ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД В СТВОРЕННІ ТА ФІНАНСУВАННІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Leila Mamatova Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2954-5405

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180193

Ключові слова:

бізнес, інноваційний підхід, інновації, малі та середні підприємства, підприємництво, міжнародне співробітництво, міжнародні проекти та програми, стратегічні знання, фінансування.

Анотація

У статті розглянуто інноваційні підходи до створення та фінансування бізнесу в Україні. Визначено, що Європейський Союз надає підтримку розвитку малого та середнього бізнесу в Україні та пропонує три проекти в рамках ініціатив та програм ЄС –  EU4Business, COSME, Горизонт 2020. В рамках запропонованих програм ЄС виокремлено їх загальні вимоги, окремі види напрямів, доступ до фінансування та можливості для визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємництва в Україні. Розглянуті програми підтримки МСБ в Україні дозволили скласти карту можливих стратегічних знань в рамках ініціатив та програм ЄС, які дозволять сформувати інноваційну складову розвитку підприємств Україні та яка формується з трьох складових: інформація та консультації, тренінги, стажування та обмін досвідом. Карта можливих стратегічних знань дозволила обрати п’ять програм (EU4Business Мережа Центрів Інформаційної Підтримки Бізнесу в Україні, COSME IPR Helpdesk, COSME Your Europe portal, Горизонт 2020, COSME ERASMUS for young enterpreneurs (EYE)) з відповідним набором знань. В рамках фінансування визначено напрями та інструменти фінансування, партнери-виконавці та фінансові установи-партнери. Конкретні завдання проектів та програм  бюджетної підтримки бізнесу Україні визначаються відповідно до принципів, а саме першим принципом, узгодженістю та координацією з пріоритетами, цілями та політикою розвитку країн-партнерів та другим – відповідністю політиці розвитку країн ЄС відповідно до програми «Програма перетворень».

Біографія автора

Leila Mamatova, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

к.е.н., старший викладач кафедри економіки підприємств

Посилання

1. Кубарева І. В. Створення, просування та фінансування інновацій в управлінні бізнесом / І. В. Кубарева // Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії [Електронний ресурс] : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., 7 груд. 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; оргком.: М. І. Диба (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 168–171. – Назва з титул. екрану.

2. Мрихіна О. Б. Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій / О. Б. Мрихіна, А. Р. Стояновський, Т. І. Міркунова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9. – С. 215–225.

3. Кавасаки Гай. Стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого венчурного капиталиста Кремниевой долины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pseudology.org/business/KavasakiGai-StartUp2.pdf

4. Carvalho Т., Carvalho L., Nunes S. A methodology to measure innovation in European Union through the national innovation system // International Journal of Innovation and Regional Development, 2015, Vol. 6, Issue 2. – p.159-180

5. Surugiu C. & Surugiu M. Innovation-LED economic development through marketing and tax incentives //Annuals of the University of Craiova, Economic Sciences Series, 2015,Vol.1, p.100-109

6. Основи управлінського консультування: навч. посіб. / А. Е. Воронкова, В. І. Отенко, Д. К. Воронков та ін.; за ред. А. Е. Воронкової. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. 484 с.

7. Як підтримати малий бізнес в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eba.com.ua/yak-pidtrymaty-malyj-biznes-v-ukrayini/

8. Карта можливостей для середнього та малого бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smemap.eu4business.eu/

9. EU4BUSINESS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eu4business.eu/uk/ukraine

10. ПРО ПРОГРАМУ COSME [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cosme.me.gov.ua/

11. Горизонт 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://h2020.com.ua/uk/

References:

1. Kubareva I.V. (2016), "Creating, promoting and financing innovations in business management", ["Stvorennja, prosuvannja ta finansuvannja innovacij v upravlinni biznesom"], I.V. Kubarev, Financial support of innovative projects of small and medium business: global challenges and Ukrainian realities [electronic resource]: Sb. Materials I International sci. pract. Conf., Dec 7 2016, Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, State University "Kyiv. nats econ Untitled Vadim Hetman" [and others], Organizing committee: M.I. Diba (chairman) [and others], electron text. Data, Kyiv: KNEU, pp. 168-171, Title with title. the screen.

2. Mrihina O. B. (2015), "Prospects of startup companies in the context of competitive development of the Ukrainian high technology market", ["Perspektyvy startap-kompanij u konteksti konkurentospromozhnogo rozvytku ukrai'ns'kogo rynku vysokyh tehnologij"], O. B. Mrihina, A. R. Stoyanovsky, T. I. Mirkunova, Current problems of the economy, No. 9, pp. 215-225.

3. Kawasaki Guy "Startup: 11 master classes from Apple Ex-Evangelist and the most daring venture capitalist of the Silicon Valley" ["Startap: 11 master-klassov ot эks-evangelysta Apple y samogo derzkogo venchurnogo kapytalysta Kremnyevoj dolynu"], [electronic resource], available at: www.pseudology.org/business/KavasakiGai-StartUp2.pdf

4. Carvalho T., Carvalho L., Nunes S. A (2015), A methodology to measure innovation in European Union through the national innovation system, International Journal of Innovation and Regional Development, Vol. 6, Issue 2, pp. 159-180

5. Surugi C. & Surugiu M. (2015), "Innovation-LED economic development through marketing and tax incentives, Annuals of the University of Craiova", Economic Sciences Series, vol.1, pp. 100-109

6. "Principles of managerial counseling: teaching. manual", ["Osnovy upravlins'kogo konsul'tuvannja: navch. posib."], A. E. Voronkova, V. I. Otenko, D. K. Voronkov and others; ed. A. E. Voronkova. Kharkiv, VD "INZHEK", 2010. 484 p.

7. "How to support small business in Ukraine", ["Jak pidtrymaty malyj biznes v Ukrai'ni"], [electronic resource], available at: https://eba.com.ua/yak-pidtrymaty-malyj-biznes-v-ukrayini/

8. "Opportunity Map for Small and Medium Enterprises", ["Karta mozhlyvostej dlja seredn'ogo ta malogo biznesu"], [electronic resource], available at: http://smemap.eu4business.eu/

9. EU4BUSINESS [electronic resource], available at: http://www.eu4business.eu/uk/rain

10. "ABOUT THE COSME PROGRAM" ["PRO PROGRAMU COSME"], [electronic resource], available at: http://cosme.me.gov.ua/

11. Horizon 2020 ["Goryzont 2020"], [electronic resource], available at: https://h2020.com.ua/en/

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті