DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180205

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МОРСЬКОГО ПОРТУ

Maksim Maltsev, Anatolii Shapovalov

Анотація


В статті розглядаються основні завдання інноваційного розвитку морського порту з урахуванням громадського інтересу щодо технічних, екологічних та соціальних аспектів портових операцій. Основними ключовими факторами, що впливають на конкуренцію між портами, є: географічне положення, близькість до виробничих або споживчих районів, хороші зв'язки з інфраструктурою руху, збалансована національна та місцева законодавча база, інституційна структура та соціально-економічний клімат. Запропоновано концептуальну основу інноваційного розвитку морського порту за сценарним методом для оцінки масштабів конкуренції в портовому секторі, яка включає  варіант транспортування; експлуатаційні показники; порівняння тарифів; фінансові показники. Концептуальні рамки можуть бути використані при визначенні оптимальної форми та обсягу модернізації порту. Запропоновано методику організації форсайт-проекту інноваційного розвитку морського порту, яка комбіную методологію науково-технологічного передбачення та інституціонально-системний підхід. Така комбінація  дозволяє найбільш повно дослідити і спрогнозувати динаміку змін у соціально-економічних системах. Для обґрунтування стратегічного плану розвитку морського порту використовується інтегральний показник збалансованого інноваційного розвитку. Його оцінка здійснюється у вигляді функцій від п'яти змінних, які впливають на впровадження і реалізацію інноваційних стратегій: економіко-фінансові критерії, організаційні критерії, інноваційні критерії, соціальні критерії та інноваційний клімат. Визначений за результатами оцінки оптимальний сценарій розвитку об’єкту.


Ключові слова


інноваційна стратегія; сценарний план розвитку; морський порт; інтегральний показник інноваційного розвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Гончар В. В. Управління системою стратегічних змін в діяльності підприємств : проблеми формування, розвитку та використання : монографія / В. В. Гончар. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 280 с.

2. Богдан Н. И. Современные модели инновационного процесса и формирование индикаторов инновационного развития [Электронный ресурс] / Н. И. Богдан. – Режим доступу : ictt.by/Library/BelIndForum2008/simposium/krstol1/Б огдан%20Н.И.doс.

3. Логутова, Т. Г. Аналіз діяльності українських морських портів: перспективи розвитку / Т. Г. Логутова, М. М. Полторацький // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2017. – Вип. 34. – С. 68–75.

4. Garcia, R. and Calantone, R. (2002). A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review. Journal of Product Innovation Management, 19, pp. 110-132.

5. Офіційний сайт Адміністрації морських портів України [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http ://www.uspa.gov.ua.

References (BSI):

1. Gonchar V.V. Management of the system of strategic changes in the activities of enterprises: problems of formation, development and use: monograph / V.V. Gonchar. - Mariupol: SHEI "PSTU", 2014 - 280 p.

2. Bogdan N. I. Modern models of the innovation process and the formation of indicators of innovative development [Electronic resource] / N. I. Bogdan. – Access: ictt.by/Library/BelIndForum2008/simposium/krstol1/Б огдан%20Н.И.doс.

3. T. Logutova, M. Poltoratskiy. Analysis of the activities of Ukrainian seaports: prospects for development / T. Logutova, M. Poltoratskiy // Reporter of the Priazovskyi state technical university: collection of scientific works / SHEI “PSTU”Mariupol, 2017. – Is. 34. – p. 68–75.

4. Garcia, R. and Calantone, R. (2002). A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review. Journal of Product Innovation Management, 19, pp. 110-132.

5. Official website of Ukrainian Seaports Authority [Electronic resource]. – Access : http ://www.uspa.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ