ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Olena Khadzhynova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7750-9791
  • Mikhail Kurtyanik ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180186

Ключові слова:

фінансово-економічна безпека, безпека, загроза, стійкість, ліквідність, конкурентоспроможність, бізнес-процеси.

Анотація

В статті розглянуто сутнісна характеристика поняття фінансово-економічної безпеки підприємств. Визначено основні напрями забезпечення фінансово-економічної безпеки господарюючого суб’єкту. Досліджено фактори, що негативно впливають на фінансовий стан підприємств. Базою дослідження є сукупність теоретичних питань забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства і його зміни в результаті реалізації певного обсягу операцій в процесі господарської діяльності. Авторами визначено, що метою забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства є мінімізація внутрішніх та зовнішніх загроз в умовах динамічного розвитку глобальної і національної економік. Авторами запропоновано та розглянуто напрямки забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств які запобігають негативно впливати на діловий імідж, інвестиційну привабливість, фінансово-економічну стійкість, платоспроможність, рентабельність, здорове конкурентне середовище підприємства. Авторами зроблено висновок про те, що фінансово-економічна безпека підприємства виражається в: тісному взаємозв'язку між усіма напрямками забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств; розробці стратегій для ефективного управління бізнес-процесами; в корегуванні фінансово-господарської діяльності для реалізації стратегічного розвитку підприємства; в досягненні високого рівня інтелектуального управлінського персоналу. Синхронізація взаємодій напрямків забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства дозволяє вибудувати ефективну низку управлінських рішень, спрямовану на стратегічний розвиток господарюючого суб'єкта.

Біографії авторів

Olena Khadzhynova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

декан економічного факультету, д. е. н., доцент кафедри «Фінанси та банківська справа»

Mikhail Kurtyanik, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

бухгалтер 

Посилання

1. Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія / Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. Р., Каркавчук В. В., [за ред. Т.Г. Васильціва]. – Львів: ВИДАВНИЦТВО, 2012. –386 с.

2. Іващенко О. В. Фінансово-економічна безпека підприємства / О. В. Іващенко // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2013. - Т. 18, Вип. 1(1). - С. 142-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_1(1)__33.

3. Столпов В. Ф., Шаповал Г. М. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки будівельних підприємств / В. Ф. Столпов, Г. М. Шаповал // Науково технічний збірник № 111. - С. 103-108.

4. Васечко Л. І. Огляд понятійного апарату фінансово–економічної безпеки підприємства / Л. І. Васечко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 115-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_9_28.

5. Фінансово-економічна безпека : стратегічна аналітика та аудиторський супровід : монографія / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; за заг. ред. Т. В. Момот. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 340 с. ISBN 978-966-695-385-1

6. Миронець Ю. В. Економічна сутність поняття "фінансово-економічна безпека підприємства" [Електронний ресурс] / Ю. В. Миронець // Молодий вчений. - 2016. - № 12.1. - С. 882-885. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12

7. Бондаренко О. О. Фінансово-економічна безпека підприємства: теоретичний та практичний аспекти [Електронний ресурс] / О. О. Бондаренко, В. А. Сухецький. // Ефективна економіка. - 2014. - № 10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_10_77

References (BSI):

1. Vasiltsiv T.G. Finansovo-economical maintenance-free enterprises of Ukraine: strategies and mechanisms of care: monographs / Vasiltsiv T.G., Voloshin V.I., Boykevich O. R., Karkavchuk V.V., [edited by T.G. Vasiltsiva]. - Lviv: VIDA-VNITSVO, 2012. –386 с.

2. Ivashchenko O. V. Financial and economic free enterprise / O. V. Ivashchenko // Visnik Odessa National University. Economics. - 2013. - Т. 18, VIP. 1(1). - С. 142-145. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_1(1)__33.

3. Stolpov V.F., Shapoval G.M., Peculiarities of management of the system of financial and economic security of Buddhist enterprises / V.F. Stolpov, G.M. Shapoval // Naukovo tekhnichnichnyi zbirnik No. 111. - С. 103-108.

4. Vasechko L. I. A look at the understandable apparatus of financial and economic security of the enterprise / L. I. Vasechko // Formation of market inputs in Ukraine-Ni. - 2012. - № 9. - С. 115-118. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_9_28.

5. Financial and economic security: strategic analitics and auditory supervision: monograph / Kharkiv. nat-Moscow State University; for edited by T. V. Momot. - Kharkiv : KhNUMG im. O. M. Beketova, 2015. - – 340 с. ISBN 978-966-695-385-1

6. Myronets Yu. V. Economical pimping understanding "financial and economic without furnace enterprise" [Electron resource] / Yu. V. Myronets // Young volleys. - 2016. - № 12.1. - С. 882-885. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12

7. Bondarenko Oh. О. Financian-economical enterprise without furnace: theoretical and practical aspects [Electronic resource] / O.O. Bondarenko, V.A. Sukhetsky. // Efficient economy. - 2014. - № 10. - Mode of accesspu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_10_77

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті