МЕНЕДЖМЕНТ КОМУНІКАЦІЙ В ЛОГІСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Автор(и)

  • Valeriya Kolosok Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • Yuliana Lazarevska Донецький національний технічний університет, м. Покровськ, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8318-5861

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180374

Ключові слова:

інформація, комунікація, процес, логістичні організації, бізнес-комунікації.

Анотація

В сучасному світі високих швидкостей сьогодні неможливо уявити роботу без інформації та прискорення процесу її передачі. Тому інформація та комунікації є найважливішими інструментами в управлінні організаціями, і логістична діяльність не є винятком. Логістичний бізнес має свої особливості, і в даній статті була зроблена спроба висвітлити актуальні питання управління потоками інформації та комунікаціями в цій галузі. Авторами проведено аналіз досліджень і публікацій зарубіжних вчених, присвячених питанням комунікацій в менеджменті та логістики. У статті визначено роль, вплив інформації та особливості комунікацій в логістичному бізнесі. А також простежено зв'язок між передачею інформації і здійсненням комунікацій в логістичних операціях. Розглянуто точки зору на основні визначення комунікації як процесу, і як явища. Дано визначення комунікації для логістичної організації. У статті приділено увагу розгляду питання про канали і інструменти комунікаційного процесу. Дано визначення каналу комунікації. Визначено існування комунікацій як всередині логістичних організацій, так і в зовнішньому середовищі. Виявлено основні інструменти комунікаційного процесу, а також проведено аналіз їх використання.

Біографії авторів

Valeriya Kolosok, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

завідувач кафедри транспортний менеджмент і логістика, д.е.н., доцент

Yuliana Lazarevska, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

аспірант кафедри менеджменту і державного управління

Посилання

1. Петров А.Є. Логістика в САПР. Частина 2. Інформаційна логістика: навчально-методичний посібник/ А.Є. Петров. - М.: МДГУ, 2012. - 112 с.

2. Зигерт В. Керувати без конфліктів. / В. Зигерт, Л. Ланг. - М .: Економіка, 1990. - 280 с.

3. Зверіцев А. Б. Комунікаційний менеджмент: робоча книга менеджера PR / А. Б. Зверіцев. - СПб .: СОЮЗ, 1997. - 286 с.

4. Сміт П. Комунікації стратегічного маркетингу. Учеб. посібник / П. Сміт, К. Беррі, А. Пупфорд; пер. з англ. під ред. проф. Л. Ф. Нікуліна. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 415 с.

5. Каган М.С. Світ спілкування: Проблема межсуб'ектних відносин / М.С. Каган. - М., 1988

6. Шібуані Т. Соціальна психологія / Т. Шібутані. – Ростов-на-Дону, 1998 г. - 1000 с.

7. Льовкін Г.Г. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи логістики» / Г.Г. Льовкін, Н.Б. Куршакова. - Москва; Берлін: Дирек-Медіа, 2018. - 182 с.

8. Лафта Дж. К. Менеджмент: навч. посібник / Дж. К. Лафта, Т.К. Велбі. - М.: 2005. - 592 с.

9. Мільнер Б.З. Теорія організації: Підручник. / Б.З. Мільнер. - М.: інфор-М, 2006. - 720 с.

10. Дафт Р.Л. Менеджмент. / Р. Л. Дафт - СПб. : Пітер, 2002. - 829 с.

11. Мескон М. Основи менеджменту / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі - М.: «Дело», - 1999. - 800 с.

12. Співак В.А. Сучасні бізнес-комунікації. / В.А. Співак - СПб. : Пітер, 2002. - 447 с.

13. Кремлева С.О. Мережеві спільноти / С.О. Кремлева // Всеросійська віртуальна енциклопедія. - М., 2005

14. Дослідження АКІТ: як бізнес використовує нові канали взаємодії з клієнтами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://new-retail.ru/business/e_commerce/issledovanie_akit_kak_biznes_ispolzuet_novye_kanaly_vzaimodeystviya_s_klientami7481/

References:

1. Petrov A.Ye. (2012), “Logistics in CAD. Part 2. Information logistics: teaching aids”, [Logistika v SAPR. Chast 2. Informatsionnaya logistika: uchebno-metodicheskoye posobiye], Moscow: MSSU, - 112 p.

2. Siegert V. (1990), “To manage without conflicts” [Rukovodit bez konfliktov], M.: Economics, - 280 p.

3. Zveritsev A.B. (1997), “Communication Management: working book of PR manager”, [Kommunikatsionnyy menedzhment: rabochaya kniga menedzhera PR], St. Petersburg: UNION, - 286 pp.

4. Smith P. (2001), “Communication Strategic Marketing. Study manual”, [Kommunikatsii strategicheskogo marketinga], M.: UNITI-DANA, - 415 pp.

5. Kagan M.S. (1988) “The world of communication: the problem of inter-social relations”, [Mir obshcheniya: Problema mezhsubyektnykh otnosheniy], M.

6. Shibuani T. (1998), “Social Psychology”, [Sotsialnaya psikhologiya], Rostov-on-Don, - 1000 p.

7. Levkin G.G. (2018), “Educational and methodical complex of discipline "Fundamentals of logistics"”, [Uchebno-metodicheskiy kompleks distsipliny «Osnovy logistiki»], Moscow; Berlin: Direct-Media, - 182 p.

8. Lafta J.K. (2006), “Management: teach. manual”, [Menedzhment: navch. posibny`k], - M, - 592 pp.

9. Milner B.Z. (2006), “Theory of organization: Textbook”, [Teoriya organizaciyi: Pidruchny`k], - M .: Inform-M, - 720 p.

10. Darth R.L. (2002), “Management”, [Menedzhment], St. Petersburg : Peter, - 829 pp.

11. Meskon M. (1999), “Fundamentals of Management”, [Osnovy` menedzhmentu], - M .: "Case", - 800 p.

12. Singer V.A. (2002), “Modern business communications”, [Sovremennyye biznes-kommunikatsii], St. Petersburg. : Peter, - 447 pp.

13. Kremlev S.O. (2005), “Network Communities”, [Setevyye soobshchestva], All-Russian virtual encyclopedia. - M.

14. “ACIT Research: How Business Uses New Customer Interaction Channels” available at: https://new-retail.ru/business/e_commerce/issledovanie_akit_kak_biznes_ispolzuet_novye_kanaly_vzaimodeystviya_s_klientami7481

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті