КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗМІЩЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ РЕКОНСТРУКТУРИЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Valeriy Bondarenko Вінницький торгівельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університету, м. Вінниця, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6182-6760

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180546

Ключові слова:

регіон, розміщення підприємств, економічний розвиток, бізнес, концепція.

Анотація

У статті проведено систематизацію основних підходів  організації управління розміщенням підприємств регіону. Автором зроблено висновок, що найбільший ефект на практиці може дати комплексне використання виділених підходів, тому що саме в цьому випадку можливе отримання синергетичного ефекту від отримання суми окремих складових формування ефектів.  Систематизація підходів до дослідження даних проблем в сфері вирішення задач розміщення бізнес-процесів, обумовлює застосування багаторівневої стратифікації економіки регіону, здійснення комплексу науково-опрацьованих мезоекономічних модифікаційних заходів результативного управління, в тому числі і тих, що лежать в основі визначення напрямків і форм просторового розміщення бізнесу. Запропоновано модель багаторівневого управління процесами розміщення підприємств, що дозволяє розширити повноту і деталізацію керованості підсистем різних рівнів (підприємство - регіон - галузь) і результативність управління економічною системою в цілому. При обґрунтуванні управлінських рішень щодо територіального розподілу бізнесу, як правило, беруть участь декілька взаємопов'язаних систем.  Доцільно виділити п'ять основних рівнів управління економічними системами, які беруть участь в обґрунтуванні управлінських рішень щодо географічного розташування підприємства: підприємства, регіону, промисловості, економіки, глобального економічного середовища.  Кожен рівень управління має власну систему управління з окремими елементами зворотного зв'язку, які, закриваючи окремі підпроцеси, утворюють повну схему управління.  Вихідні елементи сусідніх систем одночасно є вхідними елементами систем наступного рівня, за винятком останнього в даній системній схемі.

Біографія автора

Valeriy Bondarenko, Вінницький торгівельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університету, м. Вінниця

декан обліково-фінансового факультету, доктор економічних наук, професор

Посилання

1. Мазур А. Г. Просторові аспекти розвитку регіональних економічних систем / А. Г. Мазур, С. А. Мазур // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : економічні науки. – 2014. – Вип. 1. – С. 26-32.

2. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : підручник / наук. ред.: В. В. Ковалевський, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенов. – 6-те вид., випр. – К.: Знання, 2004. – 380 с.

3. Минакир П. А. Пространственная экономика: эволюция подходов и методология / П. А. Минакир, А. Н. Демьяненко // Пространственная экономика. – 2010. – № 2. – С. 6-32.

4. Мельник М. І. Просторові форми організації бізнесу як чинник забезпечення конкурентоспроможності регіональної економіки / М. І. Мельник // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи : матеріали Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції / наук. ред. І. В. Саух ; Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій. – Житомир, 2015. – С. 69-70

References:

1. Mazur, A. H., & Mazur, S. A. (2014). Prostorovi aspekty rozvytku rehional’nykh ekonomichnykh system [Spatial aspects of regional economic systems development]. In Zbirnyk naukovykh prats’ Vinnyts’koho natsional’noho ahrarnoho universytetu. Seriya : ekonomichni nauky [Proceedings of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Economics]: Vol. 1 (pp. 26-32). [in Ukrainian].

2. Kovalevskyy, V. V., Mykhaylyuk, O. L., & Semenov, V. F. (Eds.) (2004). Rozmishchennya produktyvnykh syl i rehional’na ekonomika [Placement of the productive forces and regional economy] (Textbook). 6th Ed. Kyiv: Znannya. [in Ukrainian].

3. Mynakyr P. A., Demyanenko A. N. (2010). Prostranstvennaya ekonomika: evolyutsiya podkhodov i metodologiya [Spatial economics: the evolution of approaches and methodology]. Prostranstvennaya ekonomika – Spatial Economics, 2, 6-32. Khabarovsk: Institute of Economic Research of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences.

4. Melnyk, M. I. (2015). Prostorovi formy orhanizatsiyi biznesu yak chynnyk zabezpechennya konkurentospromozhnosti rehional’noyi ekonomiky [Spatial forms of business organization as a factor in ensuring the competitiveness of the regional economy]. In Konkurentospromozhnist’ v umovakh hlobalizatsiyi: realiyi, problemy ta perspektyvy [Competitiveness under globalization: realities, problems and prospects] (Proceedings of Ninth international scientific conference): (pp. 69-70). Zhytomyr: Zhytomyr Branch of the Kyiv Institute of Business and Technology

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті