СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО МАРКЕТИНГУ В РАМКАХ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СЕСТЕЙНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Natalia Obukhova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-8550-7702
  • Daria Prima ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180389

Ключові слова:

сталий розвиток, розумне споживання, маркетинг, відповідальність.

Анотація

У статі розглянуто сутність принципів стійкого розвитку та проаналізовані системи викликів які б мали вплив на появу даної концепції. У статті наголошується на ефективності використання сестейних інструментів взаємодії між суб’єктами господарювання економічних систем. Стале виробництво спрямоване на вдосконалення продукції та / або виробничих процесів з метою зменшення споживання ресурсів, використання небезпечних матеріалів та виробництва відходів та забруднюючих речовин у забезпеченні продукції. Досліджено, що використання сталого маркетингу на підприємствах надає конкурентні переваги, збільшує позитивний вплив на розвиток суспільства та зовнішнього середовища. Визначено, що сталий маркетинг - це цілісний, інтегративний підхід, який надає рівний акцент на екологічній, соціальній справедливості та економічних питаннях у розвитку маркетингових стратегій. У статті визначено сутність концепції «розумного споживання» як інструменту протидії екологічній, соціальній та економічній безвідповідальності. Як наслідок, політика та ініціативи щодо сталого споживання зростають, враховуючи вплив процесів, а також продукції та надання послуг, а також товарів. Авторами зазначено, що стимулювання інновацій на основі атрибутів стійкості, компанії також можуть розглянути дії, що базуються на існуючих продуктах. Досліджено, що більш масштабну трансформацію портфеля можна розробити шляхом ребрендингу або повторної категоризації існуючих стійких продуктів (послуг). Стабільна практика маркетингу передбачає ще більшу важливість і актуальність у країнах, що розвиваються. Маркетинг, як і інші функціональні сфери бізнесу, сприяє екологічним, соціальним і економічним проблемам, з якими стикається сьогоднішній світ, в тому числі і проблемі розробки і реалізації стратегії сталого маркетингу підприємства в рамках загальної програми сестейного розвитку, яка повинна узгоджуватися із можливостями по її використанню.

Біографії авторів

Natalia Obukhova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

старший викладач кафедри МіБА

Daria Prima, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

студентка гр. МК-18-м

Посилання

1 Вільямс Е. Сталий маркетинг. Керівництво з корпоративної соціальної відповідальності: 4P для 3Ps. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: /www.csreurope.orgdatafilessustainablemarketingguide.pdf

2 Джонатан Порітт, Форум майбутнього, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.forumforthefuture.org/

3 Клаудія М., Брайс В. Чому і як інтегрувати сталий розвиток у навчальний план маркетингу / М. Клаудія., В. Брайс. // Журнал маркетингової освіти. – 2008. – С. 33-46.

4 Впровадження сталого споживання та виробництва та ефективності ресурсів у планування розвитку, документ, опублікований Програмою ООН з навколишнього середовища. – 2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unep.orgcivil-societyPortals59DocumentsSCPMainstreamingintoDevPlanning.pdf

5 Бачення сталого споживання. Інновації, співпраця та управління вибором // Atar Roto Presse SA. – Швейцарія, 2011.

6 Гончар В. В. Модель управління на промислових підприємствах в напряму сестейного розвитку / В. В. Гончар, Л. М. Філіпішина, // Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2017. – № 11. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/

References (BSI):

1 Williams E. Sustainable Marketing. Corporate Social Responsibility Guide: 4P for 3Ps. – [Electronic Resource]. – Access: http:/www.csreurope.orgdatafilessustainablemarketingguide.pdf

2 Jonathan Poritt, Forum of the Future, [Electronic Resource]. – Access: http://www.forumforthefuture.org/

3 Клаудія М., Брайс В. Claudia M., Bryce V. Why and how to integrate sustainable development into the curriculum of marketing / M. Claudia., V. Bryce. // Journal of Marketing Education. – 2008. – p. 33-46.

4 Implementation of sustainable consumption and production and resource efficiency in development planning, a document published by the United Nations Environment Program. – 2009. – [Electronic Resource]. – Access: http://www.unep.orgcivil-societyPortals59DocumentsSCPMainstreamingintoDevPlanning.pdf

5 Vision of sustainable consumption. Innovation, collaboration and choice management // Atar Roto Presse SA. – Switzerland, 2011.

6 Gonchar V. V. Model upravlinnia na promyslovykh pidpryiemstvakh v napriamu sesteinoho rozvytku / V. V. Gonchar, L. M. Filipishyna, // Efektyvna ekonomika: Elektronne naukove fakhove vydannia. – Dnipropetrovsk: Dnipropetrovskyi derzhavnyi ahrarno-ekonomichnyi universytet, 2017. – № 11. – [Electronic Resource]. – Access: http://www.economy.nayka.com.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті