ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦІННІСНОГО ПРОСТОРУ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ МІСТА МАРІУПОЛЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180398

Ключові слова:

споживач, туристичні послуги, ціннісний простір, місто Маріуполь, пізнавальний туризм, релігійний туризм, промисловий туризм.

Анотація

В статті проаналізовано перспективи розвитку туристичних послуг в місті Маріуполі. Представлено становлення Маріуполя туристичним центром в контексті розбудови простору цінностей та потреб споживачів. Показано різні підходи щодо виокремлення типів ціннісних орієнтацій. В дослідженнях розглянуто вплив системи цінностей, чітко окреслених взірців та стилів життя, які пропагуються у суспільстві для людини як професіонала, споживача. Зазначено впливовість системи особистісних цінностей споживачів на розвиток різних видів туризму в регіоні. Констатовано домінування певних туристичних потреб в дозвіллєвих цінностях студентів Маріуполя. Відзначено низький рівень обізнаності про наявність різних видів туристичних ресурсів серед молоді міста. Розглянуто сучасний стан та перспективні напрямки розвитку туризму на базі наявних природних, історичних, архітектурних та культурних ресурсів міста. Підкреслено відображення унікальних природних ресурсів Маріуполя в творчості відомого художника грецького походження А.Куінджі. З’ясовано, що проблема історичних та культурних антропогенних ресурсів Маріуполя та Приазов’я розкривалася в роботах багатьох краєзнавців. Показано відродження екскурсійних послуг в Маріуполі. Звернено увагу на можливості розвитку рекреаційного, оздоровчого, пізнавального, промислового та релігійного туризму в Маріуполі. Зазначено неповторність історичних та культурних, духовних антропогенних ресурсів Маріуполя для їх становлення туристичними ресурсами.  Визначено перспективні напрями необхідних досліджень для формування туристського інтересу до туристичних ресурсів міста Маріуполя, зокрема моніторингу для виявлення цінностей різних видів туризму  у споживачів туристичних потреб.

Біографія автора

Olga Liubchuk, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

завідувач кафедри туризму, д. держ. упр., професор

Посилання

1. Антонова Н.А. Ценностные ориентации в структуре личности студентов: моногр. Славянск: Канцеляр, 2001. 135 с.

2. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: структурно генетичний підхід: Автореф. дис. … д-ра психол. наук: 10.00.01 / КДУ ім.Т.Шевченка. К., 1994. 48с.

3. Любчук О.К., Гончар В.В., Пономаренко А.А. Мониторинг развития украинского рынка туристических услуг для молодежи. Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools 2016. №1 (13). С.130-138. URL: https://fdotadotr.files.wordpress.com/2016/09/13-d0bbd18ed0b1d187d183d0ba-d0b3d0bed0bdd187d0b0d180d0b5d0bdd0bad0be-d0bfd0bed0bdd0bed0bcd0b0d180d0b5d0bdd0bad0be-130-139.pdf. (Дата звернення 26.05.2019).

4. Любчук О.К. Проблема становлення Маріуполя як туристичного центру: моніторинг туристичних потреб молоді. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2017. Вип. 34. С. 127-135.

5. Проценко А.Д. Улицами старого Мариуполя. Художественно документальные очерки. Издание третье, дополненное. Мариуполь: Азовье, 2006. 163 с.

6. Яруцкий Л.Д. Мариупольская мозаика: рассказы краеведа. Мариуполь, 1998 . Т. 1. 331 с.

7. Проценко А.Д. Записки мариупольского краеведа. Строки, имена, находки 2-е изд., испр. и доп. Мариуполь : ПМЦ МК «Азовсталь», 1993. 136 с.

8. Харабет В.В. Эллинистический мир. Хронология греков Украины. Мариуполь: ООО «ППНС». 2016. 388 с.

References:

1. Antonova N.A. (2001), "Valuable orientations in the structure of the student's identity", ["Cennostnue oryentacyy v strukture lychnosty studentov "], Slavyansk, The Office, 135 p.

2. Titarenko T.M. (1994), "The vital world of personality: structural genetic approach", ["Zhyttjevyj svit osobystosti: strukturno genetychnyj pidhid"], Author's abstract. dis ... Dr. psychol. Sciences: 10.00.01, KSU named after T.Shevchenko, K, 48 p.

3. Lyubchuk O.K., Gonchar V.V., Ponomarenko A.A. (2016), "Monitoring of the development of the Ukrainian tourist services market for young people", ["Monytoryng razvytyja ukraynskogo rыnka turystycheskyh uslug dlja molodezhy"], Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, No. 1 (13), pp. 130-138, available at: https://fdotadotr.files.wordpress.com/2016/09/13-d0bbd18ed0b1d187d183d0ba-d0b3d0bed0bdd187d0b0d180d0b5d0bdd0bad0be-d0bfd0bed0bdd0bed0bcd0b0d180d0b5d0bdd0bad0be-130-139.pdf. (Date of the application on 05/26/2019).

4. Lyubchuk O.K. (2017), "The problem of establishing Mariupol as a tourist center: monitoring the tourist needs of young people", ["Problema stanovlennja Mariupolja jak turystychnogo centru: monitoryng turystychnyh potreb molodi"], Bulletin of the Priazov State Technical University, Series: Economic Sciences: Coll. sciences works Mariupol, Dvnz "Priazovsky State Technical University", issue 34. pp. 127-135.

5. Protsenko A.D. (2006), "The streets of the old Mariupol. Artistic documentary essays", ["Ulycamy starogo Mariupolja. Hudozhestvenno dokumental'ne ocherky"], Third edition, supplemented, Mariupol, Azov, 163 p.

6. Yarutsky L.D. (1998), "Mariupol mosaic: the stories of the local lore", ["Maryupol'skaja mozayka: rasskazu kraeveda 'skaja mozayka: rasskazu kraeveda"], Mariupol, T. 1, 331 p.

7. Protsenko A.D. (1993), "Notes of the Mariupol Region", ["Zapysky maryupol'skogo kraeveda"], Strings, names, finds 2 nd ed., Correction. and add Mariupol, MMC Azovstal Iron & Steel Works, 136 p.

8. Kharabet V.V. (2016), "Hellenistic world. Chronology of the Greeks of Ukraine", ["Ellynystycheskyj myr. Hronologyja grekov Ukraynu"], Mariupol, LLC "PPSS", 388 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті