МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Oksana Chumak ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6387-2840

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180064

Ключові слова:

державні підприємства, транспарентність інформації, соціальна відповідальність, нефінансові показники, прозорість економічної інформації, корпоративне управління.

Анотація

Відсутність оприлюднення об’єктивної інформації про результати діяльності та майнового стану державних підприємств не дозволяє розуміти процеси формування та використання їх ресурсів й виконання мети створення й функціонування. Тому постає необхідність впровадження інструментів та механізмів, які забезпечать транспарентність та симетричне вирівнювання економічного інформаційного простору для стейкхолдерів з метою отримання уявлення про функціонування державного капіталу. Метою статті є обґрунтування методологічного забезпечення прозорості економічної діяльності державних підприємств для формування й представлення до оприлюднення якісних показників звітності (фінансової та нефінансової). Проаналізовано зарубіжну та вітчизняну практику транспарентності, підзвітності й прозорості інформації підприємств державного сектору. На основі існуючих аналітичних досліджень схарактеризовано рейтинги частини державних підприємств за рівнем прозорості. Розкрито зміст існуючих в Україні ключові методичні підходи до розкриття фінансових показників та результатів господарської діяльності державних підприємств. Узагальнено проблеми розвитку транспарентності даних державних підприємств та рекомендовано розробку корпоративних стандартів для оприлюднення об’єктивної інформації про економічну діяльність державних підприємств. Наведено компоненти, які максимально враховують складові інформації про здійснення діяльності, використання ресурсів, прагнення у розвитку, співпрацю тощо. Для підвищення транспарентності управлінської інформації про економічну діяльність окреслено напрямки оприлюднення даних, які доцільно розвивати державним підприємствам. Пропонується складання й оприлюднення звітності, як інструментові соціально відповідальної діяльності, у якій розкриваються взаємозв’язки між стратегією і ризиком, фінансовими і нефінансовими показниками, корпоративним управлінням і показниками.

Біографія автора

Oksana Chumak, ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

Посилання

1. OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en

2. Ukraine, EU. (2014, June 27). Association agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id= 246581344

3. Войціцький Ю., Якимчук Д. Прозорість корпоративної звітності: оцінка найбільших приватних та державних компаній України. Transparency International Україна. 2016

4. Курінна І. Прозорість і корпоративна соціальна відповідальність : посібник / І. Курінна, В. Малярчук, М. Саприкіна, М. Супрунюк, О. Трегуб – К. : Поліграфія «Юстон», 2015. 47 с.

5. Зінченко А. Розвиток КСВ в Україні: 2010–2018 / А. Зінченко, М. Саприкіна – К. : Видавництво «Юстон», 2017. 52 с.

6. Іваницька О. М., Кощук Т. В. Передумови та напрями підвищення транспарентності фінансів державних підприємств України. Фінанси України. 2017. № 5. С. 24-38.

7. OECD (2015), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition, OECD Publishing, Paris. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-en

8. Sara Sultan Balbuena. Concerns Related to the Internationalisation of State-Owned Enterprises: Perspectives from Regulators, Government Owners and the Broader Business Community. OECD 2016, 59 р.

9. OECD (2018), Ownership and Governance of State-Owned Enterprises: A Compendium of National Practices. URL: https://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm

References (BSI):

1. OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en

2. Ukraina, EU. (2014, June 27). Uhoda pro asocіacіyu mіzh Ukrayinoyu, z odnіyeyi storony`,ta Yevropejs`ky`m Soyuzom, Yevropejs`ky`m Spіvtovary`stvom z atomnoyi enerhіyi і yikhnіmy`derzhavamy`-chlenamy`, z іnshoyi storony` [Association agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part]. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id= 246581344

3. Voitsitskyi, Iu., Yakymchuk, D. (2016). Prozorist korporatyvnoi zvitnosti: otsinka naibilshykh pryvatnykh ta derzhavnykh kompanii Ukrainy [Transparency of corporate reporting: assessment of the largest private and state companies in Ukraine]. Transparency International Ukraina Transparency International Україна [in Ukrainian].

4. Kurinna, I., Maliarchuk, V., Saprykina, M., Supruniuk, M., Trehub, O. (2015). Prozorist i korporatyvna sotsialna vidpovidalnist [Transparency and Corporate Social Responsibility]. Kyiv: Polihrafiia «Iuston» [in Ukrainian].

5. Zinchenko, A., Saprykina, M. (2017). Rozvytok KSV v Ukraini: 2010–2018 [CSR Development in Ukraine: 2010-2018]. Kyiv: Vydavnytstvo «Iuston» [in Ukrainian].

6. Ivanytska, O. M., Koshchuk, T. V. (2017). Peredumovy ta napriamy pidvyshchennia transparentnosti finansiv derzhavnykh pidpryiemstv Ukrainy [Preconditions and directions of increase of transparency of finance of state enterprises of Ukraine]. Finansy Ukrainy Finance of Ukraine, 5, 24-38 [in Ukrainian].

7. OECD (2015), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition, OECD Publishing, Paris. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/9789264244160-en

8. Sara Sultan Balbuena. Concerns Related to the Internationalisation of State-Owned Enterprises: Perspectives from Regulators, Government Owners and the Broader Business Community. OECD 2016, 59 р. [in English].

9. OECD (2018), Ownership and Governance of State-Owned Enterprises: A Compendium of National Practices. Retrieved from https://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-soes.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті