DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180061

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ (НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ)

Valentyna Shapoval, Tetiana Herasimenko, Mariia Bieloborodova

Анотація


У статті розкриті питання формування та розвитку конкуренції у туристичній індустрії України. Авторами статті було уточнено і розширено понятійний апарат і визначено специфіку конкуренції в туризмі на різних рівнях управління туристичною діяльністю. Були проаналізовані основні підходи до оцінки конкурентоспроможності на макро- і мезорівні з метою вдосконалення методики оцінки рівня конкурентоспроможності туристичної дестинації. Розроблено методологію комплексної оцінки реально досяжної конкурентоспроможності туристичної дестинації. Теоретичною і методологічною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних і закордонних учених, пов'язані з формуванням та розвитком конкуренції у туристичній індустрії, законодавчі й нормативні акти України у даній сфері, матеріали спеціалізованих наукових конференцій і симпозіумів. У процесі дослідження використовувалися такі методи: групування – при формуванні концептуальної моделі взаємозв'язку конкуренції в туризмі на різних рівнях; узагальнення – при визначенні основних причин, які посилюють конкуренцію на світовому туристичному ринку на всіх рівнях; для формування методології оцінки реально досяжного рівня конкурентоспроможності туристичної дестинації. Новизна полягає в уточненні, доповненні та розвитку методології оцінки конкурентоспроможності туристичної індустрії на макро- і мезорівні; уведенні нового поняття «реально досяжна конкурентоспроможність туристичної дестинації». Отримані результати дослідження є підґрунтям для ефективного стратегічного управління розвитком туристичних підприємств, здатного підвищити конкурентоспроможність вітчизняної туріндустрії.


Ключові слова


підприємство туристичної індустрії; ефективність діяльності; конкуренція; туристична дестинація; індекс оцінки конкурентоспроможності.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Международный туризм принес 1,4 триллиона долл. США в экспортных поступлениях // Официальный сайт ЮНВТО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://media.unwto.org/ru/press-release/2014-05-14/mezhdunarodnyi-turizm-prines-us14-trilliona-v-eksportnykh-postupleniyakh.

2. Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sd4ua.org/wp-content/uploads/2016/11/Strategy_Sustainable_Develop-ment_UA.pdf.

3. Стратегія сталого розвитку туристичної галузі / В.М. Ісаєнко, К.Д. Ніколаєв, К.О. Бабикова, Г.О. Білявський, І.Г. Смирнов : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/6901/1/SSR-tourism.pdf.

4. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 537 с.

5. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу / Л.П. Дядечко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 224 с.

6. Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика : навч. посіб. / М.П. Мальська, В.В. Худо. – Київ: Центр навчальної літератури, 2009. – 424 с.

7. Савицька О. П. Вплив стратегії розвитку на ефективність діяльності туристичних підприємств / О.П. Савицька // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 13. – С. 364 – 369.

8. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rulit.me/books/konkurentnaya-strategiya-metodika-analiza-otraslej-i-kon-kurentov-read-440454-1.html.

9. Корж Н. В., Басюк Д. І. Управління туристичними дестинаціями : підручник / Н. В. Корж, Д. І. Басюк. – Вінниця: «ПП«ТД Едельвейс і К», 2017. – 322 с. – Режим доступу: http://oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-rek/t/04.pdf

10. Юр’єв В.І, Іващенко А.В. Проблеми формування конкурентного середовища в туристичній сфері / В.І. Юр’єв, А.В. Іващенко // Економіка Фінанси Право – 12’4 – 2017 – с. 38-39. – Режим доступу: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16697.pdf

References:

1. International tourism brought $ 1.4 trillion in export earnings [Mezhdunarodnyj turizm prines 1,4 trilliona doll. SShA v jeksportnyh postuplenijah]. UNWTO official website. Available at: http://media.unwto.org/ru/press-release/2014-05-14/mezhdunarodnyi-turizm-prines-us14-trilliona-v-eksportnykh-postupleniyakh. (in Russian).

2. Strategy of sustainable development of Ukraine for the period up to 2030 [Strategija stalogo rozvytku Ukrai'ny na period do 2030 roku]. Available at: http://sd4ua.org/wp-content/uploads/2016/11/Strategy_Sustainable_Development_UA.pdf. (in Ukrainian).

3. Isajenko V.M. Strategy for sustainable tourism development [Strategija stalogo rozvytku turystychna galuz]. Available at: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/ 6901/1/SSR-tourism.pdf. (in Ukrainian).

4. Tkachenko T. Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities: Monography [Stalyj rozvytok turyzmu: teorija, metodologija, realii' biznesu]. Kyiv : Kyi'v National. Trade and Economic University, 2009, 537 p. (in Ukrainian).

5. Djadechko L. Economics of tourism [Ekonomika turystychnogo biznesu]. Kyiv : Centr uchbovoi' literatury, 2007, 224 p. (in Ukrainian).

6. Mal's'ka M. Tourism industry: Theory and Practice: textbook [Turystychnyj biznes: teorija ta praktyka : navch. posib]. Kyiv : Centr uchbovoi' literatury, 2009, 424 p. (in Ukrainian).

7. Savyc'ka O. P. Impact Development Strategy for the performance of tourism enterprises [Vplyv strategii' rozvytku na efektyvnist' dijal'nosti turystychnyh pidpryjemstv]. Global and National Problems of Economy, 2016, no. 13, pp. 364–369. (in Ukrainian).

8. Porter M. Competitive strategy: Methods of analysis of industries and competitors [Konkurentnaja strategija: Metodika analiza otraslej i konkurentov]. Available at: http://www.rulit.me/books/konkurentnaya-strategiya-metodika-analiza-otraslej-i-konkurentov-read-440454-1.html. (in Ukrainian).

9. Korzh N. V., Basyuk D. I. Management of tourist destinations [Upravlinnya turystychnymy destynatsiyamy]. Vinnytsa : Edelʹveys and K, 2017, 322 p. Available at: http://oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-rek/t/04.pdf. (in Ukrainian).

10. Yur’yev V.I, Ivashchenko A.V. Problems of forming a competitive environment in the tourism sector [Problemy formuvannya konkurentnoho seredovyshcha v turystychniy sferi]. Economy Finance Law, 12’4, 2017, pp. 38-39. Available at: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16697.pdf. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ