НЕЙРОМАРКЕТИНГ ЯК ФАКТОР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

  • Oleksandr Kalinin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5238-0525
  • Hanna Papush ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180207

Ключові слова:

нейромаркетинг, фінансово-банківські установи, конкурентоспроможність послуг.

Анотація

В статті розглянуто сучасний комплекс маркетингових методів вивчення поведінки покупців – нейромаркетинг. Для визначення сутності нейромаркетингу було проведено аналіз наукових праць вчених, який довів, що нейромаркетинг це частина маркетингу, яка охоплює дослідження несвідомих процесів людини і вплив на людський мозок. Виведено нове поняття «банківський нейромаркетинг», який включає в себе симбіоз основних елементів нейромаркетингу і фінансових послуг. Визначено види нейромаркетингу: психологія кольору, атмосфера, аромамаркетинг, звуковий дизайн. Для дослідження методики впровадження і використання нейромаркетингу в фінансово - банківських установах, здійснено аналіз банків за прибутковістю. За даними дослідження  на першому місці за прибутковістю у 2017 р. знаходився Райффайзен Банк Аваль. Проведено аналіз застосування психології кольору для просування фінансових послуг. Виділено прийоми аромамаркетингу, які найбільш ефективні в діяльності банківських установ. Доведено,що в сучасних умовах розвитку фінансового - банківського бізнесу акцент робиться на психологію кольору. В результаті аналізу було відображено прямий зв'язок кольорів і їх застосування в дизайні фінансового - банківських установ, створення атмосфери, яка виражається в підборі світла, музики, планування, а також акцент на аромамаркетинг. Ароматизація повітряного простору певними ароматами прямо пропорційна залученню клієнтів і створення сприятливої атмосфери. Прийоми аудіо – маркетингу успішні за межами приміщення або ж із застосуванням правильно підібраної гучності, якщо це стосується залів очікування, які супроводжуються чергами. Таким чином, підтримка конкурентоспроможності на ринку, підвищення кількості клієнтів фінансово - банківських установ, прямо пропорційно залежить від розробленої ними стратегії впровадження і використання нейромаркетингу.

Біографії авторів

Oleksandr Kalinin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

к. е. н., доцент

Hanna Papush, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

студентка групи МК-18-М

Посилання

1. Акулич М. Нейромаркетинг // Официальный сайт «Энциклопедия маркетинга» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.marketing.spb.ru/libaround/science/neuro_&.htm

2. Трайндл А. Нейромаркетинг. Визуализация эмоций / А. Трайндл - М.: Альпина Паблишер, 2016. 112 с.

3. Барден Ф. Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем / Пер. с англ. Антипкина И. М.: Издательство Манн, Иванов и Фербер, 2015

4. Дули Р. Нейромаркетинг. Как влиять на подсознание потребителя / Пер. с англ. Рубинчик В. Минск: Издательство Попурри, 2015

5. Кан Е. Ю. Нейромаркетинг - механизм манипулирования потребителями [Електронний ресурс] / Е. Ю. Кан. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua

6. Котлер Основы маркетинга: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.

7. Колесников А. Нейромаркетинг: новейшие инструменты отождествление бренда [Электронный ресурс] / А. Колесников, Н. Шульгат // Социально-экономические проблемы и государство. — 2011. — Вып. 2 (5).— Режим доступа : http://sepd.tntu.edu.ua

8. Линдстром М. Buyology : увлекательное путешевствие в мозг современного потребителя. Мартин Линдстром [пер. с анг.]. – М. : Эксмо, 2010. – 240 с.

9. Романюх С. Нейромаркетинг. Сила эмоций в противовес отжившим представлениям / С. Романюха // Отдел маркетинга. – 2010. – № 3 – С. 43-48– С. 124 – 126.

10. Сорока Н. Нейромаркетинг – инструмент изучения потребительских предпочтений в рыночных условиях XXI века / М. Сорока // Материалы научно-практической конференции «Теоретические и прикладные аспекты развития экономики» (г. Тернополь, 18 мая 2011 года). – Тернополь : ТНТУ, 2011

11. Психология цвета в печатной рекламе [Электронный ресурс ] – Режим доступа : http//:www.ukrop.com.ua]

12. Рюмшина Л. В. Манипулятивные приемы в рекламе: Учеб. Пособие / Л. В. Рюмшина. – М.; Ростов н / Д: Изд. центр «Март», 2004. – 235 с.

13. 5-ТОП банків щодо одержання прибутку в 2017 році [ Электронный ресурс]- Режим доступа : https://forinsurer. com/rating/banks/17/3/35].

14. Палахнюк А. Аромат растущих продаж / А.с Палахнюк // Рекламные идеи. – 2005. – № 2. – С. 36-43.

15. Психология цвета в печатной рекламе [Электронный ресурс ] – Режим доступа : http//:www.ukrop.com.ua]

16. Рюмшина Л. В. Манипулятивные приемы в рекламе: Учеб. Пособие / Л. В. Рюмшина. – М.; Ростов н / Д: Изд. центр «Март», 2004. – 235 с.

17. Палахнюк А. Аромат растущих продаж / А.с Палахнюк // Рекламные идеи. – 2005. – № 2. – С. 36-43.

18. Линдстром М. BRAND Sense. Чувство БРЕНДА. Воздействие на пять органов чувств для создания выдающихся брендов / М. Линдстром. - М.: – Эскмо, 2006. – 272 с.

19. Ульяновский Андрей Маркетинговые коммуникации. 28 инструментов миллениума//А.Романюк Изд.: Э.Москва, 2008 – 432 с.

20. Папуш Г.О. Особливості управління зовнішнім боргом країни / Г.О. Папуш, Т.В. Горохова // Збірник тез доповідей І Всеукраїнської дослідницької Інтернет-конференції студентів та молодих вчених (Київ, 20 вересня 2018 р.): – Київ: ЦДФБС «ФБС Груп», 2018. –– 114 с.

References (BSI):

1. Akulich M. Neyromarketing // Ofitsialnyy sayt «Entsiklopediya marketinga» [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.marketing.spb.ru/libaround/science/neuro_&.htm

2. Trayndl A. Neyromarketing. Vizualizatsiya emotsiy / A. Trayndl - M.: Alpina Pablisher, 2016. 112 s.

3. Barden F. Vzlom marketinga. Nauka o tom, pochemu my pokupaem / Per. s angl. Antipkina I. M.: Izdatelstvo Mann, Ivanov i Ferber, 2015

4. Duli R. Neyromarketing. Kak vliyat na podsoznanie potrebitelya / Per. s angl. Rubinchik V. Minsk: Izdatelstvo Popurri, 2015

5. Kan Ye. Yu. Neyromarketing - mekhanizm manipulirovaniya potrebitelyami [Yelektronniy resurs] / Ye. Yu. Kan. – Rezhim dostupu : www.nbuv.gov.ua

6. Kotler Osnovy marketinga: Per. s angl./Obshch. red. i vstup. st. Ye. M. Penkovoy. – M.: Progress, 1990. – 736 s.

7. Kolesnikov A. Neyromarketing: noveyshie instrumenty otozhdestvlenie brenda [Elektronnyy resurs] / A. Kolesnikov, N. Shulgat // Sotsialno-ekonomicheskie problemy i gosudarstvo. — 2011. — Vyp. 2 (5).— Rezhim dostupa : http://sepd.tntu.edu.ua

8. Lindstrom M. Buyology : uvlekatelnoe puteshevstvie v mozg sovremennogo potrebitelya. Martin Lindstrom [per. s ang.]. – M. : Eksmo, 2010. – 240 s.

9. Romanyukh S. Neyromarketing. Sila emotsiy v protivoves otzhivshim predstavleniyam / S. Romanyukha // Otdel marketinga. – 2010. – № 3 – S. 43-48– S. 124 – 126.

10. Soroka N. Neyromarketing – instrument izucheniya potrebitelskikh predpochteniy v rynochnykh usloviyakh XXI veka / M. Soroka // Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Teoreticheskie i prikladnye aspekty razvitiya ekonomiki» (g. Ternopol, 18 maya 2011 goda). – Ternopol : TNTU, 2011

11. Psikhologiya tsveta v pechatnoy reklame [Elektronnyy resurs ] – Rezhim dostupa : http//:www.ukrop.com.ua]

12. Ryumshina L. V. Manipulyativnye priemy v reklame: Ucheb. Posobie / L. V. Ryumshina. – M.; Rostov n / D: Izd. tsentr «Mart», 2004. – 235 s.

13. 5-TOP bankіv shchodo oderzhannya pributku v 2017 rotsі [ Elektronnyy resurs]- Rezhim dostupa : https://forinsurer. com/rating/banks/17/3/35].

14. Palakhnyuk A. Aromat rastushchikh prodazh / A.s Palakhnyuk // Reklamnye idei. – 2005. – № 2. – S. 36-43.

15. Psikhologiya tsveta v pechatnoy reklame [Elektronnyy resurs ] – Rezhim dostupa : http//:www.ukrop.com.ua]

16. Ryumshina L. V. Manipulyativnye priemy v reklame: Ucheb. Posobie / L. V. Ryumshina. – M.; Rostov n / D: Izd. tsentr «Mart», 2004. – 235 s.

17. Palakhnyuk A. Aromat rastushchikh prodazh / A.s Palakhnyuk // Reklamnye idei. – 2005. – № 2. – S. 36-43.

18. Lindstrom M. BRAND Sense. Chuvstvo BRYeNDA. Vozdeystvie na pyat organov chuvstv dlya sozdaniya vydayushchikhsya brendov / M. Lindstrom. - M.: – Eskmo, 2006. – 272 s.

19. Ulyanovskiy Andrey Marketingovye kommunikatsii. 28 instrumentov milleniuma//A.Romanyuk Izd.: E.Moskva, 2008 – 432 s.

20. Papush G.O. Osoblivostі upravlіnnya zovnіshnіm borgom kraїni / G.O. Papush, T.V. Gorokhova // Zbіrnik tez dopovіdey І Vseukraїnskoї doslіdnitskoї Іnternet-konferentsії studentіv ta molodikh vchenikh (Kiїv, 20 veresnya 2018 r.): – Kiїv: TsDFBS «FBS Grup», 2018. –– 114 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті