DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180196

ДОСЛІДЖЕННЯ «ЖОРСТКИХ» ТА «МʼЯКИХ» ПІДХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Svetlana Belous-Sergeeva, Olga Mashtakova

Анотація


Останнім часом системи поліпшення та управління якістю швидко розвивалися. Протягом останніх десятиліть прості інспекційні заходи були замінені або доповнені стандартами контролю якості та забезпечення якості. Численні дослідження були проведені окремо для визначення ефективності впровадження загального управління якістю (TQM) та повного виробничого обслуговування (TPM). TQM відкриває організаціям ряд «інструментів» для забезпечення сталого розвитку та переваги над конкурентами, причому шлях до успішного постійного вдосконалення зосереджений на використанні стратегії, даних і ефективних комунікацій, щоб прищепити дисципліну якості культурі і процесам організації. Робота має оглядовий характер. У даній роботі досліджено вплив «м'яких» і «жорстких» практик TQM на продуктивність виробництва. Розглянуто розвиток загального управління якістю як системного, який охоплює всі функції та підрозділи, всіх працівників і який має на меті послідовно виконувати потреби клієнтів. Виділено фактори, що відносять до «м’якого» та «жорсткого» підходів. Приведено характеристику та особливості кожного фактору, які віднесено до відповідних підходів. Досліджено взаємозв’язок факторів «м’якого» та «жорсткого» підходів, а також  вплив факторів «жорсткого» підходу на «м’які» фактори TQM. Представлено перспективи регулювання роботи підприємства та системи управління якістю за допомогою різних факторів «м’якого» підходу.


Ключові слова


система управління якістю; принципи TQM; «м’які» фактори; «жорсткі» фактори; впровадження TQM.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Fotopoulos C. The impact of “soft” and “hard”TQM elements on qualitymanagement results / C. Fotopoulos, E. Psomas. // International Journal of Quality and Periability Management. – 2008. – №26. – С. 150–163.

2. Abdallah A. B. The Influence of “Soft” and “Hard” Total Quality Management (TQM) Practices on Total Productive Maintenance (TPM) in Jordanian Manufacturing Companies / Ayman Bahjat Abdallah. // International Journal of Business and Management. – 2013. – №8. – С. 1–13.

3. Эванс Д. Управление качеством / Д. Эванс. – М.: Юнити-Дана ,2007. – 672 с.

4. Основи управління якістю [Електронний ресурс]. – 2002. – Режим доступу до ресурсу: https://library.if.ua/book/150/10008.html

5. Маховка В. М. Формування системи управління якістю продукції підприємства в сучасних умовах господарювання / В. М. Маховка, В. М. Вишовський. // Економічний форум. – 2016. – №2. – С. 189-193.

6. Shahin A. A feasibility study of the implementation of total quality management based on soft factor / A. Shahin, R. Dabestani. // Journal of Industrial Ingineering and Management. – 2011. – №4. – С. 258–280.

7. Alireza A. A Study on Total Quality Management and LeanManufacturing: Through Lean Thinking Approach / A. Alireza, I. Yusof, M. Seyed. // World Applied Sciences Journal. – 2011. – №12. – С. 1585–1596.

8. Shams R. Relationships Between Soft TQM, Hard TQM, and Organisational Performance [Електронний ресурс] / R. Shams, P. Bullock. – 2002. – Режим доступу до ресурсу: http://ws.econ.usyd.edu.au/itls/wp-archive/ITLS-WP-02-10.pdf

9. Шаповал М.І. Менеджмент якості. Навч. посібник / М.І. Шаповал. – Київ, 2007. – 471 c.

10. Морщенок Т. С. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємницьких структур / Т. С. Моршенок. // Економіка і суспільство. – 2017. – №9. – С. 533–540.

11. Бихова О. М. Класифікація видів бенчмаркінгу в системі управління банками / О. М. Бихова. // Економіка розвитку. – 2014. – №3. – С. 15–18.

12. Ганузек Л. М. Шляхи удосконалення системи менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / Л. М. Ганузек // Житомирський агротехнічний коледж – Режим доступу до ресурсу: http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/4_ganuzek.html

13. Kumar V. JIT Based Quality Management: Concepts and Implications in Indian Context / Vikas Kumar. // International Journal of Engineering Science and Technology. – 2010. – №2. – С. 40–50.

14. Eker M. The Effect of Competition, Just In Time Production and Total Quality Management on the Use of Multiple Performance Measures: An Empirical Study / M. Eker, F. Pala. // Journal of Economic and Social Research. – 2008. – №10. – С. 35–72.

References (BSI):

1. Fotopoulos C. (2008), «The impact of “soft” and “hard”TQM elements on qualitymanagement results», International Journal of Quality and Periability Management, №26, рр. 150–163.

2. Abdallah A. B. (2013), «The Influence of “Soft” and “Hard” Total Quality Management (TQM) Practices on Total Productive Maintenance (TPM) in Jordanian Manufacturing Companies», International Journal of Business and Management, №8, рр. 1–13.

3. Evans D. (2007), «Quality Management», [«Upravlenie kachestvom»], M .: Unity-Dana, 672 р.

4. «Basics of quality management» (2002), [«Osnovi upravlinnya yakistyu»], available at: https://library.if.ua/book/150/10008.html

5. Makhovka V.M. (2016), «Formation of the quality management system of the enterprise in modern economic conditions», [«Formuvannya sistemi upravlinnya yakistyu produktsiyi pidpriemstva v suchasnih umovah gospodaryuvannya»], Economic forum, №2. - рр. 189-193.

6. Shahin A. (2011), «A feasibility study of the implementation of total quality management based on soft factor», Journal of Industrial Ingineering and Management, №4, рр. 258–280.

7. Alireza A. (2011), «A Study on Total Quality Management and LeanManufacturing: Through Lean Thinking Approach», World Applied Sciences Journal, №12, рр. 1585–1596.

8. Shams R. (2002), «Relationships Between Soft TQM, Hard TQM, and Organisational Performance», available at: http://ws.econ.usyd.edu.au/itls/wp-archive/ITLS-WP-02-10.pdf

9. Shapoval M.I. (2007), «Quality management», [«Menedzhment yakosti»], Kyiv, 471 p.

10. Morshchenko T. S. (2017), «Benchmarking as a tool for increasing the competitiveness of entrepreneurial structures», [«Benchmarking yak instrument pidvischennya konkurentospromozhnosti pidpriemnitskih struktur»], Economy and Society, №9, рр. 533-540.

11. Bikhova O. M. (2014), «Classification of types of benchmarking in the system of bank management», [«Klasifikatsiya vidiv benchmarkingu v sistemi upravlinnya bankami»], Development Economics, № 3, рр. 15-18.

12. Hanuzek L.M. «Ways of improvement of the enterprise management system», [«Shlyahi udoskonalennya sistemi menedzhmentu pidpriemstva»], available at: http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment /4_ganuzek.html

13. Kumar V. (2010), «JIT Based Quality Management: Concepts and Implications in Indian Context», International Journal of Engineering Science and Technology, №2, pp. 40–50.

14. Eker M. (2008), «The Effect of Competition, Just In Time Production and Total Quality Management on the Use of Multiple Performance Measures: An Empirical Study», Journal of Economic and Social Research, №10, рр. 35–72.


Пристатейна бібліографія ГОСТ