РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РЕКОВЕРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ РОЗШИРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ГОРИЗОНТІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Inna Kotkalova-Lytvyn Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-1748-5537

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180101

Ключові слова:

бізнес-процеси, розвиток підприємства, інтеграція, об’єднання підприємств, стратегія, конкурентоспроможність.

Анотація

В статті було досліджено традиційні стратегії розвитку підприємства, зокрема стратегію інтенсивного росту, стратегію інтеграційного росту, стратегію диверсифікації. У процесі написання статті використано такі методи: логічного узагальнення – для теоретичного обґрунтування сутності інтеграції; системного аналізу – для дослідження та обґрунтування стратегії рековерингу бізнес-процесів підприємства. Зроблено аналіз організаційних форм інтеграційного управління підприємствами, зокрема холдингових структур, стратегічного партнерства, тресту, консорціуму, асоціації з позиції забезпечення розвитку підприємства. Обґрунтовано, що стратегія розширення організаційно-інноваційних горизонтів підприємства має включати п’ять ключових блоків: аудит наявних у підприємства ресурсів та вибір об’єкту рековерингу; ранжування об’єктів рековерингу в залежності від потенціалу для розвитку підприємства; формування задач переформатування бізнес-процесів для кожного об’єкта управління; вибір та реалізація заходів із реконструкції бізнес-процесів; оцінка результатів та корегування обраної стратегії (в разі необхідності). Запропоновано алгоритм формування та реалізації стратегії рековерингу бізнес-процесів підприємства, який має на меті розширення організаційно-інноваційних горизонтів діяльності підприємства. Представлені висновки дають змогу стверджувати, що представлена стратегія сприяє посиленню фінансової стійкості, мобілізації технологічний, фінансовий, управлінських, маркетингових та інших ресурсів, з метою реалізації інноваційного розвитку підприємства та зміцненню його конкурентних позицій на ринку.

Біографія автора

Inna Kotkalova-Lytvyn, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ

доцент кафедри менеджменту та маркетингу, к.е.н., доцент

Посилання

1. Вэй Пэн. Стратегия развития предприятия / Пэн Вэй // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. – 2017. - № 5 (21). – С. 14-18.

2. Хоменко О.І. Види стратегій та інструментарій формування стратегії розвитку підприємства / О.І. Хоменко // Управління розвитком. – 2015. - №3 (181). – С. 131-137.

3. П’ятницька Г., Найдюк В. Мультиваріантивність стратегій інноваційного розвитку. Г. П’ятницька, В. Найдюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018. – № 1. - С. 22-36.

4. Маслій Н.Д. Інтеграційні форми розвитку підприємства: теоретичні аспекти та практичні підходи: монографія // Н.Д. Маслій. – Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2018. – 306 с.

5. Гудзь О.І., Мусійовська О.Б. Методичні підходи до обґрунтування стратегії розвитку підприємства / О.І. Гудзь, О.Б. Мусійовська // Економіка та управління підприємством. – 2018. – Вип. 22. – С. 334 – 340.

6. Отенко І.П., Комаков Д.В., Шкребень Р.П. Стратегічний інструментарій безпеко-орієнтованого розвитку підприємства/ І.П. Отенко, Д.В. Комаков, Р.П. Шкребень // Проблеми економіки. – 2018. - № 2(36). – С. 235-241.

7. Тисько М.М. Інноваційний потенціал підприємства як основа його розвитку / М.М. Тисько// Приазовський економічний вісник. – 2017. – Вип.3 (03). – С. 54-58.

References (BSI):

1. Wei Peng (2017), “Enterprise Development Strategy”, [“Strategija razvitija predprijatija”], International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, No 5 (21), c.14-18.

2. Khomenko O.I. (2015), “Types of strategies and tools for developing a business development strategy”, [“Vydy stratehii ta instrumentarii formuvannia stratehii rozvytku pidpryiemstva”], Upravlinnia rozvytkom, No3(181), c.131-137.

3. Pyatnitskaya G., Naidyuk V. (2018), “Multivariability of strategies for innovation development”, [“Vydy stratehii ta instrumentarii formuvannia stratehii rozvytku pidpryiemstva”], Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, No 1, c. 22 – 36.

4. Masliy N.D., (2018), “Integration forms of enterprise development: theoretical aspects and practical approaches”, [“Intehratsiini formy rozvytku pidpryiemstva: teoretychni aspekty ta praktychni pidkhody”], ONU, Odessa, Ukraine.

5. Gudz O.I., Musiyovs'ka O.B., (2018), “Methodological approaches to substantiating the strategy of enterprise development”, [“Metodychni pidkhody do obgruntuvannia stratehii rozvytku pidpryiemstva”], Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvom, No 22, c.334-340.

6. Otenko I.P., Komakov D.V., (2018), [“Shkreben R.P. Strategic tool for security-oriented enterprise development”], Problemy ekonomiky, No 2(36), c. 235 – 241.

7. Tys’ko M.M., (2017), “Innovative potential of the company as the basis of its development”, [“Innovatsiinyi potentsial pidpryiemstva yak osnova yoho rozvytku”], Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, No3(03), c.54-58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті