ОЦІНКА РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ЗАСАДАХ СТІЙКОСТІ

Автор(и)

  • Nataliia Riazanova Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобельск, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5890-7738

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180260

Ключові слова:

параметр, ресурс, метод, індикатор, стратегічне управління, інформаційна двійкова ентропія, енергетика.

Анотація

Метою статті є оцінювання стратегічного управління розвитком альтернативної енергетики на засадах стійкості. У статті розглянуто система аналізу показників формування механізму стратегічного управління розвитком альтернативної енергетики, яка складається з економічного, екологічного і соціального ефекту досліджуваних процесів. Обґрунтовано методику оцінювання стратегічного управління розвитком альтернативної енергетики на засадах забезпечення стійкого розвитку галузі в руслі раціонального використання ресурсів та сприяння їх відтворення, підвищення стану безпеки, рівня логістизації з урахуванням енергетичної складової. Для побудування моделі стійкого розвитку альтернативної енергетики використано інформаційну двійкову ентропію як функцію стану, висвітлено функціонування відкритих динамічних багатокомпонентних систем. Визначено ентропію ресурсної ефективності, основою якої є показники раціонального використання та сприяння відтворенню ресурсів, та ентропію управлінської ефективності, яка базована на показниках стану безпеки та логістизації енергопотоків. Оцінювання стратегічного управління розвитком альтернативної енергетики на засадах стійкості здійснено за визначеною послідовністю, що складається із взаємопов’язаних, систематизованих дій. Визначено цілі, предмет та завдання відповідного аналітичного дослідження. Обґрунтовано методи оцінювання стратегічного управління розвитком альтернативної енергетики на засадах стійкості. Побудовано зірку орієнтирів для оцінювання результатів дослідження. Виділено показники стимулятори та дестимулятори, що відображають напрямок впливу певних даних на стан стійкості системи. З’ясовано рівень узгодженості між екологічними, соціальними, економічними процесами, що характеризують стійкий розвиток галуззі за допомогою визначення норми балансу показників зірки орієнтирів.

Біографія автора

Nataliia Riazanova, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Старобельск

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедрою фінансів, обліку та банківської справи

Посилання

1. Балуєва О. В. Методика розрахунку індексу соціо-еколого-економічного розвитку міста / О. В. Балуєва. // Економічний вісник. – 2013. – №3. – С. 137–145.

2. Thomas M. Cover, Joy A. Thomas Elements of Information Theory / Thomas M. Cover, Joy A. Thomas. ‒ New York : Wiley, 1991.

3. Боссель Х. Показатели устойчивого развития: Теория, метод, практическое использование. Отчет, представленный на рассмотрение Балатонской группы / под ред. В. Р. Цибульского. Тюмень : Изд-во ИПОС СО РАН, 2001. - 123 с.

4. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика: у 2-х т. / Н. М. Андрєєва, О. М. Алимов, Є. В. Хлобистов [та ін.]; за наук. ред. Є. В. Хлобистова. – Сімферополь: Аріал, 2011. Т. 1. 464 с.; Т. 2. – 340 с.

5. Аверкина М.Ф. Особливості оцінювання рівня стійкого розвитку міст та агломерацій // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2017, № 4. – C. 334-349. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2017_4_334_349.pdf Дата останнього доступу: 21.09.18. – Назва з екрану.

6. Голік Ю.С., Ілляш О.Е., Чухліб Ю.О. Оцінка стійкості та рівня екологічної збалансованості регіону // Вісник ХНУ ім. Каразіна, серія «Екологія», вип. 16-2017. – С. 39-44. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/visnukkhnu_ecology/article/view/109395 Дата останнього доступу: 15.08.18. – Назва з екрану.

7. Щербенко Е. В. Механизмы устойчивого развития экономики отрaсли. Проблемы современной экономики. 2008. № 3 (27). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2082 Дата останнього доступу: 12.06.18. – Назва з екрану.

8. Ram Nidumolu, Prahalad C. K., Rangaswami M. R. Why sustainability is now the key driver of innovation // Harvard Business Review, September 2009.

9. Боташева Л. С. Оценка устойчивости развития отраслей экономики региона. Аудит и финансовый анализ. 2009. № 1. С. 1–5.

References:

1. Baluieva O. V. Metodyka rozrakhunku indeksu sotsio-ekoloho-ekonomichnoho rozvytku mista / O. V. Baluieva. // Ekonomichnyi visnyk. – 2013. – №3. – S. 137–145.

2. Thomas M. Cover, Joy A. Thomas Elements of Information Theory / Thomas M. Cover, Joy A. Thomas. ‒ New York : Wiley, 1991.

3. Bossel Kh. Pokazately ustoichyvoho razvytyia: Teoryia, metod, praktycheskoe yspolzovanye. Otchet, predstavlennui na rassmotrenye Balatonskoi hruppu / pod red. V. R. Tsybulskoho. Tiumen : Yzd-vo YPOS SO RAN, 2001. - 123 s.

4. Stalyi rozvytok ta ekolohichna bezpeka suspilstva: teoriia, metodolohiia, praktyka: u 2-kh t. / N. M. Andrieieva, O. M. Alymov, Ye. V. Khlobystov [ta in.]; za nauk. red. Ye. V. Khlobystova. – Simferopol: Arial, 2011. T. 1. 464 s.; T. 2. – 340 s.

5. Averkyna M.F. Osoblyvosti otsiniuvannia rivnia stiikoho rozvytku mist ta ahlomeratsii // Marketynh i menedzhment innovatsii, 2017, № 4. – C. 334-349. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2017_4_334_349.pdf Data ostannoho dostupu: 21.09.18. – Nazva z ekranu.

6. Holik Yu.S., Illiash O.E., Chukhlib Yu.O. Otsinka stiikosti ta rivnia ekolohichnoi zbalansovanosti rehionu // Visnyk KhNU im. Karazina, seriia «Ekolohiia», vyp. 16-2017. – S. 39-44. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://journals.uran.ua/visnukkhnu_ecology/article/view/109395 Data ostannoho dostupu: 15.08.18. – Nazva z ekranu.

7. Shcherbenko E. V. Mekhanyzmu ustoichyvoho razvytyia еkonomyky otrasly. Problemu sovremennoi эkonomyky. 2008. № 3 (27). [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2082 Data ostannoho dostupu: 12.06.18. – Nazva z ekranu.

8. Ram Nidumolu, Prahalad C. K., Rangaswami M. R. Why sustainability is now the key driver of innovation // Harvard Business Review, September 2009.

9. Botasheva L. S. Otsenka ustoichyvosty razvytyia otraslei ekonomyky rehyona. Audyt y fynansovui analyz. 2009. № 1. S. 1–5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті