АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Maryna Kravchenko ДВНЗ «ПДТУ», м. Маріуполь, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2185-178X
  • Mykola Mytiuk ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180382

Ключові слова:

криза, антикризова стратегія, кризостійкість, коефіцієнт агресивності зовнішнього середовища, фінансова стійкість.

Анотація

У статті розглядається виникнення теоретичних основ і методологічний інструментарій антикризового управління підприємством в умовах переходу до ринкової економіки, а також типи, причини, послідовність та характер причин виникнення кризи, схема формування антикризового управління в складних економічних умовах. Кризові явища спостерігаються всюди і є невід’ємною складовою розвитку будь якої системи - всесвіту, суспільно-політичної, економічної, виробничої систем тощо. Прийняття рішень в управлінні менеджменту в кризовому становищі є підсумком збалансованих  дій, при яких мінімізуються ризики та загрози, максимізуються прибуток і доходи. Ускладнення загальних систем, зростання конкурентоспроможності, швидкість локальних і глобальних змін приводять до нових вимог та оновленої методології управління підприємств та організацій. Постійне зростання конкурентоспроможності, а також економічна та фінансова нестабільність, нестійкий вплив на зовнішні і внутрішні чинники підприємства призводить до подальшої праці над удосконаленням управління менеджменту.  За великий проміжок часу науковцями розроблено та досліджено значну кількість  антикризових програм  управління, накопичено великий позитивний досвід аналізу різних ситуацій і пошуку рішень, однак частота, швидкість, велика конкурентоспроможність та масштаб трансформацій в сучасних умовах такі, що встановлені алгоритми прийняття рішень рано чи пізно стають застарілими і неробочими в реальності даного часу. Трансформаційні зміни потребують засвоєння менеджерами сучасних методів управління, формування навичок попередження чи послаблення кризових явищ, знання методів антикризового управління. Необхідність безперервного вдосконалення систем управління підприємствами в умовах високої конкурентоспроможності та фінансової нестабільності призводить до подальшого дослідження над темою.

Біографії авторів

Maryna Kravchenko, ДВНЗ «ПДТУ», м. Маріуполь

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та підприємництва

Mykola Mytiuk, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

магістр

Посилання

1. Антикризисное управление как основа формирования механизма устойчивого развития бизнеса : монография / под ред. А. Н. Ряховской, С. Е. Кована. – Москва : Инфра-М, 2017. – 169 с.

2. Гершун А.М. Разработка сбаланстрованной системі показателей. Практическое руководство с прмерами / А.М. Гершун. – М: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 128с.

3. Ільницький Д.О. Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі: Монографія / Д. О. Ільницький. – К.: КНЕУ, 2016. – 445с.

4. Минцберг, Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Минцберг, Г. ; под ред. Ю. Н. Каптуревского. – Пер. с англ. - Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 512 с.

5. Портер М. Стратегія конкуренції / Портер, М. - Пер. з англ.– Київ : Основи, 1998. – 390 с.

6. Пріб, К. А. Сутність криз та їх місце у процесах економічної динаміки / К. А. Пріб // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – Вип. 9-1, ч. 2. – С. 13-17.

7. Столярчук Я.М. Глобальні асиметрії економічного розвитку: монографія / Я.М. Столярчук. – К.: КНЕУ, 2009. -302с.

8. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / под ред. Градов А. П., Кузин Б. И. - Санкт-Петербург : Специальная литература, 1996. - 510 с.

9. Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2006. – 256с.

References:

1. Anti-crisis management as the basis for the formation of a sustainable business development mechanism: a monograph / ed. A. N. Ryakhovskaya, S. E. Kovana. - Moscow: Infra-M, 2017. - 169 p.

2. Gershun A.M. Development of balanced system of indicators. Practical guide with examples / A.M. Gershun. - M: ZAO Olimp-Business, 2005. - 128s.

3. Ilnitsky D.O. Global competition in science and science: Monographs / D.O. Ilnitsky. - K .: KNEU, 2016. - 445s.

4. Mintzberg, G. Structure in the fist: creating an effective organization / Mintzberg, G.; by ed. Yu. N. Kapturevskogo. - Per. from English  St. Petersburg: Peter, 2004. - 512 p.

5. Porter M. Strategies of competition / Porter, M.  Per. English - Kiev: Founded, 1998. - 390 p.

6. Prіb, K.A. Sutnitsti krista and іхh mіtse at the processes of economic dynamics / K.A. Prіb // Science Bulletin of the Kherson Sovereign University. Seriya: Economical science. - 2014. - Vip. 9-1, part 2. - p. 13-17.

7. Stolyarchuk Y.M. Global asymmetric development: monograph / Ya.M. Stolyarchuk. - K .: KNEU, 2009. -302с.

8. Strategy and tactics of crisis management of the company / ed. Gradov A.P., Kuzin B.I.  St. Petersburg: Special literature, 1996.  510 p.

9. Chernyavsky AD Anti-tricky management of the company: Navch.posib. - K .: MAUP, 2006. - 256s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті