МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180623

Ключові слова:

економічна безпека, потенціал підприємства, проактивність, цінність, ризики, загрози.

Анотація

У статті  упорядковано понятійний апарат управління процесом забезпечення економічної безпеки  на  промисловому підприємстві, в якому були проаналізовані з різною мірою глибини поняття: управління безпекою, проактивний процес управління, створення  цінності. Проведена робота до визначення крітеріальних ознак економічної безпеки промислового підприємства і встановлено семантико-когнітивний зв’язок між забезпеченням потенціалу підприємства  та  забезпеченням його економічної безпеки. Досліджено поняття системи економічної безпеки підприємства, проаналізовано основні її складові. Запропоновано шляхи зменшення загроз системі економічної безпеки підприємств України в умовах глобальних ризиків.

Біографії авторів

Roman Tolpezhnikov, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

декан економіко-правового факультету, д.е.н., доцент

Maksim Balashov, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

здобувач освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

Посилання

1. Кириченко О.А., Сідак В.С. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання. Київ: Університет «Крок», 2008. 403 с.

2. Коваленко О.В. Підходи до визначення поняття економічної̈ безпеки підприємства / Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. №1. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_2016_1_65.pdf (дата звернення 11.02.2018).

3. Козаченко Г.В., Адаменко Т.М. Економічна безпека підприємства: аналіз наявних визначень. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2015. № 1 (69), ч. 1. С. 69-79.

4. Лисенко Ю.Г., Лопатовський В.Г. Поняття, класифікація ризиків та методи боротьби з ними / Вісник Технологічного університету Поділля. 2004. №4.4. 1.Т. 1. С. 177-180.

5. Лоханова Н. Система управління станом економічної безпеки підприємства: проблемні питання, концепція розвитку / Економіст. 2005. 2. С. 52-56.

6. Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства. Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2011. 400 с.

7. Ляшов Д.О. Проблеми забезпечення економічної безпеки на підприємствах в умовах військових дій на сході України. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2017. Вип. 15. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15866 (дата звернення 01.03.2018).

8. Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект. Київ: Книжкове вид-во НАУ, 2007. 436 с.

References:

1. Kirichenko O.A., Sidak V.S. (2008). “Problems of management of economic safety of economic entities”, [“Problemi upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu sub’yektiv gospodaryuvannya”]. Universitet «Krok», Kiev, Ukraine.

2. Kovalenko O.V. (2016). “Approaches to the definition of the economic economic safety” [“Pidhodi do viznachennya ponyattya ekonomichnoyi bezpeki pidpriyemstva”], Ekonomichnij visnik Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi. №1. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_2016_1_65.pdf.

3. Kozachenko G.V., Adamenko T.M. (2015). “Economic security of an enterprise: analysis of existing definitions”, [“Ekonomichna bezpeka pidpriyemstva: analiz nayavnih viznachen”], Naukovij visnik Poltavskogo universitetu ekonomiki i torgivli. Vol. 1 (69), part 1. pp. 69-79.

4. Lisenko Yu.G., Lopatovskij V.G. (2004). “Concept, classification of risks and methods of combating them” [“Ponyattya, klasifikaciya rizikiv ta metodi borotbi z nimi”], Visnik Tehnologichnogo universitetu Podillya. Vol. 4.4.1. T. 1. pp. 177-180.

5. Lohanova N. (2005). “The system of control of the state of economic security of the enterprise: problem issues, development concept”, [“Sistema upravlinnya stanom ekonomichnoyi bezpeki pidpriyemstva: problemni pitannya, koncepciya rozvitku”], Ekonomist. Vol. 2. pp. 52-56.

6. Lyashenko O.M. (2011). “Conceptualization of management of economic safety of the enterprise”, [“Konceptualizaciya upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpriyemstva”]. SNU im. V.Dalya, Lugansk, Ukraine.

7. Lyashov D.O.(2017). “Problems of providing economic security at enterprises in the conditions of military operations in the east of Ukraine. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property”, [“Problemi zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeki na pidpriyemstvah v umovah vijskovih dij na shodi Ukrayini”], Teoretichni i praktichni aspekti ekonomiki ta intelektualnoyi vlasnosti. Vol. 15. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/15866

8. Shkarlet S.M. (2007). “ The economic security of the enterprise: an innovative aspect” [“Ekonomichna bezpeka pidpriyemstva: innovacijnij aspect”]. Knizhkove vid-vo NAU, Kiev, Ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті