DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180193

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД В СТВОРЕННІ ТА ФІНАНСУВАННІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Leila Mamatova

Анотація


У статті розглянуто інноваційні підходи до створення та фінансування бізнесу в Україні. Визначено, що Європейський Союз надає підтримку розвитку малого та середнього бізнесу в Україні та пропонує три проекти в рамках ініціатив та програм ЄС –  EU4Business, COSME, Горизонт 2020. В рамках запропонованих програм ЄС виокремлено їх загальні вимоги, окремі види напрямів, доступ до фінансування та можливості для визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємництва в Україні. Розглянуті програми підтримки МСБ в Україні дозволили скласти карту можливих стратегічних знань в рамках ініціатив та програм ЄС, які дозволять сформувати інноваційну складову розвитку підприємств Україні та яка формується з трьох складових: інформація та консультації, тренінги, стажування та обмін досвідом. Карта можливих стратегічних знань дозволила обрати п’ять програм (EU4Business Мережа Центрів Інформаційної Підтримки Бізнесу в Україні, COSME IPR Helpdesk, COSME Your Europe portal, Горизонт 2020, COSME ERASMUS for young enterpreneurs (EYE)) з відповідним набором знань. В рамках фінансування визначено напрями та інструменти фінансування, партнери-виконавці та фінансові установи-партнери. Конкретні завдання проектів та програм  бюджетної підтримки бізнесу Україні визначаються відповідно до принципів, а саме першим принципом, узгодженістю та координацією з пріоритетами, цілями та політикою розвитку країн-партнерів та другим – відповідністю політиці розвитку країн ЄС відповідно до програми «Програма перетворень».


Ключові слова


бізнес; інноваційний підхід; інновації; малі та середні підприємства; підприємництво; міжнародне співробітництво; міжнародні проекти та програми; стратегічні знання; фінансування.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Кубарева І. В. Створення, просування та фінансування інновацій в управлінні бізнесом / І. В. Кубарева // Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії [Електронний ресурс] : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., 7 груд. 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; оргком.: М. І. Диба (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 168–171. – Назва з титул. екрану.

2. Мрихіна О. Б. Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій / О. Б. Мрихіна, А. Р. Стояновський, Т. І. Міркунова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9. – С. 215–225.

3. Кавасаки Гай. Стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого венчурного капиталиста Кремниевой долины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pseudology.org/business/KavasakiGai-StartUp2.pdf

4. Carvalho Т., Carvalho L., Nunes S. A methodology to measure innovation in European Union through the national innovation system // International Journal of Innovation and Regional Development, 2015, Vol. 6, Issue 2. – p.159-180

5. Surugiu C. & Surugiu M. Innovation-LED economic development through marketing and tax incentives //Annuals of the University of Craiova, Economic Sciences Series, 2015,Vol.1, p.100-109

6. Основи управлінського консультування: навч. посіб. / А. Е. Воронкова, В. І. Отенко, Д. К. Воронков та ін.; за ред. А. Е. Воронкової. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. 484 с.

7. Як підтримати малий бізнес в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eba.com.ua/yak-pidtrymaty-malyj-biznes-v-ukrayini/

8. Карта можливостей для середнього та малого бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smemap.eu4business.eu/

9. EU4BUSINESS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eu4business.eu/uk/ukraine

10. ПРО ПРОГРАМУ COSME [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cosme.me.gov.ua/

11. Горизонт 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://h2020.com.ua/uk/

References:

1. Kubareva I.V. (2016), "Creating, promoting and financing innovations in business management", ["Stvorennja, prosuvannja ta finansuvannja innovacij v upravlinni biznesom"], I.V. Kubarev, Financial support of innovative projects of small and medium business: global challenges and Ukrainian realities [electronic resource]: Sb. Materials I International sci. pract. Conf., Dec 7 2016, Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, State University "Kyiv. nats econ Untitled Vadim Hetman" [and others], Organizing committee: M.I. Diba (chairman) [and others], electron text. Data, Kyiv: KNEU, pp. 168-171, Title with title. the screen.

2. Mrihina O. B. (2015), "Prospects of startup companies in the context of competitive development of the Ukrainian high technology market", ["Perspektyvy startap-kompanij u konteksti konkurentospromozhnogo rozvytku ukrai'ns'kogo rynku vysokyh tehnologij"], O. B. Mrihina, A. R. Stoyanovsky, T. I. Mirkunova, Current problems of the economy, No. 9, pp. 215-225.

3. Kawasaki Guy "Startup: 11 master classes from Apple Ex-Evangelist and the most daring venture capitalist of the Silicon Valley" ["Startap: 11 master-klassov ot эks-evangelysta Apple y samogo derzkogo venchurnogo kapytalysta Kremnyevoj dolynu"], [electronic resource], available at: www.pseudology.org/business/KavasakiGai-StartUp2.pdf

4. Carvalho T., Carvalho L., Nunes S. A (2015), A methodology to measure innovation in European Union through the national innovation system, International Journal of Innovation and Regional Development, Vol. 6, Issue 2, pp. 159-180

5. Surugi C. & Surugiu M. (2015), "Innovation-LED economic development through marketing and tax incentives, Annuals of the University of Craiova", Economic Sciences Series, vol.1, pp. 100-109

6. "Principles of managerial counseling: teaching. manual", ["Osnovy upravlins'kogo konsul'tuvannja: navch. posib."], A. E. Voronkova, V. I. Otenko, D. K. Voronkov and others; ed. A. E. Voronkova. Kharkiv, VD "INZHEK", 2010. 484 p.

7. "How to support small business in Ukraine", ["Jak pidtrymaty malyj biznes v Ukrai'ni"], [electronic resource], available at: https://eba.com.ua/yak-pidtrymaty-malyj-biznes-v-ukrayini/

8. "Opportunity Map for Small and Medium Enterprises", ["Karta mozhlyvostej dlja seredn'ogo ta malogo biznesu"], [electronic resource], available at: http://smemap.eu4business.eu/

9. EU4BUSINESS [electronic resource], available at: http://www.eu4business.eu/uk/rain

10. "ABOUT THE COSME PROGRAM" ["PRO PROGRAMU COSME"], [electronic resource], available at: http://cosme.me.gov.ua/

11. Horizon 2020 ["Goryzont 2020"], [electronic resource], available at: https://h2020.com.ua/en/


Пристатейна бібліографія ГОСТ