Tkachenko T. Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities: Monography [Stalyj rozvytok turyzmu: teorija, metodologija, realii' biznesu]. Kyiv : Kyi'v National. Trade and Economic University, 2009, 537 p. (in Ukrainian).

5. Djadechko L. Economics of tourism [Ekonomika turystychnogo biznesu]. Kyiv : Centr uchbovoi' literatury, 2007, 224 p. (in Ukrainian).

6. Mal's'ka M. Tourism industry: Theory and Practice: textbook [Turystychnyj biznes: teorija ta praktyka : navch. posib]. Kyiv : Centr uchbovoi' literatury, 2009, 424 p. (in Ukrainian).

7. Savyc'ka O. P. Impact Development Strategy for the performance of tourism enterprises [Vplyv strategii' rozvytku na efektyvnist' dijal'nosti turystychnyh pidpryjemstv]. Global and National Problems of Economy, 2016, no. 13, pp. 364–369. (in Ukrainian).

8. Porter M. Competitive strategy: Methods of analysis of industries and competitors [Konkurentnaja strategija: Metodika analiza otraslej i konkurentov]. Available at: http://www.rulit.me/books/konkurentnaya-strategiya-metodika-analiza-otraslej-i-konkurentov-read-440454-1.html. (in Ukrainian).

9. Korzh N. V., Basyuk D. I. Management of tourist destinations [Upravlinnya turystychnymy destynatsiyamy]. Vinnytsa : Edelʹveys and K, 2017, 322 p. Available at: http://oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-rek/t/04.pdf. (in Ukrainian).

10. Yur’yev V.I, Ivashchenko A.V. Problems of forming a competitive environment in the tourism sector [Problemy formuvannya konkurentnoho seredovyshcha v turystychniy sferi]. Economy Finance Law, 12’4, 2017, pp. 38-39. Available at: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16697.pdf. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті