РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНО - ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Alina Sahirova Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180174

Ключові слова:

туризм, ринок туристичних послуг, регіональна туристична політика, регіональний туризм, туристичний потенціал.

Анотація

Стаття має оглядовій характер. Туризм є ознакою соціально-економічного рівня розвитку країни і її окремих регіонів. Чим більш розвиненою і стабільною є економіка країни, тим більше стійкі позиції займає національний ринок туристичних послуг. У статті підкреслено значення регіонального ринка туристичних послуг, як важливого чинника соціально – економічного розвитку у регіоні. Широкий діапазон виконуваних функцій туризму дозволяє використовувати його в якості дієвого інструменту стимулювання соціально-економічного зростання на макро- і мікрорівнях господарювання. Функції туризму насамперед проявляються на територіях конкретних регіонів, а можливості його розвитку визначаються умовами цих регіонів. Тому, розгляд туризму як інструменту соціально-економічного розвитку особливо актуально з позиції регіонального підходу. Для України регіональний підхід має виключно важливе значення в силу великої території і суттєвої диференціації регіонів за характером умов розвитку туризму. Також, зазначені основні проблеми розвитку туризму в Україні. Розглянуто шляхи та напрямки необхідні для перспективного розвитку туризму на регіональному рівні. Визначено основні принципи державного регулювання регіональною політикою які мають забезпечити сталий розвиток ринку туристичних послуг. Підкреслено необхідність узгодження і забезпечення інтересів усіх суб’єктів ринку туристичних послуг, а також, необхідність розробки та запровадження ефективних інструментів стимулювання регіонального розвитку, налагодження міжнародного співробітництва.

Біографія автора

Alina Sahirova, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

доцент кафедри туризму, к.е.н, доцент

Посилання

1. Excerpt of the UNWTO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://publications.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2017.

2. The World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/

3. Біла С.О. Стратегічні пріоритети розвитку туристичних послуг в Україні та перспективи підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку / Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2016. – № 1. – С. 17 – 23.

4. ОО Любіцева, ВІ Стафійчук Розвиток курортної справи в Україні/ Вісник КНУКіМ. Серія: Педагогіка. – 2005. – Випуск12 (Частина 1). – С. 42-46.

5. Управління регіональним розвитком туризму: навч.посіб./ Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий, Н.П. Турло, С.М. Мархонос; за ред. Д.М. Стеченкак._ К.:Знання, 2012. – 455 с.

6. Біла С.О. Пріоритети модернізації організаційно-економічних засад підтримки розвитку туризму в регіонах України / С.О.Біла // Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (28 березня 2014 р.) / ред.. кол. А.Л.Бержанір та ін. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – Ч.1. – С. 82 – 84.

References:

1. "Excerpt of the UNWTO", [electronic resource], available at: http://publications.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2017.

2. "The World Economic Forum", available at: https://www.weforum.org/reports/

3. White S.O. Э(2016), "Strategic priorities of tourism services development in Ukraine and prospects for increasing their competitiveness in the world market", ["Strategichni priorytety rozvytku turystychnyh poslug v Ukrai'ni ta perspektyvy pidvyshhennja i'h konkurentospromozhnosti na svitovomu rynku "], Strategy of development of Ukraine (economy, sociology, law), No. 1, pp. 17 - 23.

4. Lyubitseva O.O., Stafiychuk V.I. (2005), "Development of the resort business in Ukraine", ["Stafijchuk Rozvytok kurortnoi' spravy v Ukrai'ni"], Visnyk KNUCiM, Series Pedagogy, Issue 12 (Part 1), pp. 42-46.

5. "Management of regional development of tourism: teaching methods", ["Upravlinnja regional'nym rozvytkom turyzmu: navch.posib."], D.M. Stechenko, I.V. Bezugly, N.P. Turlo, S.M. Marconis, ed. D.M. Stechenkak.K.: Knowledge, 2012. - 455 p.

6. Bila S.O. (2014), "Priorities for the modernization of the organizational and economic basis for supporting the development of tourism in the regions of Ukraine", ["Priorytety modernizacii' organizacijno-ekonomichnyh zasad pidtrymky rozvytku turyzmu v regionah Ukrai'ny"], S.O. Bila, Prospects for the development of the tourism industry in Ukraine, regional aspects Materials of the 2nd All-Ukrainian scientific and practical internet conference (March 28, 2014), ed. count AL Berganir et al, Uman, Publishing and Printing Center "Visa", Part 1, pp. 82 - 84.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті