ОЦІНКА РИЗИКІВ ЯК СКЛАДОВОГО ЕЛЕМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180458

Ключові слова:

інновації, інноваційна діяльність, інноваційна активність, інноваційний розвиток, управління, джерела фінансування, промислові підприємства, ризики, дослідження, розробки, нова продукція.

Анотація

У статті досліджено питання оцінки інноваційних ризиків та їх впливу на інноваційний потенціал промислових підприємств заслуговує на особливу увагу. Інноваційна діяльність, як і інші види діяльності підприємства, пов'язана з ризиком, так як повна гарантія отримання очікуваного результату практично відсутня. У сучасній економічній теорії і практиці ризик є однією з основних категорій. Це пов'язано з тим, що саме невизначеність економічних явищ і процесів - поширена характеристика, прояв якої може привести як до втрат, так і до отримання прибутку. Інноваційна діяльність, порівняно з іншими видами діяльності, більшою мірою пов'язана з ризиком. Зазначимо, що ризик інноваційної діяльності тим вищий, чим більш локалізований інноваційний проект, якщо ж таких проектів багато, і вони в галузевому плані розосереджені, ризик мінімізується, і ймовірність успіху зростає. Особливо актуальною проблемою стосовно інноваційних проектів залишається проблема невизначеності і пов'язаних з нею ризиків. Ризик в інноваційній діяльності можна визначити як ймовірність втрат, що виникають при вкладанні організацією засобів у виробництво нових товарів і послуг, у розроблення нової техніки і технологій, які, можливо, не знайдуть очікуваного попиту на ринку, а також при вкладанні засобів у розроблення управлінських інновацій, які не принесуть очікуваного ефекту. Промисловим підприємствам, які розробляють стратегію і тактику своєї діяльності, необхідно враховувати наявність ризиків, без яких ефективна підприємницька діяльність є неможливою.

Біографії авторів

Mykola Bilopolsky, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

завідувач кафедри обліку і аудиту, віце-президент Академії економічних наук України, голова спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02, д. е. н., професор

Svetlana Chelovan, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

здобувач кафедри обліку та аудиту

Посилання

1. Василенко В. О. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник / В. О. Василенко, В. Г. Шматько. – К. : ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с.

2. Государственный комитет статистики Украины: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ukrstat.gov.ua.

3. Липсиц И. В. Инвестиционный проект : методы подготовки и анализа: учебно-справочное пособие / И. В. Липсиц, В. В. Косов. – М. : БЕК, 1996. – 304 с.

4. Стеченко Д. М. Інноваційні форми регіонального розвитку : Навч. посіб. – К. : Вища шк.., 2002. – 254 с. : ил.

5. Экономический словарь: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.smoney.ru/glossary.

6. Экономический словарь: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.bank24.ru/info/glossary.

7. Экономический словарь: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // mirslovarei.com.

8. Экономический словарь: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // abc.informbureau.com.

9. Экономический словарь: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article.

10. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберг, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1994. – 701 с.

11. Гольдштейн Я. Г. Инновационный менеджмент : Учеб. пособ. / Я. Г. Гольдштейн. – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 1998. – 132 с.

12. Райзберг Б. А. Управление экономикой / Б. А. Райзберг, Р. А. Фатхутдинов. – М. : Интел-Синтез, 1999. – 787 с.

13. Бланк И. А. Управление активами / И. А. Бланк. – К.: Ника-центр, 2000. – 720 с.

14. Землянкин А. И. Организация информационного обеспечения инновационной деятельности / А. И. Землянкин, В. Л. Гаврилова // Вісник Донецького університету економіки та права: Зб. наук. пр. – Донецьк : ДонУЕП, 2004. - № 2. – С. 70-75.

15. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учеб. пособие / В. М. Гранатуров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и сервис, 2002. – 160 с.

16. Колтынюк Б. А. Инвестиционные проекты: учебник / Б. А. Колтынюк. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 622 с.

17. Риск-анализ инвестиционного проекта: учебник для вузов / Под ред. М. В. Грачёвой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 351 с.

18. Витлинский В. В. Рискология в экономике и предпринимательстве: Монография / В. В. Витлинский, Г. И. Великоиваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 293 с.

References (BSI):

1. Vasilenko V. O. (2003) InnovatsIyniy menedzhment: Navchalniy posIbnik / V. O. Vasilenko, V. G. Shmatko. – K. : TsUL, FenIks, 2003. – 440 s.

2. Gosudarstvennyiy komitet statistiki Ukrainyi: [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: www.ukrstat.gov.ua.

3. Lipsits I. V. (1996) Investitsionnyiy proekt : metodyi podgotovki i analiza: uchebno-spravochnoe posobie / I. V. Lipsits, V. V. Kosov. – M. : BEK, 1996. – 304 s.

4. Stechenko D. M. (2002) InnovatsIynI formi regIonalnogo rozvitku : Navch. posIb. – K. : Vischa shk.., 2002. – 254 s. : il.

5. Ekonomicheskiy slovar: [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http: // www.smoney.ru/glossary.

6. Ekonomicheskiy slovar: [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http: // www.bank24.ru/info/glossary.

7. Ekonomicheskiy slovar: [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http: // mirslovarei.com.

8. Ekonomicheskiy slovar: [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http: // abc.informbureau.com.

9. Ekonomicheskiy slovar: [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http: // slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article.

10. Meskon M. H. (1994) Osnovyi menedzhmenta / M. H. Meskon, M. Alberg, F. Hedouri. – M. : Delo, 1994. – 701 s.

11. Goldshteyn Ya. G. (1998) Innovatsionnyiy menedzhment : Ucheb. posob. / Ya. G. Goldshteyn. – Taganrog : Izd-vo TRTU, 1998. – 132 s.

12. Rayzberg B. A. (1999) Upravlenie ekonomikoy / B. A. Rayzberg, R. A. Fathutdinov. – M. : Intel-Sintez, 1999. – 787 s.

13. Blank I. A. (2000) Upravlenie aktivami / I. A. Blank. – K.: Nika-tsentr, 2000. – 720 s.

14. Zemlyankin A. I. (2004) Organizatsiya informatsionnogo obespecheniya innovatsionnoy deyatelnosti / A. I. Zemlyankin, V. L. Gavrilova // VIsnik Donetskogo unIversitetu ekonomIki ta prava: Zb. nauk. pr. – Donetsk : DonUEP, 2004. - # 2. – S. 70-75.

15. Granaturov V. M. (2002) Ekonomicheskiy risk: suschnost, metodyi izmereniya, puti snizheniya: ucheb. posobie / V. M. Granaturov. – 2-e izd., pererab. i dop. – M. : Delo i servis, 2002. – 160 s.

16. Koltyinyuk B. A. (2002) Investitsionnyie proektyi: uchebnik / B. A. Koltyinyuk. – 2-e izd., pererab. i dop. – SPb. : Izd-vo Mihaylova V. A., 2002. – 622 s.

17. Risk-analiz investitsionnogo proekta: uchebnik dlya vuzov / Pod red. M. V. GrachYovoy. – M.: YuNITI-DANA, 2001. – 351 s.

18. Vitlinskiy V. V. (2004) Riskologiya v ekonomike i predprinimatelstve: Monografiya / V. V. Vitlinskiy, G. I. Velikoivanenko. – K. : KNEU, 2004. – 293 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті