СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Автор(и)

  • Vіktorіya Kozlova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180393

Ключові слова:

пенсія, пенсійна система, пенсійна реформа, соціально-економічна сутність, соціально-економічний стан, соціальне страхування, соціальна справедливість, державне обов’язкове пенсійне страхування.

Анотація

У статті проведено дослідження соціально-економічної сутністі системи пенсійного страхування в Україні. Наведено обґрунтування, що організація та законодавче регулювання пенсійного забезпечення громадян є найважливішою діяльністю держави у галузі соціальної політики. Пенсійне забезпечення є системою суспільних відносин, що забезпечує добробут громадян при настанні пенсійного віку, інвалідності, втраті годувальника за рахунок коштів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, накопичувальної системи, бюджетної підтримки, неформальної фінансової і не фінансової підтримки людей похилого віку за рахунок родини або громадських організацій. Оскільки пенсійне забезпечення може здійснюватися і за рахунок неформальних джерел в межах родини або громади, то його не слід ототожнювати з пенсійною системою, під якою розуміємо комплекс інститутів, відносин і механізмів, за допомогою яких здійснюється формування фінансових ресурсів та їх розподіл серед непрацездатного населення при настанні соціальних ризиків у вигляді пенсій. Обґрунтовано, що сутність пенсійного забезпечення проявляється в різних аспектах таких, як соціальний, економічний, фінансовий і правовий. Виходячи з різних аспектів, цілями пенсійного забезпечення є захист від бідності і забезпечення гідного рівня життя, перерозподіл доходів від активного працездатного покоління на користь покоління пенсіонерів, формування фінансових джерел і виплата пенсій, забезпечення рівних прав учасників пенсійного забезпечення. Було зроблено висновки про те, що для забезпечення соціальної справедливості у пенсійному страхуванні необхідно удосконалити механізм перерахування пенсій пенсіонерам, що працюють,  розміри пенсійних надбавок і підвищень різних категорій осіб, які втратили працездатність, для того, щоб уникнути застосування різних підходів при визначенні їх розміру та  скасувати непропорційність у пенсійному забезпеченні.

Біографія автора

Vіktorіya Kozlova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

доцент кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доцент

Посилання

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР// Законодавство України [Електронний ресурс] / Верхов. Рада України. – Електрон. дані. – К. : Упр. комп'ютериз. систем Апарату Верхов. Ради України, 1994-2014. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрану.

2. Омелянович Л.О. Бюджет Пенсійного фонду України / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. фінансів; Л.О. Омелянович, О.Ю.Руденок. – Маріуполь: [ДонДУЕТ], 2016.-87с.

3. Фінансово-економічне обґрунтування подальшого реформування пенсійної системи [Текст] / Кір’ян Г., Ніколаєнко В.//Вісник Пенсійного фонду.-2017.-№4-5. – с. 13.

4. Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року // Законодавство України [Електронний ресурс] / Указ Президента України. – Електрон. дані. – К. : Упр. комп'ютериз. систем Апарату Верхов. Ради України, 2019. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/programa-diyalnosti-uryadu/serednostrokovij-plan-prioritetnih-dij-uryadu-do-2020-roku-ta-plan-prioritetnih-dij-uryadu-na-2017-rik

5. Потенціал розбудови пенсійної системи в Україні у контексті зниження ризиків державних фінансів [Текст] / Онишко С.В. // Актуальні проблеми економіки. – 2012. -№3. –с.248-257.

6. Пенсійна реформа в Україні: фінансово-правовий аспект/ В.В.Фещук // Право України.-2015.-№9.-с.94-98.

7. Правова природа пенсійного страхування як соціального феномену / Г.Каптар // Право України.-2013.-№3-4.-с.442-448.

8. Свєтлова Г.Р. Формування соціально-економічного інституту недержавного пенсійного забезпечення населення України: дис. канд. екон. наук: 08.00.07/Свєтлова Г.Р., Донецький національний університет. –Вінніця, 2015.-202с.

9. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій.-К.: Юрінком Інтер, 2013.-288с.

10. Аналіз розвитку системи пенсійного страхування/ Кузьменко С.Г.// Фінансово-економічні аспекти євроінтеграції України: зб.наук.праць / ДонДУУ.-Донецьк : ДонДУУ, 2015.- 364с.

11. Офіційний сайт Пенсійного фонду України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pfu.gov.ua/960387

12. Дані з веб-сторінки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kh.ukrstat.gov.ua/. – Назва з екрану.

13. Положення про Пенсійний Фонд України від 06.04.2011 №384/2011 // Законодавство України [Електронний ресурс] / Указ Президента України. – Електрон. дані. – К. : Упр. комп'ютериз. систем Апарату Верхов. Ради України, 1994-2014. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/384/2011.

References:

1. "The Constitution of Ukraine dated June 28, 1996 No. 254к / 96-VR ", ["Konstytucija Ukrai'ny vid 28.06.1996 № 254k/96-VR// Zakonodavstvo Ukrai'ny"], Legislation of Ukraine [electronic resource], Verhov. Council of Ukraine, electron data, K., Guidance. computer science Systems of the Verkhovna Rada, Council of Ukraine, 1994-2014, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80, Name from the screen.

2. Omelyanovich L.O. (2016), "Budget of the Pension Fund of Ukraine", ["Bjudzhet Pensijnogo fondu Ukrai'ny"], Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk. nats University of Economics and Trade them. M. Tugan-Baranovsky, Kaf. finance; L.O. Omelyanovich, O.Yu.Rudenko, Mariupol, DonDUET, 87 p.

3. "Financial and economic rationale for the further reformation of the pension system", ["Finansovo-ekonomichne obg'runtuvannja podal'shogo reformuvannja pensijnoi' systemy"], [Text], Kirian G., Nikolayenko V., Newsletter of the Pension Fund, 2017, No.4-5. p.13.

4. "Medium-Term Plan of Priority Actions of the Government by 2020", ["Seredn'ostrokovyj plan priorytetnyh dij Urjadu do 2020 roku"], Ukrainian Legislation [electronic Resource], Decree of the President of Ukraine, electron data, K., Guidance. computer science Systems of the Verkhovna Rada. Council of Ukraine, 2019, available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/programa-diyalnosti-uryadu/serednostrokovij-plan-prioritetnih-dij-uryadu-do-2020-roku-ta-plan-prioritetnih-dij-uryadu-na-2017-rik

5. "Potential for the development of the pension system in Ukraine in the context of reducing the risks of public finances", ["Potencial rozbudovy pensijnoi' systemy v Ukrai'ni u konteksti znyzhennja ryzykiv derzhavnyh finansiv"], [Text], Onyshko S.V. Current problems of the economy, 2012, No.3, pp.248-257.

6. "Pension reform in Ukraine: financial and legal aspect", ["Pensijna reforma v Ukrai'ni: finansovo-pravovyj aspekt"], V.V. Feschuk, Law of Ukraine, 2015, No.9, pp. 94-98.

7. "The legal nature of pension insurance as a social phenomenon", ["Pravova pryroda pensijnogo strahuvannja jak social'nogo fenomenu"], G.Kaptar, Law of Ukraine, 2013, No. 3-4, pp. 442-448.

8. Svetlova G.R. (2015), "Formation of the socio-economic institute of non-state pension provision of the population of Ukraine", ["Formuvannja social'no-ekonomichnogo instytutu nederzhavnogo pensijnogo zabezpechennja naselennja Ukrai'ny"], diss. Cand. econ Sciences: 08.00.07, Svetlova G.R., Donetsk National University, Vinnitsa, 202 p.

9. Sirota I.M. (2013), "The right to pensions in Ukraine", ["Pravo pensijnogo zabezpechennja v Ukrai'ni"], a course of lectures, K., Yurinkom Inter, 288 p.

10. "Analysis of the development of the pension insurance system", ["Analiz rozvytku systemy pensijnogo strahuvannja"], Kuzmenko S.G., Financial and Economic Aspects of European Integration of Ukraine: Sob.Nauk.Prasts, DonNUU, Donetsk, DonNUU, 2015, 364 p.

11. "Official site of the Pension Fund of Ukraine", ["Oficijnyj sajt Pensijnogo fondu Ukrai'ny"], [electronic resource], available at: https://www.pfu.gov.ua/960387

12. "Data from the web page", ["Dani z veb-storinky"], [electronic resource], available at: http://www.kh.ukrstat.gov.ua/, Name from the screen.

13. "Regulation on the Pension Fund of Ukraine dated 06.04.2011 No.384/2011", ["Polozhennja pro Pensijnyj Fond Ukrai'ny vid 06.04.2011 №384/2011"], Legislation of Ukraine [electronic resource], Decree of the President of Ukraine, electron data, K., Guidance. computer science Systems of the Verkhovna Rada, Council of Ukraine, 1994-2014, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/384/2011

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті