DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180174

РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНО - ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Alina Sahirova

Анотація


Стаття має оглядовій характер. Туризм є ознакою соціально-економічного рівня розвитку країни і її окремих регіонів. Чим більш розвиненою і стабільною є економіка країни, тим більше стійкі позиції займає національний ринок туристичних послуг. У статті підкреслено значення регіонального ринка туристичних послуг, як важливого чинника соціально – економічного розвитку у регіоні. Широкий діапазон виконуваних функцій туризму дозволяє використовувати його в якості дієвого інструменту стимулювання соціально-економічного зростання на макро- і мікрорівнях господарювання. Функції туризму насамперед проявляються на територіях конкретних регіонів, а можливості його розвитку визначаються умовами цих регіонів. Тому, розгляд туризму як інструменту соціально-економічного розвитку особливо актуально з позиції регіонального підходу. Для України регіональний підхід має виключно важливе значення в силу великої території і суттєвої диференціації регіонів за характером умов розвитку туризму. Також, зазначені основні проблеми розвитку туризму в Україні. Розглянуто шляхи та напрямки необхідні для перспективного розвитку туризму на регіональному рівні. Визначено основні принципи державного регулювання регіональною політикою які мають забезпечити сталий розвиток ринку туристичних послуг. Підкреслено необхідність узгодження і забезпечення інтересів усіх суб’єктів ринку туристичних послуг, а також, необхідність розробки та запровадження ефективних інструментів стимулювання регіонального розвитку, налагодження міжнародного співробітництва.


Ключові слова


туризм; ринок туристичних послуг; регіональна туристична політика; регіональний туризм, туристичний потенціал.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Excerpt of the UNWTO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://publications.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2017.

2. The World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/

3. Біла С.О. Стратегічні пріоритети розвитку туристичних послуг в Україні та перспективи підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку / Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2016. – № 1. – С. 17 – 23.

4. ОО Любіцева, ВІ Стафійчук Розвиток курортної справи в Україні/ Вісник КНУКіМ. Серія: Педагогіка. – 2005. – Випуск12 (Частина 1). – С. 42-46.

5. Управління регіональним розвитком туризму: навч.посіб./ Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий, Н.П. Турло, С.М. Мархонос; за ред. Д.М. Стеченкак._ К.:Знання, 2012. – 455 с.

6. Біла С.О. Пріоритети модернізації організаційно-економічних засад підтримки розвитку туризму в регіонах України / С.О.Біла // Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (28 березня 2014 р.) / ред.. кол. А.Л.Бержанір та ін. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – Ч.1. – С. 82 – 84.

References:

1. "Excerpt of the UNWTO", [electronic resource], available at: http://publications.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2017.

2. "The World Economic Forum", available at: https://www.weforum.org/reports/

3. White S.O. Э(2016), "Strategic priorities of tourism services development in Ukraine and prospects for increasing their competitiveness in the world market", ["Strategichni priorytety rozvytku turystychnyh poslug v Ukrai'ni ta perspektyvy pidvyshhennja i'h konkurentospromozhnosti na svitovomu rynku "], Strategy of development of Ukraine (economy, sociology, law), No. 1, pp. 17 - 23.

4. Lyubitseva O.O., Stafiychuk V.I. (2005), "Development of the resort business in Ukraine", ["Stafijchuk Rozvytok kurortnoi' spravy v Ukrai'ni"], Visnyk KNUCiM, Series Pedagogy, Issue 12 (Part 1), pp. 42-46.

5. "Management of regional development of tourism: teaching methods", ["Upravlinnja regional'nym rozvytkom turyzmu: navch.posib."], D.M. Stechenko, I.V. Bezugly, N.P. Turlo, S.M. Marconis, ed. D.M. Stechenkak.K.: Knowledge, 2012. - 455 p.

6. Bila S.O. (2014), "Priorities for the modernization of the organizational and economic basis for supporting the development of tourism in the regions of Ukraine", ["Priorytety modernizacii' organizacijno-ekonomichnyh zasad pidtrymky rozvytku turyzmu v regionah Ukrai'ny"], S.O. Bila, Prospects for the development of the tourism industry in Ukraine, regional aspects Materials of the 2nd All-Ukrainian scientific and practical internet conference (March 28, 2014), ed. count AL Berganir et al, Uman, Publishing and Printing Center "Visa", Part 1, pp. 82 - 84.


Пристатейна бібліографія ГОСТ