ФОРМУВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС

Автор(и)

  • Svitlana Kalinina Інститут підготовки кадрів державної служби занятості України, м. Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2892-0410
  • Svitlana Lanska Інститут підготовки кадрів державної служби занятості України, м. Київ, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-1986-8777

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180507

Ключові слова:

населення, рівень життя, добробут, бідність, доходи, соціальні стандарти.

Анотація

У статті обґрунтовано, що одним з найбільш важливих показників розвитку соціально-економічної сфери держави виступає рівень життя населення. Доведено, що у сучасних економічних умовах існує об’єктивна необхідність забезпечення гідного рівня життя населення з метою сприяння економічному зростанню країни. У роботі систематизовано методологічні підходи формування рівня життя населення з урахуванням ймовірних наслідків для розвитку соціально-економічної системи держави. Наголошено, що рівень життя населення є однією з найскладніших соціально-економічних категорій. Здійснено аналіз існуючих визначень щодо змісту даної категорії. Розглянуто етапізацію економічних досліджень щодо певних аспектів формування рівня життя населення. Проаналізовано різні підходи стосовно групування показників рівня життя. Акцентовано увагу на проблемі визначення рівня бідності в Україні, досліджено показники, що його визначають. Розкрито соціально-економічний контекст бідності у сучасному світі. Наголошено, що сьогодні у світовій економіці актуалізується проблема зростання бідності працюючих людей. Визначено, що низькі соціальні стандарти в державі не відповідають критеріальним значенням, прийнятим на міжнародному рівні. Охарактеризовано наслідки істотного зниження рівня життя населення та відповідні загрози для забезпечення розвитку національної економіки України.

Біографії авторів

Svitlana Kalinina, Інститут підготовки кадрів державної служби занятості України, м. Київ

професор кафедри управління персоналом та економіки праці, д.е.н., професор

Svitlana Lanska, Інститут підготовки кадрів державної служби занятості України, м. Київ

завідувач навчально-методичного відділу, к.е.н.

Посилання

1. Рівень життя населення України / НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України; За ред. Л.М. Черенько. – К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2006. – 428 с.

2. Переверзєва А. В. Оцінка рівня життя в об’єднаних територіальних громадах: національні та міжнародні стандарти / А.В. Переверзєва // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. Випуск 1(51). – С. 91-94.

3. Людський розвиток реґіонів України: методика оцінки та сучасний стан. Монографія. – К.: Рада з вивчення продуктивних сил України НАНУ, 2002. – 124 с.

4. Статистика рівня життя населення України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nauch.com.ua/kultura/75184/index.html

5. Харченко Н. Різноманітність аспектів бідності: спроба соціологічного аналізу / Н. Харченко // Наукові записки. – Том 7. Політологія. Соціологія. – 1999. – С. 38-49.

6. Саврук О. Проблема безробіття: міжнародний та вітчизняний досвід / Саврук О., Саврук Т. // Науковий часопис національної академії прокуратури України. – №1, 2019. – С. 76-84.

7. Доповідь ПРООН: Україна зайняла 84 місце серед 188 країн світу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4089-dopovid-proon-ukraina-zainiala-84-e-mistse-sered-188-krain-svitu

8. Економічна та політична ситуація в Україні очами громаддян // Соціологічна група «Рейтинг» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/vzglyady_grazhdan_na_ekonomicheskuyu_i_politicheskuyu_situaciyu_v_ukraine.html

9. Алла Котляр. Тактичні песимісти і стратегічні оптимісти // Дзеркало тижня. Україна [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dt.ua/SOCIUM/taktichni-pesimisti-i-strategichni-optimisti-264606_.html

10. Петровська О.М. Соціально-економічні показники рівня життя населення України / О.М. Петровська, М.С. Голіченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Вип. 18, частина 2, 2018. – С. 148-152.

References (BSI):

1. «The standard of living of the population of Ukraine» (2006), [«Riven` zhy`ttya naselennya Ukrayiny`»] / NAN Ukrayiny`. In-t demografiyi ta socz. doslidzh., Derzh. kom. staty`sty`ky` Ukrayiny`; Za red. L.M. Cheren`ko. – K.: TOV «Vy`davny`cztvo «Konsul`tant». – 428 p.

2. Pereverzyeva A.V. (2018), [«Ocinka rivnya zhy`ttya v ob'yednany`x tery`torial`ny`x gromadax: nacional`ni ta mizhnarodni standarty`»], Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo universy`tetu. Seriya Ekonomika. Vy`pusk 1(51). – pp. 91-94.

3. «The Human development of the regions of Ukraine: assessment method and current state» (2002), [«Lyuds`ky`j rozvy`tok reg`ioniv Ukrayiny`: metody`ka ocinky` ta suchasny`j stan»]. Monografiya. – K.: Rada z vy`vchennya produkty`vny`x sy`l Ukrayiny` NANU. – 124 p.

4. «Statistics on the living standards of the population of Ukraine», [«Staty`sty`ka rivnya zhy`ttya naselennya Ukrayiny`»], available at: http://nauch.com.ua/kultura/75184/index.html

5. Xarchenko N. (1999), «The variety of poverty aspects: a trial of sociological analysis», [«Riznomanitnist` aspektiv bidnosti: sproba sociologichnogo analizu»], Naukovi zapy`sky`. – Tom 7. Politologiya. Sociologiya. – pp. 38-49.

6. Savruk O., Savruk T. (2018), «The problem of unemployment: international and domestic experience», [«Problema bezrobittya: mizhnarodny`j ta vitchy`znyany`j dosvid»], Naukovy`j chasopy`s nacional`noyi akademiyi prokuratury` Ukrayiny`. – Vol. 1. – pp. 76-84.

7. «The UNDP report: Ukraine ranked 84th among 188 countries in the world» (2017), [«Dopovid` PROON: Ukrayina zajnyala 84 misce sered 188 krayin svitu»], available at: http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4089-dopovid-proon-ukraina-zainiala-84-e-mistse-sered-188-krain-svitu

8. «The economic and political situation in Ukraine with the eyes of the public» (2017), [«Ekonomichna ta polity`chna sy`tuaciya v Ukrayini ochamy` gromaddyan»], available at: http://ratinggroup.ua/research/ukrainevzglyady_grazhdan_na_ekonomicheskuyu_i_politicheskuyu_situaciyu_v_ukraine.html

9. Kotlyar, A. (2017), «Tactical pessimists and strategic optimists» [«Takty`chni pesy`misty` i strategichni opty`misty`»], Dzerkalo ty`zhnya. Ukrayina, available at: https://dt.ua/SOCIUM/taktichni-pesimisti-i-strategichni-optimisti-264606_.html

10. Petrovs`ka O.M., Golichenko M.S. (2018), «The social and economic indicators of living standards of the population of Ukraine» [«Social`no-ekonomichni pokazny`ky` rivnya zhy`ttya naselennya Ukrayiny`»], Naukovy`j visny`k Uzhgorods`kogo nacional`nogo universy`tetu. – Vol. 18, part 2. – pp. 148-152.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті