МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ НЕЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

Автор(и)

  • Aleksey Mints Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8032-005X
  • Elena Dmytriienko Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4737-6123

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180069

Ключові слова:

сталий розвиток, неекономічні чинники, індекс, рейтинг, інвестиційна привабливість, кореляційний аналіз.

Анотація

Досягнення цілей сталого розвитку є одним із головних завдань в сучасному світі. Основні з них - це задоволення зростаючих потреб шляхом раціонального використання існуючих ресурсів кожної країни для забезпечення подальшого існування в довгостроковій перспективі. Концепція сталого розвитку розглядає економічні чинники нарівні з неекономічними, а досвід розвинених країн світу доводить правильність такого підходу. Метою роботи є виявлення пріоритетних напрямків розвитку України в розрізі цілей сталого розвитку. Об'єктом дослідження є процеси забезпечення сталого розвитку країни в умовах обмежених ресурсів. Предметом дослідження є методи визначення взаємозв’язків між інвестиційною привабливістю країни та неекономічними факторами, що її зумовлюють. В роботі досліджено економічні та неекономічні показники розвитку країн, виявлено їх переваги з позицій вивчення сталого розвитку. Обґрунтовано вибір країн, часовий період і методи дослідження. Складено репрезентативну вибірку даних з макроекономічних показників розвитку країн та індексів їх розвитку за період з 2000 до 2017 року. Проведено аналіз зв'язків між економічними і неекономічними факторами розвитку країн. В роботі використано як загальнонаукові (аналіз, порівняння, синтез, узагальнення), так і спеціалізовані методи економічних розрахунків та математичної статистики. Наукова новизна результатів дослідження полягає у визначенні низки неекономічних показників, які мають сильний зв’язок із інвестиційною привабливістю країни, а через те можуть бути рушійною силою для досягнення цілей сталого розвитку.

Біографії авторів

Aleksey Mints, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

професор кафедри фінансів і банківської справи, д.е.н., доцент

Elena Dmytriienko, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

студентка першого курсу магістратури кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

1. Кузнецова Н.В., Кузнецов М.В. Сравнительный анализ уровня инвестиционной привлекательности экономик Северо- и Юго-Восточной Азии. Актуальні проблеми економіки. 2016.№1. С.20-32

2. Бабанов А.В. Классификация факторов, формирующих инвестиционную привлекательность региона. Экономический журнал.2016.№5(41). С. 88-94

3. About the Sustainable Development Goals. URL: https://www.un.org/ sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ (дата звернення: 28.01.2018).

4. List of countries by received FDI. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_received_FDI (дата звернення: 28.01.2019)

5. Бурмака Є.А. Проблеми втілення принципу верховенства права в Україні: аналіз причин виникнення та шляхи їх подолання. Юрист України. 2014. №1(14). C. 37-42

6. Table 1. Human Development Index and its components. URL: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI (дата звернення: 28.01.2019)

7. Наталя Цаль. Міжнародна інвестиційна привабливість України. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23098/1/183-185.pdf (дата звернення: 28.01.2019)

References:

1. Kuznecova N.V. (2016) Sravnitel'nyj analiz urovnja investicionnoj privlekatel'nosti jekonomik Severo- i Jugo-Vostochnoj Azii [Comparative analysis of the level of investment attractiveness of the economies of North and Southeast Asia.] / N.V. Kuznecova, M.V. Kuznecov. Aktual'nі problemi ekonomіki. 2016. 1. – S. 20-32.

2. Babanov A.V. (2016) Klassifikacija faktorov, formirujushhih investicionnuju privlekatel'nost' regiona [Classification of factors shaping the investment attractiveness of the region]. Jekonomicheskij zhurnal.2016. №5(41). S. 88-94.

3. About the Sustainable Development Goals, available at: https://www.un.org/ sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

4. List of countries by received FDI. available at: https://en.wikipedia.org /wiki/List_of_countries_by_received_FDI

5. Burmaka Ye.A. Problemy vtilennia pryntsypu verkhovenstva prava v Ukraini [Problems of the rule of law principle implementation in Ukraine] – Yuryst Ukrainy. 2014. №1(14). S. 37-42.

6. Table 1. Human Development Index and its components. available at: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI

7. Tsal N. Mizhnarodna investytsiina pryvablyvist Ukrainy [International investment attractiveness of Ukraine], available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23098/1/183-185.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті