DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180452

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЯКОСТІ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Oleksii Bezchasnyi

Анотація


Статтю присвячено проблемі аналізу результатів інвентаризації з метою забезпечення порівнянності результатів та кількісної оцінки якості її проведення. Автор розглядає теоретико-методологічні аспекти проведення інвентаризації на підприємстві та пропонує сукупність аналітичних показників для оцінки та порівняння результатів інвентаризації та якості її проведення. Інвентаризація є дієвим засобом контролю та невід'ємною складовою облікового процесу. ЇЇ результатом є підтвердження даних бухгалтерського обліку або фіксація розбіжностей, як правило, в грошових та натуральних вимірниках, що ускладнює порівняння результатів інвентаризації за різні періоди, по різних підрозділах підприємства та матеріально відповідальних особах. При аналізі результатів інвентаризації запропоновано використовувати термін "інвентаризаційний елемент", який визначається як складова частина об'єкту інвентаризації, кількісні, якісні та вартісні характеристики якої можуть бути визначені за даними бухгалтерського обліку та перевірені в процесі проведення інвентаризації, подальший поділ якої є неможливим або не вплине на результати інвентаризації, та уточнено його визначення для окремих об'єктів інвентаризації. Для аналізу результатів пропонується застосовувати систему відносних показників, зокрема коефіцієнти повноти інвентаризації, нестачі, надлишків, відхилень та кількості відхилень. Якість інвентаризації може бути оцінена за результатами додаткових процедур, які підтверджують або спростовують її результати та дозволяють визначити відхилення, не зафіксовані під час основного процесу інвентаризації та їх вплив. Використання відносних коефіцієнтів, що характеризують результати інвентаризації забезпечить порівнянність її результатів, а оцінка ефективності витрат на додаткові процедури дозволить визначити доцільність підвищення якості інвентаризації.


Ключові слова


інвентаризація; нестачі; надлишки; якість; аналіз; результати; об'єкт інвентаризації..

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Малишкін О., Кац М. Інвентаризація: бухгалтерський і податковий аспекти / Бухгалтерський облік і аудит. - 2012. - № 2. - С. 3-12.

2. Коритник Л.П. Прийняття управлінських рішень за результатами інвентаризації / Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. − №3 (53). Ч.2. Житомир: ЖДТУ, 2010.− С. 116-118

3. Луцик Ю.О. Інвентаризація в системі управлінських рішень суб’єкта державного сектора. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6472

4. Бардаш, С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп'ютеризація: Монографія. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 372 с.

5. Чудовець В.В. Оцінка якості інвентаризації та її етапів / Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 199: В 4 т. Том І. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – С. 201-208.

6. Виговська Н.Г. Розробка критеріїв та показників ефективності господарського контролю / Вісник Житомирського державного технологічного університету: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ. 2007. 2(40). С. 15-24.

7. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT). К.: ДП "УкрНДНЦ", 2016. – 45 с.

8. Чудовець В.В. Проблеми визначення об’єктів інвентаризації на сільськогосподарських підприємствах / Облік і фінанси АПК. 2009. № 3. С. 111-115

9. Проскуріна, Н.М. Теоретичні засади обґрунтування вибіркового методу в аудиті / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 2011. Вип. 2 (34). С. 279–28

10. Єршова О.Л., Остапенко О.П. Застосування вибіркових методів при оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності військових частин Збройних сил України. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації №2. 2015. С. 50-57

References:

1. Malyshkin O., Kats M. (2012). Inventaryzatsiia: bukhhalterskyi i podatkovyi aspekty [Inventory: accounting and tax aspects]. Bukhhalterskyi oblik i audyt - Accounting and auditing, 2, 3-12 [in Ukrainian].

2. Korytnyk L.P. (2010). Pryiniattia upravlinskykh rishen za rezultatamy inventaryzatsii [Adoption of managerial decisions based on the results of inventory]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ekonomichni nauky - Bulletin of the Zhytomyr State Technological University. Economic Sciences, 3, part.2, 116-118 [in Ukrainian].

3. Lutsyk Yu.O. (2018). Inventaryzatsiia v systemi upravlinskykh rishen sub’iekta derzhavnoho sektora [Inventory in the system of managerial decisions of the public sector entity]. Efektyvna ekonomika - Effective economy, 7, Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=6472 [in Ukrainian].

4. Bardash, S.V. (1999). Inventaryzatsiia: teoriia, praktyka, kompiuteryzatsiia: Monohrafiia [Inventory: theory, practice, computerization: Monograph]. Zhytomyr: ZhITI [in Ukrainian].

5. Chudovets V.V. (2005). Otsinka yakosti inventaryzatsii ta yii etapiv [Assessment of the quality of the inventory and its stages]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky. Zbirnyk naukovykh prats - Economics: problems of theory and practice. Collection of scientific works, issue 199, vol. І, 201-208 [in Ukrainian].

6. Vyhovska N.H. (2007). Rozrobka kryteriiv ta pokaznykiv efektyvnosti hospodarskoho kontroliu [Development of criteria and indicators of the effectiveness of economic control]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu: Ekonomichni nauky - Bulletin of the Zhytomyr State Technological University: Economics. Zhytomyr: ZhDTU, 2, 15-24 [in Ukrainian].

7. Systemy upravlinnia yakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk terminiv [Quality management systems. The main provisions and the glossary of terms]. (2016). DSTU ISO 9000: 2015 (ISO 9000: 2015, IDT). Kyiv: DP "UkrNDNTs" [in Ukrainian].

8. Chudovets V.V. (2009). Problemy vyznachennia ob’iektiv inventaryzatsii na silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Problems of definition of objects of inventory at agricultural enterprises]. Oblik i finansy APK - Accounting and finance of agroindustrial complex, 3, 111-115 [in Ukrainian].

9. Proskurina, N.M. (2011). Teoretychni zasady obgruntuvannia vybirkovoho metodu v audyti [Theoretical bases of the justification of the sampling method in the audit]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika - Scientific herald of Uzhgorod University. Series: Economics, issue 2, 279–28 [in Ukrainian].

10. Yershova O.L., Ostapenko O.P. (2015). Zastosuvannia vybirkovykh metodiv pry otsintsi ryzykiv finansovo-hospodarskoi diialnosti viiskovykh chastyn Zbroinykh syl Ukrainy [Application of sampling methods in assessing the risks of financial and economic activity of military units of the Armed Forces of Ukraine]. Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt: problemy teorii, metodolohii, orhanizatsii - Accounting, analysis and audit: problems of theory, methodology, organization, 2, 50-57 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ