ВПЛИВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Oksana Bodnaruk ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-7017-2172
  • Sergey Ukrainsky ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180472

Ключові слова:

людський потенціал, сталий розвиток, соціоекономічна система, еко-соціальна ринкова економіка, ресурсно-екологічна збалансованість, індекс людського розвитку, індекс навколишнього середовища.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню взаємозалежності людського і сталого розвитку та їх впливу на підвищення конкурентоспроможності країни. Виявлено проблеми розвитку людського потенціалу при переході країни до створення моделі сталого розвитку. Розглянуто основи формування моделі еко-соціальної ринкової економіки при органічному поєднанні економічної ефективності, соціальної справедливості та ресурсно-екологічної збалансованості. Показано взаємозалежність понять маркетингу персоналу та людського капіталу. Проведено порівняльну характеристику між основними компонентами людського і сталого розвитку, кожний з яких виконує специфічні функції у забезпеченні стратегічного управління людським капіталом. Виявлено взаємозв’язок оцінки основних складових елементів людського капіталу з елементами зовнішнього та внутрішнього маркетингу персоналу. Виокремлено чотири основних елементи у структурі людського капіталу: знання та продуктивні здібності, здоров’я, мотивація, мобільність. Показано їх вплив на стратегічне управління маркетингом персоналу. Проведено порівняльну динаміку індексу людського розвитку та індексу навколишнього середовища України з деякими країнами світу. Доведено, що однією з головних цілей управління персоналом (HRM) є підвищення ефективності роботи організацій. Тим не менш, деякі дослідження явно звернулися до багатовимірного характеру виконання та пов'язали практику HR з різними вимірами результатів. Отже, це дослідження доповнює літературу, пов'язуючи практику HR з трьома вимірами результатів: фінансовими, організаційними та результатами працівників (HR). Крім того, було проаналізовано, як практика HR впливає на ці виміри результатів, зосереджуючи увагу на ролі задоволення від роботи.

Біографії авторів

Oksana Bodnaruk, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування кафедри МіБА

Sergey Ukrainsky, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

студент гр. БА-18-м

Посилання

1. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: моногр. / за заг. ред. Д.Г. Лук`яненка, В.І. Чужикова.- К.: КНЕУ, 2007. - 544 с.

2. Устойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник /под ред. проф. Л.Г.Мельника.- Сумы: ИТД «Университетская книга», 2009. – 1216 с.

3. РИО+20/ Брошура для Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.rada.gov.ua

4. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: моногр. /О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, О.В. Боднарук, В.П. Антонюк.- НАН України, Ін-т економіки пром-сті.- Донецьк, 2012. – 534с.

5. Стратегія сталого розвитку та європейська модель «еко-соціальної ринкової економіки» як основа конкурентоздатності України в сучасну епоху / В.Вовк, Б.Гаврилишин// Українська асоціація римського клубу [Електроний ресурс].- Режим доступу: http://clubofrome.org.ua/corweb/Article/1/

6. Environmental Perfomance Index Authors // Yale Center for Environmental Law & Policy, Yale University [Електроний ресурс].- Режим доступу: http://epi.yale.edu

7. Звіт з людського розвитку в Україні за 2016 рік. Людський розвиток і європейський вибір України. – ПРООН Україна, травень 2016р.-123с.

References (BSI):

1. Common European Economic Space: Harmonization of Megregional Contradictions: Monogr. / for community edit D.G.Lukyanenko, V.I.Chuzhikova. - K .: KNEU, 2007. - 544 p.

2. Sustainable development: theory, methodology, practice: textbook / ed. prof. L.Melnik. - Sumy: ITD “University Book”, 2009. - 1216 p.

3. RIO + 20 / Brochure for the United Nations Conference on Sustainable Development [Electronic resource] .- Access mode: http://www.rada.gov.ua

4. Sustainable development of the industrial region: social aspects: monogr. / O.Novikova, O.Amosha, O.Bodnaruk, V.Antonyuk. - National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Economics of Industrial Design .- Donetsk, 2012. - 534 p.

5. Sustainable Development Strategy and the European model of the "eco-social market economy" as the basis of Ukraine's competitiveness in the modern era / V.Vovk, B.Gavrylyshyn // Ukrainian Association of the Roman Club [Electronic resource] .- Mode of access: http://clubofrome.org.ua/corweb/Article/1/

6. Environmental Perfomance Index Authors // Yale Center for Environmental Law & Policy , Yale University [Електроний ресурс].- Режим доступу: http://epi.yale.edu

7. Human Development Report in Ukraine for 2016. Human development and European choice of Ukraine. - UNDP Ukraine, May 2016 - 123 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті