УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автор(и)

  • Larysa Kapranovа ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6014-9999
  • Larysa Melnikova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180347

Ключові слова:

глобалізаційні процеси, бізнес-середовище, стратегія управління персоналом.

Анотація

В статті досліджуються понятійно-категоріальний апарат прцесів управління персоналом в умовах все наростаючої глобальної економіки. Визначено, що управління персоналом підприємства відбувається в бізнес-середовищі, яке стає все більш глобальним за охопленням. Сам по собі феномен глобалізації є предметом гарячих дискусій і несе в собі багато аспектів, щодо практики управління персоналом підприємства як усередині країн, так і між ними. Визначено, що розподіл людських ресурсів залежить від ряду питань, таких як міжнародна конкурентоспроможність і продуктивність праці, які залежать від широкого діапазону змінних. Визначено, що за всієї специфіки інтегрування корпорацій в неоліберальному капіталізмі на неможливість підвищення зайнятості і зростання безробіття в глобальній економіці впливають два взаємопов'язані фактори: заміна людини машинами і переміщення підприємств або виробничих програм з промислово розвинених країн з переважаючими в них високими витратами виробництва, до країн з низькими витратами, забезпечують можливість для отримання прибутку. Наведено структурно – логічну схему глобальної економіки. Зроблено висновок, що глобалізація має значний вплив на формування механізму управління персоналом. Таким чином, можна вести мову про формування глобальної стратегії управліня персоналом через вплив ТНК на процес управління.

Біографії авторів

Larysa Kapranovа, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва,  доцент, к.е.н.

Larysa Melnikova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

студент групи КСС-18-м

Посилання

1. What is human resource management in the u.s. and global economy today? (2015) [Електроний ресурс] - Режим доступу: https://blog.catmedia.com/what-is-human-resource-management-in-the-u-s-and-global-economy-today

2. Калініна С. П. Деякі аспекти структурних зрушень в зайнятості Європейського союзу [Текст] / С. П. Калініна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. - Маріуполь, 2012. - Вип. 2, Т. 1. - С. 30-33.

3. Сколько зарабатывают топ-менеджеры крупнейших мировых компаний в Европе и США (2015) [Електроний ресурс] - Режим доступу: https://delo.ua/lifestyle/skolko-zarabatyvajut-top-menedzhery-krupnejshih-mirovyh-kompanij-v-308846/

4. Глобальная экономика (2018) [Електроний ресурс] - Режим доступу: https://answr.pro/articles/1149-globalnaya-ekonomika/

5. Глобальная экономика [Електроний ресурс] - Режим доступу: https://center-yf.ru/data/economy/globalnaya-ekonomika.php

6. Глобальная экономика [Електроний ресурс] - Режим доступу: https://social_work.academic.ru/141/Глобальная_економика

7. Диденко Н.И. (2012) [Електроний ресурс] - Режим доступу: Глобальная экономика: анализ и оценка кризисов /Н.И. Диденко, Д.Ф. Скрипнюк, К.Н. Киккас //Научно-технические ведомости СПбГПУ https://cyberleninka.ru/article/v/globalnaya-ekonomika-analiz-i-otsenka-krizisov

8. Маркович Д.Ж. (2009) [Електроний ресурс] - Режим доступу: Глобальная экономика и человеческий фактор // Социологические исследования http://ecsocman.hse.ru/data/2010/03/03/1211460053/Markovich_4.pdf

9. Ровенська В.В. Дослідження методів підготовки та оцінювання трудового потенціалу на підприємствах // Вісник Донецького університету: спецвипуск. - Донецьк. - 2011. - Т.1. – C. 138 -141. - (Серія В. Економіка і право)

References:

1. What is human resource management in the u.s. and global economy today? (2015) [Elektronyi resurs] - Rezhym dostupu: https://blog.catmedia.com/what-is-human-resource-management-in-the-u-s-and-global-economy-today

2. Kalinina S. P. Deiaki aspekty strukturnykh zrushen v zainiatosti Yevropeiskoho soiuzu [Tekst] / S. P. Kalinina // Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti: zbirnyk naukovykh prats : u 2-kh vyp. / PDTU. - Mariupol, 2012. - Vyp. 2, T. 1. - S. 30-33.

3. Skolko zarabatyvaiut top-menedzhery krupneishykh myrovykh kompanyi v Evrope y SShA (2015) [Elektronyi resurs] - Rezhym dostupu: https://delo.ua/lifestyle/skolko-zarabatyvajut-top-menedzhery-krupnejshih-mirovyh-kompanij-v-308846/

4. Hlobalnaia ekonomyka (2018) [Elektronyi resurs] - Rezhym dostupu: https://answr.pro/articles/1149-globalnaya-ekonomika/

5. Hlobalnaia ekonomyka [Elektronyi resurs] - Rezhym dostupu: https://center-yf.ru/data/economy/globalnaya-ekonomika.php

6. Hlobalnaia ekonomyka [Elektronyi resurs] - Rezhym dostupu: https://social_work.academic.ru/141/Hlobalnaia_ekonomyka

7. Dydenko N.Y. (2012) [Elektronyi resurs] - Rezhym dostupu: Hlobalnaia ekonomyka: analyz i otsenka kryzysov /N.Y. Dydenko, D.F. Skrypniuk, K.N. Kykkas //Nauchno-tekhnycheskye vedomosty SPbHPU https://cyberleninka.ru/article/v/globalnaya-ekonomika-analiz-i-otsenka-krizisov

8. Markovych D.Zh. (2009) [Elektronyi resurs] - Rezhym dostupu: Hlobalnaia ekonomyka y chelovecheskyi faktor // Sotsyolohycheskye yssledovanyia http://ecsocman.hse.ru/data/2010/03/03/1211460053/Markovich_4.pdf

9. Rovenska V.V. Doslidzhennia metodiv pidhotovky ta otsiniuvannia trudovoho potentsialu na pidpryiemstvakh // Visnyk Donetskoho universytetu: spetsvypusk. - Donetsk. - 2011. - T.1. – C. 138 -141. - (Seriia V. Ekonomika i pravo)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті