ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180099

Ключові слова:

інформація, інформаційні технології, системи, прийняття рішень, фармацевтичний ринок, глобалізація.

Анотація

Посилення глобалізаційних тенденцій на фармацевтичному ринку визивають зростання обсягів інформації з дослідження ринку, просуванню фармацевтичних товарів, рекламі, прогнозуванню збуту, обробки замовлень та збільшення вимог до обробки, збереження та аналізу даних, що викликає необхідність використання спеціалізованих інформаційних систем підтримки прийняття рішень. Зроблено аналіз функціональних можливостей інформаційних систем підтримки прийняття рішень в умовах глобалізації фармацевтичного ринку. На сьогодні системи підтримки прийняття рішень, які можуть бути використані для аналізу динаміки фармацевтичного ринку в умовах глобалізації охоплюють три групи інформаційних технологій, що базуються на застосуванні універсальних, спеціалізованих та інтегрованих систем підтримки прийняття рішень. Універсальні системи використовують статистичний інструментарій, який має конкретний набір методів, достатній у більшості випадків для аналізу і прогнозування тенденцій розвитку фармацевтичного ринку. Спеціалізовані системи виконують функцій автоматизації процесів стратегічного маркетингового планування діяльності фармацевтичного ринку та можуть оперувати неточними даними і припущеннями. Інтегровані інформаційні системи підтримки прийняття рішень на фармацевтичному ринку поєднують технології з автоматизації функції управління різних рівнів фармацевтичного підприємства. Використання інформаційних систем підтримки прийняття рішень в умовах глобалізації фармацевтичного ринку підвищить ефективність та якість прийняття обґрунтованих управлінських рішень за рахунок удосконалення інформаційного забезпечення, зниження ймовірних помилок при ухваленні рішень та економії ресурсів управління.

Біографія автора

Tetyana Shabelnyk, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

професор кафедри математичних методів та системного аналізу, д.е.н., доцент

Посилання

1. Андрушків Б. До питання використання інформаційних технологій в логістиці дистрибуції препаратів фармацевтичної промисловості [Електронний ресурс] / Б.Андрушків, Б. Паласюк // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2014. - Вип. 1 (10). - С. 120-128. - Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14abmpfp.pdf.

2. Бабінцева Л. Ю. Засади створення державної системи інформаційного моніторингу фармацевтичного ринку / Л. Ю. Бабінцева // Медична інформатика та інженерія. -2012.-№1.-С. 33-36.

3. Гавриш О. А. Побудова інформаційної підсистеми інформаційно-інноваційного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства / О. А. Гавриш, С. М. Савченко // Економіка та держава : Міжнар. науково-практ. журн. 2011. № 3.

4. Иванов Н.Н. Информационно-аналитические системы в управлении экономическими объектами / Н. Н. Иванов // http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614572">Бізнес Інформ. - 2013. - № 10. - С. 141-145.

5. Кузнецова М.О. Інформаційні системи підтримки прийняття управлінських рішень / М.О. Кузнецова, Г.Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. 2012. № 9 (136). - С.154-157.

6. Левицкий С. И. Моделирование проектного управления сложными экономическими объектами: монография / С.И. Левицкий; [научн. ред. проф. Ю.Г. Лысенко]. – Донецк: Юго -Восток, 2012. – 341 с.

7. Лысенко Ю.Г. Имитационное моделирование экономических систем: прикладне аспекты: монография / Ю.Г. Лысенко, Д.В. Беленко, В.Н. Кравченко; под. ред. Ю.Г. Лысенко. – Донецк: Изд-во «Ноулидж», 2013. – 359 с.

8. Мізюк Б.М. Концептуальна роль інформації в конкурентоспроможності торговельних підприємств споживчої кооперації / Б.М. Мізюк // Торгівля,комерція, підприємництво: збірник наукових праь. – Львів: Львівська комерційна академія, 2010. – Вип.11. – С. 15-19.

9. Мозговий Н.Д. Сучасні інформаційні системи управління, їх впровадження та використання на українських підприємствах / Н.Д. Мозговий, Г.Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. 2012. № 12 (139). - С.151-157.

10. Сазонець О. М. Методологічні засади формування інформаційної системи ТНК / О. М. Сазонець // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журн. 2011. № 12 (126).

11. Шабельник Т.В. Аналіз сучасних інформаційних систем маркетинго-орієнтованого управління / Т.В. Шабельник // Экономическая кибернетика: міжнародний науковий журнал.– Донецк: ДонНУ, 2012. №1-3(73-75). - С. 86 – 91.

References:

1. Andrushkiv, B. (2014), «To the question of the use of information technologies in logistic of distribution of preparations of pharmaceutical industry», [«Do pitannya vikoristannya informatsiynih tehnologiy v logistitsi distributsiyi preparativ farmatsevtichnoyi promislovosti»], Соціально-економічні проблеми і держава, No.1(10), pp. 120-128, available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14abmpfp.pdf.

2. Babintseva, L. (2012), «Principles of creation of the state system of the informative monitoring of pharmaceutical market», [«Zasadi stvorennya derzhavnoyi sistemi informatsiynogo monitoringu farmatsevtichnogo rinku»], Medichna Informatika ta Inzheneriya, No.1, pp. 33-36.

3. Gavrish, O., Savchenko, S. (2011), «Construction of informative subsystem of informatively-innovative mechanism of increase of competitiveness of enterprise», [«Pobudova informatsiynoyi pidsistemi informatsiyno-innovatsiynogo mehanizmu pidvischennya konkurentospromozhnosti pidpriemstva»], EkonomIka ta derzhava, No.3.

4. Ivanov, N. (2013), «Informatively analytical systems in a management by economic objects», [«Informatsionno-analiticheskie sistemyi v upravlenii ekonomicheskimi ob'ektami»], Biznes Inform, No.10, pp. 141-145.

5. Kuznetsova, M. & Koblyanska, G. (2012), «The informative systems of support of acceptance of administrative decisions», [«Informatsiyni sistemi pidtrimki priynyattya upravlinskih rishen»], Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini, No. 9 (136), pp.154-157.

6. Levitskiy, S. (2012), «Modeling of project management of complex economic objects: monograph», [«Modelirovanie proektnogo upravleniya slozhnyimi ekonomicheskimi ob'ektami: monografiya»], Yugo -Vostok, Ltd., 340 p.

7. Lyisenko, Yu & Belenko, D & Kravchenko V, (2013), «Imitation design of the economic systems : the applied aspects: monograph», [«Imitatsionnoe modelirovanie ekonomicheskih sistem: prikladne aspektyi: monografiya»], Noulidzh, 359 p.

8. Mizyuk, B. (2010), «A conceptual role of information is in the competitiveness of trade enterprises of consumer co-operation», [«Kontseptualna rol informatsiyi v konkurentospromozhnosti torgovelnih pidpriemstv spozhivchoyi kooperatsiyi»], Torgivlya, komertsiya, pidpriemnitstvo, No.11, pp. 15-19.

9. Mozgoviy, N. & Koblyanska, G. (2012), «Suchasni informatsiyni sistemi upravlinnya, yih vprovadzhennya ta vikoristannya na ukrayinskih pidpriemstvah», [«Modern management informations, their introduction and use, are on the Ukrainian enterprises»], Formuvannya rinkovih vidnosin v Ukrayini, No. 12 (139), pp.151-157.

10. Sazonets, O. (2011), «Metodologichni zasadi formuvannya informatsiynoyi sistemi TNK», [«Methodological principles of forming of the informative system ТNK»], Aktualni problemi ekonomiki, No.12 (126).

11. Shabelnik, T. (2012), «Analysis of the modern informative systems of marketing management», [«Analiz suchasnih informatsiynih sistem marketingo-orientovanogo upravlinnya»], Ekonomicheskaya kibernetika, No.1-3(73-75), pp. 86 – 91.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті