КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Gennady Chernychenko Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, Ukraine
  • Christina Mityushkina Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4258-4433

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180163

Ключові слова:

світова енергетика, сталий розвиток, національна безпека, енергетичні ресурси, енергобезпека, індикатори розвитку енергетики.

Анотація

Процеси взаємопроникнення та переплетіння є ознакою сучасного глобального світу, в якому питання безпеки та стабільності набувають першочергового значення.  В новому вимірі безпеки посилюється роль економічної складової, зокрема, виняткове значення мають питання енергетичної безпеки. Останні події початку ХХІ століття наочно продемонстрували, наскільки світова економічна стабільність залежить від коливань цін на енергетичні ресурси.  Навіть для країн, традиційних експортерів енергетичних ресурсів та тих, хто володіє найбільшими запасами, актуальними стали питання нестабільності постачань, перебої в постачанні електричної енергії, поява нових джерел та способів видобутку, що відповідно спонукає до виведення питань енергетичної безпеки на перший план. Відповідно, дослідження концептуальних засад формування енергетичної безпеки є доцільним та своєчасним. Статтю присвячено дослідженню концептуальних засад формування та визначення енергетичної безпеки в сучасних глобальних умовах. Визначено місце енергетичної безпеки в структурі національної безпеки країни. Виокремлено специфіку енергетичної безпеки для найбільших споживачів, постачальників, енергетичних компаній, країн з різним рівнем розвитку. Запропоновано окремі індикатори оцінки енергетичної безпеки країни. Систематизовано показники, критерії оцінки, ризики й загрози національної енергетичної безпеки (зовнішньоекономічні, внутрішньоекономічні, внутрішньогалузеві). Визначено парадигми сучасної глобальної енергетичної безпеки в контексті сталого розвитку.

Біографії авторів

Gennady Chernychenko, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

завідувач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, д.е.н., професор

Christina Mityushkina, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, к.е.н., доцент

Посилання

1. Міжнародна енергетична агенція. Офіційний сайт. – Режим доступу: https://www.iea.org/topics/energysecurity/

2. Быкова Е.В. Методический подход к расчету пороговых значений индикаторов для анализа энергетической безопасности на примере Молдавской энергосистемы [Электронный ресурс] / Е.В. Быкова. – Режим доступа: http://www.ienergy.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=75

3. Земляний М.Г. До оцінки рівня енергетичної безпеки. Концептуальні підходи / М.Г. Земляний // Стратегічна панорама. – 2009. – № 2. – с. 37–42.

4. Микитенко В. На чому базується енергетична безпека держави / В. Микитенко // Вісник НАН України. – 2005. – № 3. – С.41–47.

5. Сонько С.П. Просторовий розвиток соціо-природних систем: шлях до нової парадигми [Електронний ресурс]: монографія / С.П. Сонько. – Режим доступу: http://udau.edu.ua/library.php?pid=503

6. Яремчук І.Г.Теоретичні підходи до визначення енергетичної безпеки країни /І.Г.Яремчук, Х.С. Мітюшкіна // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – Маріуполь: МДУ, 2011. – № 1. – С. 25-35.

7. Чувардинський О. Г. Формування стратегії економічної безпеки України в контексті інтеграції і глобалізації світової економіки / О.Г. Чувардинський // Економіка та держава. – 2007. – №1. – С. 16–19.

References (BSI):

1. Mizhnarodna energety`chna agenciya. Oficijny`j sajt. – Rezhy`m dostupu: https://www.iea.org/topics/energysecurity/

2. Bыkova E.V. Metody`chesky`j podxod k raschetu porogovыx znacheny`j y`ndy`katorov dlya analy`za эnergety`cheskoj bezopasnosty` na pry`mere Moldavskoj эnergosy`stemы [Эlektronnыj resurs] / E.V. Bыkova. – Rezhy`m dostupa: http://www.ienergy.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=75

3. Zemlyany`j M.G. Do ocinky` rivnya energety`chnoyi bezpeky`. Konceptual`ni pidxody` / M.G. Zemlyany`j // Strategichna panorama. – 2009. – # 2. – s. 37–42.

4. My`ky`tenko V. Na chomu bazuyet`sya energety`chna bezpeka derzhavy` / V. My`ky`tenko // Visny`k NAN Ukrayiny`. – 2005. – # 3. – S.41–47.

5. Son`ko S.P. Prostorovy`j rozvy`tok socio-pry`rodny`x sy`stem: shlyax do novoyi parady`gmy` [Elektronny`j resurs]: monografiya / S.P. Son`ko. – Rezhy`m dostupu: http://udau.edu.ua/library.php?pid=503Yaremchuk I.G.Teorety`chni pidxody` do vy`znachennya energety`chnoyi bezpeky` krayiny` /I.G.Yaremchuk, X.S. Mityushkina // Visny`k Mariupol`s`kogo derzhavnogo universy`tetu. Seriya: Ekonomika. – Mariupol`: MDU, 2011. – # 1. – S. 25-35.

6. Yaremchuk I.G.Teorety`chni pidxody` do vy`znachennya energety`chnoyi bezpeky` krayiny` /I.G.Yaremchuk, X.S. Mityushkina // Visny`k Mariupol`s`kogo derzhavnogo universy`tetu. Seriya: Ekonomika. – Mariupol`: MDU, 2011. – # 1. – S. 25-35.

7. Chuvardy`ns`ky`j O. G. Formuvannya strategiyi ekonomichnoyi bezpeky` Ukrayiny` v konteksti integraciyi i globalizaciyi svitovoyi ekonomiky` / O.G. Chuvardy`ns`ky`j // Ekonomika ta derzhava. – 2007. – #1. – S. 16–19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті