DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180472

ВПЛИВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Oksana Bodnaruk, Sergey Ukrainsky

Анотація


Стаття присвячена дослідженню взаємозалежності людського і сталого розвитку та їх впливу на підвищення конкурентоспроможності країни. Виявлено проблеми розвитку людського потенціалу при переході країни до створення моделі сталого розвитку. Розглянуто основи формування моделі еко-соціальної ринкової економіки при органічному поєднанні економічної ефективності, соціальної справедливості та ресурсно-екологічної збалансованості. Показано взаємозалежність понять маркетингу персоналу та людського капіталу. Проведено порівняльну характеристику між основними компонентами людського і сталого розвитку, кожний з яких виконує специфічні функції у забезпеченні стратегічного управління людським капіталом. Виявлено взаємозв’язок оцінки основних складових елементів людського капіталу з елементами зовнішнього та внутрішнього маркетингу персоналу. Виокремлено чотири основних елементи у структурі людського капіталу: знання та продуктивні здібності, здоров’я, мотивація, мобільність. Показано їх вплив на стратегічне управління маркетингом персоналу. Проведено порівняльну динаміку індексу людського розвитку та індексу навколишнього середовища України з деякими країнами світу. Доведено, що однією з головних цілей управління персоналом (HRM) є підвищення ефективності роботи організацій. Тим не менш, деякі дослідження явно звернулися до багатовимірного характеру виконання та пов'язали практику HR з різними вимірами результатів. Отже, це дослідження доповнює літературу, пов'язуючи практику HR з трьома вимірами результатів: фінансовими, організаційними та результатами працівників (HR). Крім того, було проаналізовано, як практика HR впливає на ці виміри результатів, зосереджуючи увагу на ролі задоволення від роботи.


Ключові слова


людський потенціал; сталий розвиток; соціоекономічна система; еко-соціальна ринкова економіка; ресурсно-екологічна збалансованість; індекс людського розвитку; індекс навколишнього середовища.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: моногр. / за заг. ред. Д.Г. Лук`яненка, В.І. Чужикова.- К.: КНЕУ, 2007. - 544 с.

2. Устойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник /под ред. проф. Л.Г.Мельника.- Сумы: ИТД «Университетская книга», 2009. – 1216 с.

3. РИО+20/ Брошура для Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.rada.gov.ua

4. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: моногр. /О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, О.В. Боднарук, В.П. Антонюк.- НАН України, Ін-т економіки пром-сті.- Донецьк, 2012. – 534с.

5. Стратегія сталого розвитку та європейська модель «еко-соціальної ринкової економіки» як основа конкурентоздатності України в сучасну епоху / В.Вовк, Б.Гаврилишин// Українська асоціація римського клубу [Електроний ресурс].- Режим доступу: http://clubofrome.org.ua/corweb/Article/1/

6. Environmental Perfomance Index Authors // Yale Center for Environmental Law & Policy, Yale University [Електроний ресурс].- Режим доступу: http://epi.yale.edu

7. Звіт з людського розвитку в Україні за 2016 рік. Людський розвиток і європейський вибір України. – ПРООН Україна, травень 2016р.-123с.

References (BSI):

1. Common European Economic Space: Harmonization of Megregional Contradictions: Monogr. / for community edit D.G.Lukyanenko, V.I.Chuzhikova. - K .: KNEU, 2007. - 544 p.

2. Sustainable development: theory, methodology, practice: textbook / ed. prof. L.Melnik. - Sumy: ITD “University Book”, 2009. - 1216 p.

3. RIO + 20 / Brochure for the United Nations Conference on Sustainable Development [Electronic resource] .- Access mode: http://www.rada.gov.ua

4. Sustainable development of the industrial region: social aspects: monogr. / O.Novikova, O.Amosha, O.Bodnaruk, V.Antonyuk. - National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Economics of Industrial Design .- Donetsk, 2012. - 534 p.

5. Sustainable Development Strategy and the European model of the "eco-social market economy" as the basis of Ukraine's competitiveness in the modern era / V.Vovk, B.Gavrylyshyn // Ukrainian Association of the Roman Club [Electronic resource] .- Mode of access: http://clubofrome.org.ua/corweb/Article/1/

6. Environmental Perfomance Index Authors // Yale Center for Environmental Law & Policy , Yale University [Електроний ресурс].- Режим доступу: http://epi.yale.edu

7. Human Development Report in Ukraine for 2016. Human development and European choice of Ukraine. - UNDP Ukraine, May 2016 - 123 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ