DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180186

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Olena Khadzhynova, Mikhail Kurtyanik

Анотація


В статті розглянуто сутнісна характеристика поняття фінансово-економічної безпеки підприємств. Визначено основні напрями забезпечення фінансово-економічної безпеки господарюючого суб’єкту. Досліджено фактори, що негативно впливають на фінансовий стан підприємств. Базою дослідження є сукупність теоретичних питань забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства і його зміни в результаті реалізації певного обсягу операцій в процесі господарської діяльності. Авторами визначено, що метою забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства є мінімізація внутрішніх та зовнішніх загроз в умовах динамічного розвитку глобальної і національної економік. Авторами запропоновано та розглянуто напрямки забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств які запобігають негативно впливати на діловий імідж, інвестиційну привабливість, фінансово-економічну стійкість, платоспроможність, рентабельність, здорове конкурентне середовище підприємства. Авторами зроблено висновок про те, що фінансово-економічна безпека підприємства виражається в: тісному взаємозв'язку між усіма напрямками забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств; розробці стратегій для ефективного управління бізнес-процесами; в корегуванні фінансово-господарської діяльності для реалізації стратегічного розвитку підприємства; в досягненні високого рівня інтелектуального управлінського персоналу. Синхронізація взаємодій напрямків забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства дозволяє вибудувати ефективну низку управлінських рішень, спрямовану на стратегічний розвиток господарюючого суб'єкта.


Ключові слова


фінансово-економічна безпека; безпека; загроза; стійкість; ліквідність; конкурентоспроможність; бізнес-процеси.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія / Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. Р., Каркавчук В. В., [за ред. Т.Г. Васильціва]. – Львів: ВИДАВНИЦТВО, 2012. –386 с.

2. Іващенко О. В. Фінансово-економічна безпека підприємства / О. В. Іващенко // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2013. - Т. 18, Вип. 1(1). - С. 142-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_1(1)__33.

3. Столпов В. Ф., Шаповал Г. М. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки будівельних підприємств / В. Ф. Столпов, Г. М. Шаповал // Науково технічний збірник № 111. - С. 103-108.

4. Васечко Л. І. Огляд понятійного апарату фінансово–економічної безпеки підприємства / Л. І. Васечко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 115-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_9_28.

5. Фінансово-економічна безпека : стратегічна аналітика та аудиторський супровід : монографія / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; за заг. ред. Т. В. Момот. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 340 с. ISBN 978-966-695-385-1

6. Миронець Ю. В. Економічна сутність поняття "фінансово-економічна безпека підприємства" [Електронний ресурс] / Ю. В. Миронець // Молодий вчений. - 2016. - № 12.1. - С. 882-885. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12

7. Бондаренко О. О. Фінансово-економічна безпека підприємства: теоретичний та практичний аспекти [Електронний ресурс] / О. О. Бондаренко, В. А. Сухецький. // Ефективна економіка. - 2014. - № 10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_10_77

References (BSI):

1. Vasiltsiv T.G. Finansovo-economical maintenance-free enterprises of Ukraine: strategies and mechanisms of care: monographs / Vasiltsiv T.G., Voloshin V.I., Boykevich O. R., Karkavchuk V.V., [edited by T.G. Vasiltsiva]. - Lviv: VIDA-VNITSVO, 2012. –386 с.

2. Ivashchenko O. V. Financial and economic free enterprise / O. V. Ivashchenko // Visnik Odessa National University. Economics. - 2013. - Т. 18, VIP. 1(1). - С. 142-145. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_1(1)__33.

3. Stolpov V.F., Shapoval G.M., Peculiarities of management of the system of financial and economic security of Buddhist enterprises / V.F. Stolpov, G.M. Shapoval // Naukovo tekhnichnichnyi zbirnik No. 111. - С. 103-108.

4. Vasechko L. I. A look at the understandable apparatus of financial and economic security of the enterprise / L. I. Vasechko // Formation of market inputs in Ukraine-Ni. - 2012. - № 9. - С. 115-118. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_9_28.

5. Financial and economic security: strategic analitics and auditory supervision: monograph / Kharkiv. nat-Moscow State University; for edited by T. V. Momot. - Kharkiv : KhNUMG im. O. M. Beketova, 2015. - – 340 с. ISBN 978-966-695-385-1

6. Myronets Yu. V. Economical pimping understanding "financial and economic without furnace enterprise" [Electron resource] / Yu. V. Myronets // Young volleys. - 2016. - № 12.1. - С. 882-885. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12

7. Bondarenko Oh. О. Financian-economical enterprise without furnace: theoretical and practical aspects [Electronic resource] / O.O. Bondarenko, V.A. Sukhetsky. // Efficient economy. - 2014. - № 10. - Mode of accesspu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_10_77


Пристатейна бібліографія ГОСТ