ДВОКОНТУРНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • Natalia Priymak Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9721-3226

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180543

Ключові слова:

стратегічне управління, зміни, система управління змінами, двоконтурна система управління змінами, стратегічні можливості змін, стратегічний потенціал змін.

Анотація

У дослідженні визначено, що успішна реалізація змін на підприємстві визначається, з одного боку – станом зовнішнього середовища та прийнятністю цим середовищем змін, а з іншого – станом внутрішніх стратегічних ресурсів. Саме такий підхід до ефективного провадження змін у статті покладено в основі двоконтурної системи управління змінами на підприємстві. Автором визначено, що система управління змінами – це сукупність взаємопов’язаних елементів процесу менеджменту, спрямованих на досягнення цілей змін в умовах  чинної стратегії підприємства. Для забезпечення ефективності управління змінами в умовах функціонування підприємства як відкритої системи пропонується розглянути двоконтурну схему системи управління змінами підприємства. В рамках реалізації зовнішнього контуру управління змінами вивчається зовнішнє середовище діяльності підприємства з метою ідентифікації зовнішніх драйверів змін та визначення їх впливу на стратегічні можливості змін та наслідки їх реалізації для підприємства. Інформація, отримана на даному етапі управління змінами використовується менеджментом змін підприємства для визначення порогових можливостей змін та унікальних можливостей, які складають основу ключових компетенцій підприємства. Як результат – визначаються стратегічні можливості змін, необхідні для реалізації загальної стратегії підприємства. Трансформація інформації щодо стратегічних можливостей змін відбувається через «призму» стратегічного потенціалу змін та взаємодію суб’єктів та об’єктів змін. Доведено, що схема реалізації системи управління змінами підприємства передбачає застосування чотирьох елементів (підсистем), які взаємодіють між собою: функціонального, організаційного, інформаційного та мотиваційного та забезпечують досягнення цілей змін.

Біографія автора

Natalia Priymak, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, к.е.н., доцент

Посилання

1. Дідур К.М. Системний підхід до управління підприємством та персоналом підприємства / К.М. Дідур // Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання]. - 2012. - № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1079

2. Харченко В.А. Підходи до управління сучасним підприємством. / В.А. Харченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pdffactory.com.

3. Турчіна С.Г. Система управління змінами як складник успішного розвитку підприємств / С.Г. Турчіна // Східна Європа: економіка, бізнес та управління [Електронне наукове фахове видання]. -2017. - Випуск 3 (08). – с. 199-203. - Режим доступу : http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2017

4. Komarnytska N. The peculiarities of enterprise innovational activity management system / N. Komarnytska, S. Knyaz, N. Shpak // Econtechmod. An international quarterly journal – 2015. – vol. 4. – № 1. – р. 45–50.

5. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$">Полянко В. В. Поняття середовища функціонування підприємства / В. В. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$">Полянко , А. Ю. Татарин // http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120">Молодий вчений. - 2017. - № 11. - С. 1270-1275.

References:

1. Didur K.M. (2012).”System approach to enterprise and enterprise management”, [ “Systemnyy pidkhid do upravlinnya pidpryyemstvom ta personalom pidpryyemstva”], Efektyvna ekonomika, No 4. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1079

2. Kharchenko V.A.(2017). “Approaches to managing a modern enterprise”, [“Pidkhody do upravlinnya suchasnym pidpryyemstvom”] available at: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/26180/1/ПІДХОДИ%20ДО%20УПРАВЛІННЯ%20СУЧАСНИМ%20ПІДПРИЄМСТВОМ.pdf

3. Turchina S.H. (2017). “Change Management System as a Component of Successful Enterprise Development,” [“Systema upravlinnya zminamy yak skladnyk uspishnoho rozvytku pidpryyemstv”], Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, Vol. 3 (08). pp. 199-203

4. Komarnytska N., Knyaz S., Shpak N. (2015) “The peculiarities of enterprise innovational activity management system” , Econtechmod. An international quarterly journal, vol. 4., № 1. рp. 45–50

5. Polyanko V. V., Tataryn A. YU. (2017). “The concept of the environment of the enterprise”, [“Ponyattya seredovyshcha funktsionuvannya pidpryyemstva”], Young Scientist. - No. 11. P. 1270-1275

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті