DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180095

УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

Svitlana Boychenko, Lidiіa Horoshkova, Liubov Zharova, Viktor Кaramushka, Ievgen Khlobystov

Анотація


У роботі доведено, що об’єднану територіальну громаду (ОТГ) можливо вважати складною природно-господарською нелінійною, динамічною системою, спроможною до самоорганізації. Її основними властивостями є такі: нескінченність пізнання; взаємодія із зовнішнім середовищем; цілісність (емерджентність); ієрархічність; структурованість; наявні елементи; має певний стан та поведінку; безперервність функціонування; спроможність до розвитку; динамічність; складність; гомеостатичність; цілеспрямованість; керованість; адаптивність; інерційність; стійкість (сталість); стан рівноваги. Показано, що оптимальним для ОТГ є стан динамічної рівноваги та нестійкість, як передумови динамічного розвитку. Доведено, що кількісним виміром рівноваги є економічна ефективність – Парето-ефективність, що вимагає оптимального розподілу між учасниками ринку ресурсів для виробництва за умови їх рідкісності та обмежених благ при необмеженості їх споживання. Встановлено, що управління взаємозв’язком внутрішніх можливостей та зовнішнього впливу створює умови для сталого розвитку ОТГ. Основними інфраструктурними складовими сталого розвитку ОТГ є економічна, екологічна і соціальна. Показано, що економічна складова сталого розвитку забезпечується за рахунок чинного механізму формування фінансових ресурсів ОТГ, що забезпечує стійкість та самодостатність територіальних громад. З погляду екологічної складової, сталий розвиток має забезпечити цілісність біологічних і фізичних природних систем, їх життєздатність, від чого залежить глобальна стабільність усієї біосфери. Соціальна складова орієнтована на людський розвиток, на збереження стабільності суспільних і культурних систем, на зменшення кількості конфліктів. Доведено, що важливим фактором зовнішнього середовища, що суттєво впливає на параметри функціонування природно-господарської системи ОТГ є сучасні зміни клімату. Проведено загальний аналіз вразливості природно-господарських систем (ПГС) України до зміни клімату. Доведено, що зміни клімату впливають на різні галузі господарювання, але цей вплив не однозначним у різних сферах. Обгрунтована доцільність пошуку нових інноваційних технологій управління та ведення бізнесу. Показано, що реалізація стартапів в межах і інтересах ОТГ має низку позитивних рис у соціальній, економічній та екологічній площинах. Серед основних виділені такі: можливість ефективного та швидкого пошуку шляхів розв’язання локальних проблем (реалізація одного з основоположних принципів сталого розвитку – думай глобально – дій локально), залучення інвестицій, розбудова інноваційного екосередовища: організація співпраці всіх зацікавлених сторін та розбудова інфраструктури, розповсюдження позитивної інформації про успіхи ОТГ, що у майбутньому може сприяти економічному розвитку, зокрема через підвищення інвестиційної привабливості громади, підвищення обізнаності громади як щодо проблем (у тому числі екологічних), так і можливостей їх розв’язання у прибутковий та ефективний спосіб, активна участь громади у втіленні цілей сталого розвитку та залученість до діяльності міжнародних організацій.


Ключові слова


об’єднана територіальна громада; сталий розвиток; інноваційні технології; природно-господарські системи; управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» (від 12 січня 2015 р., № 5/2015). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення 04.02.2018).

2. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (дата звернення 04.05.2018).

3. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування. Київ: НІСД, 2016. - 61 с.

4. Батанов О.В. Територіальна громада – первинний суб’єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки. URL: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf (дата звернення 04.02.2018).

5. Муркович Л. Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування в Україні: теоретичні аспекти. URL: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02%285%29/10mliuta.pdf (дата звернення 04.02.2018).

6. Молодожен Ю.Б. Поняття і сутність територіальної громади в системі місцевого самоврядування України / Б.Ю. Молодожон // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету. - 2006. - № 2. - С. 128-136.

7. Волков В. П., Горошкова Л. А., Карбівничий Р. О. Управління нерухомістю територіальних громад. Белосток: Белосток, 2018. 144 с.

8. Волков В. П., Горошкова Л. А., Карбівничий І. О. Наукові засади технологій управління ресурсами комунальної власності в умовах реформування. Белосток: Белосток, 2018. 138 с.

9. Volkov V.P., Karbivnychyi I.O, Karbivnychyi R.O., Horbova I.A.Conditions of the no-loss functioning of territorial formation. Вelostok: Вelostok, 2018. 190 с.

10. Горошкова Л. А. Роль міжбюджетного регулювання у фінансовій спроможності територіальних громад / Л.А. Горошкова, В.П. Волков, Р.О. Карбівничий // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. - 2018. - № 36. - C. 5-12.

11. Horoshkova L. The Reverse Subsidy`s Impact of United Territorial Community`s Budget Generations / L. Horoshkova, V. Volkov, L. Kapranova, A. Komelina // International Journal of Engineering & Technology. - 2018. - № 7(4.8). - P. 539-543.

12. Горошкова Л. А. Управління фінансовими процесами децентралізації та формування територіальних громад / Л. А. Горошкова, В.П. Волков // Економічний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету. - 2018. - № 36/1. - C. 285-293.

13. Державна екологічна політика України в умовах децентралізації влади / за наук. ред. д.е.н., проф. Є.В. Хлобистова / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. 226 с.

14. Хлобистов Є.В. Особливості формування та розвитку міжнародної екологічної політики України за умов децентралізації врядування // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: колективна монографія [Андерсон В.М., Балджи М. Д., Баркан В.І. та ін.] / НТУУ «Київський політехнічний інститут»; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. Хлобистова Є.В. Черкаси, 2016. - С. 228-234.

15. Гусєва І. І., Сегеда І.В., Хлобистов Є.В. Екологізація енергетики у забезпеченні сталого розвитку держави / за наук. редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / НТУУ «КПІ», ІТГІП НАНУ, The University of Economics and Humanities. - Київ-Бєльсько-Бяла: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – 276 с.

16. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». URL: http://www.Zakon2.rada.gov.ua/lows/show/280/97-вр. (дата звернення 04.02.2018).

17. Дудник І.М. Вступ до загальної теорії систем. - К.:Кондор, 2009. - 205 с.

18. Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 1982. - 456 с.

19. Клебанов Т.С., Дубровина Н.А., Полякова О.Ю., Раевнева Е.В., Милов А.В., Сергиенко Е.А. Моделирование экономической динамики. - Х.:Издательский Дом «ИНЖЭК», 2004. - 244 с.

20. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214. ). URL: http://zakon2.rada.gov.u

21. IPCC:Climate change 2013: The Physical Science Basis, 2013. Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate, UNEP/WMO. URL: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/. (дата звернення 04.02.2018).

22. Досвід Європейського Союзу в адаптації до зміни клімату та застосування його в Україні (Еріком Е. Массеєм) Бюро Координатора з економічної та довкільної діяльності ОБСЄ, 2012 : ). URL: https://www.osce.org/uk/ukraine/104020. (дата звернення 04.02.2018).

23. Boychenko S. Long-time changes of the thermal continentality index, the amplitudes and the phase of the seasonal temperature variation in Ukraine / S. Boychenko, V. Voloshchuk, T. Kuchma, N. Serdyuchenko // Geofizicheskiy Zhurnal. - 2018. - V.40, - N3. - P.81-96. URL: https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137175

24. Boychenko S. Features of climate change in Ukraine: scenarios, consequences for nature and agroecosystems. / S. Boychenko, V. Voloshchuk, Ya. Movchan, N. Serdjuchenko, V. Tkachenko, O. Tyshchenko, S.Savchenko // Proceedings of the National Aviation University. - 2016. - No 4. - Р. 96-113. URL: https://doi.org/10.18372/2306-1472.69.11061

25. Дем’яненко С. Стратегія адаптації аграрних підприємств України до глобальних змін клімату / C. Дем’яненко, В. Бутко В. // Економіка України. - 2012. - № 6. - С. 66–72.

26. Кучер А. Адаптація аграрного землекористування до змін клімату / А.Кучер // Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. – 2017. – Vol. 3. – No. 1. – С. 119-138. – URL: www.are-journal.com.

27. Стратегiя низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. https://menr.gov.ua/files/docs/Proekt/LEDS_ua_last.pdf. (дата звернення 04.02.2018).

28. https://phys.org/news/2017-11-global-carbon-dioxide-emissions-stable.html. (дата звернення 04.02.2018).

29. Транспорт і зміни клімату. Сталий розвиток транспортної системи. Збірник матеріалів для політиків. URL: http://climategroup.org.ua/?p=1145

30. Карпенко О. А. Вплив негативних кліматичних тенденцій на транспортну інфраструктуру / О.А. Карпенко, В.П. Безнісько, А.Ю. Чернавцев // Управління проектами, системний аналіз і логістика. - 2011. - Вип. 8. - С. 305-307. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2011_8_83.

31. Ткаченко В. С. Структурний дрейф степових фiтосистем України пiд впливом клiматичних змiн та прогностичнi сценарiї для першої половини ХХI століття / В.С. Ткаченко, С.Г. Бойченко // Доповіді Національної академії наук України. - 2014. - № 4. - С. 172-180.

32. Офіційний вебсайт проекту Climate Forum East. Червоний хрест., 2013–2014 рр. URL: www.climateforumeast.org.

33. WHO. Highlights on health in Ukraine. 2005. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/103615/E88285.pdf .(дата звернення 04.02.2018).

34. Карпатський інститут розвитку (Кошице, Словаччина), 2015 Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА» (Ужгород, Україна), 2015.

References:

Decree of the President of Ukraine «On the Strategy of Sustainable Development» Ukraine-2020 «(from January 12, 2015, № 5/2015). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (date of treatment 04.02.2018).

2. Sustainable Development Goals: Ukraine. National report. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (date of treatment 04.05.2018).

3. Territorial community as a base part of the administrative - territorial device of Ukraine: problems and prospects of reforming. The analytical report. Кyiv.: NISI, 2016. 61 p.

4. Batanov О. V. A territorial community - primary subject of municipal authority in Ukraine: concept and attribute. URL: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_13.pdf. (date of treatment 04.02.2018).

5. Murkovich L. A. Territorial community as the subject of local self-management in Ukraine: theoretical aspects. URL: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_02%285%29/10mliuta.pdf. (date of treatment 04.02.2018).

6. Molodozhen, Y. B. (2006). Concept and essence of a territorial community in system of local self-management of Ukraine. University scientific slip: a magazine of Khmelnitskiy university. № 2. P. 128-136. [in Ukr.].

7. Volkov V. P., Horoshkova L. A., Karbivnychyi R. O. Upravlinnia nerukhomistiu terytorialnykh hromad. Belostok: Belostok, 2018. 144 p. [in Ukr.].

8. Volkov V. P., Horoshkova L. A., Karbivnychyi I. O. Scientific principles of technologies of management of community property resources are in the conditions of reformation. Belostok: Belostok, 2018. 138 p.

9. Volkov V.P., Karbivnychyi I.O, Karbivnychyi R.O., Horbova I.A.Conditions of the no-loss functioning of territorial formation. Вelostok: Вelostok, 2018. 190 с.

10. Horoshkova L. A., Volkov V. P., Karbivnychyi R. O. (2018). A role of the interbudgetary adjusting is in financial possibility of territorial communities. Bulletin of Priazovsky Technical University. Series: Economic sciences. № 36. P. 5-12. [in Ukr.].

11. Horoshkova L., Volkov V., Kapranova L., Komelina А. (2018). The Reverse Subsidy`s Impact of United Territorial Community`s Budget Generations. International Journal of Engineering & Technology. № 7(4.8). P. 539-543.

12. Horoshkova L. A., Volkov V. P. (2018). Management of decentralization and forming of territorial communities financial processes. University Economic Bulletin/ Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University. № 36/1. P. 285-293. [in Ukr.].

13. A public ecological policy of Ukraine is in the conditions of decentralization of power / nauk. red. d.e.n., prof. Ye.V. Khlobystova. Kyiv, 2016. 226 p. [in Ukr.].

14. Khlobystov I.V. Features of formation and development of international environmental policy of Ukraine in the conditions of decentralization of governance // Sustainable development - XXI century: management, technology, models. Discussions 2016: Collective Monograph [Anderson VM, Balgi MD, Barkan VI etc.] / NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»; Institute of Telecommunications and Global Information Space of the National Academy of Sciences of Ukraine; Higher economics and humanitarian school. / nauk. red. d.e.n., prof. Ye.V. Khlobystova. Cherkasy, 2016. Р. 228-234. [in Ukr.].

15. Guseva I. I., Segeda I. V., Khlobistov E. V. Ecologization of power in maintenance of sustainable development of the state / nauk. red. d.e.n., prof. I.V. Khlobystova / NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»; Institute of Telecommunications and Global Information Space of the National Academy of Sciences of Ukraine; Higher economics and humanitarian school. Kiev-Bel'sko-Byala: publisher Chabanenko Yu.A.,, 2015. 276 р. . [in Ukr.].

16. Law of Ukraine «About local self-management in Ukraine». URL: http://www.Zakon2.rada.gov.ua/lows/show/280/97-vr. (date of treatment 04.02.2018).

17. Dudnik I.M. Introduction to the general theory of systems. K. Condor, 2009. 205 p.

18. Schumpeter J. Theory of Economic Development. M .: Progress, 1982. 456 p.

19. Klebanov T.S., Dubrovin N.A., Polyakova O.Yu., Raevneva E.V., Milov A.V., Sergienko E.A. Modeling of economic dynamics. Kh.: Publishing House «INZHEK», 2004. 244 p.

20. On approval of the Methodology for the formation of capable territorial communities: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 8, 2015, No. 214.). URL: http://zakon2.rada.gov.u. (date of treatment 04.02.2018).

21. IPCC:Climate change 2013: The Physical Science Basis, 2013. Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate, UNEP/WMO. URL: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/.

22. Experience of the European Union in adaptation to climate change and its application in Ukraine (Eric E. Massey) Office of the Coordinator for the OSCE Economic and Environmental Activities, 2012: ). URL: https://www.osce.org/uk/ukraine/104020/ (date of treatment 04.02.2018).

23. Boychenko S., Voloshchuk V., Kuchma T., Serdyuchenko N. (2018). Long-time changes of the thermal continentality index, the amplitudes and the phase of the seasonal temperature variation in Ukraine. Geofizicheskiy Zhurnal. V.40, N3. P.81-96. URL: https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137175

24. Boychenko S., Voloshchuk V., Movchan Ya., Serdjuchenko N., Tkachenko V., Tyshchenko O., Savchenko S. (2016). Features of climate change in Ukraine: scenarios, consequences for nature and agroecosystems. Proceedings of the National Aviation University. No 4. Р. 96-113. URL: https://doi.org/10.18372/2306-1472.69.11061

25. Demianenko S., Butko V. Strategy of adaptation of agrarian enterprises of Ukraine to global climate change. Ukraine economy. 2012. № 6. P. 66–72.

26. Kucher A. (2017). Adaptation of agrarian land use to climate change. Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. Vol. 3. No. 1. С. 119–138. URL: www.are-journal.com.

27. Ukraine's strategy for low carbon development by 2050. https://menr.gov.ua/files/docs/Proekt/LEDS_ua_last.pdf/ (date of treatment 04.02.2018).

28. https://phys.org/news/2017-11-global-carbon-dioxide-emissions-stable.html/ (date of treatment 04.02.2018).

29. Transport and climate change. Sustainable development of the transport system. A collection of materials for politicians.URL: http://climategroup.org.ua/?p=1145

30. Karpenko O.A., Beznisko V.P., Chernavtcev A. Yu. (2011). Influence of negative climatic tendencies on transport infrastructure. Project management, system analysis and logistics. V. 8. P. 305-307. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2011_8_83.

31. Tkachenko V.S., Boychenko S.G. (2014). Structural drift of steppe systems in Ukraine under the influence of climatic changes and prognostic scenarios for the first half of the XXI century. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine. No. 4. С. 172-180.

32. The official website of the Climate Forum East project. Red Cross, 2013-2014. URL: www.climateforumeast.org. (date of treatment 04.02.2018).

33. WHO. Highlights on health in Ukraine. 2005. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/103615/E88285.pdf. (date of treatment 04.02.2018).

34. Carpathian Development Institute (Kosice, Slovakia), 2015 Agency for the Promotion of the Sustainable Development of the Carpathian Region «FORZA» (Uzhhorod, Ukraine), 2015.


Пристатейна бібліографія ГОСТ