ЕВОЛЮЦІЯ БЕЗПЕКИ СПОЖИВАННЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6407.18.2018.180625

Ключові слова:

безпека споживання, глобалізація, сталий розвиток, технологічні уклади, концепції маркетингу.

Анотація

Проаналізовано часові та сутнісні аспекти еволюції безпеки споживання крізь призму розвитку технологічного прогресу, глобалізації та маркетингових концепцій. Показано, що зміна технологічних укладів сприяє розвитку глобалізації, що, в свою чергу, обумовлює зміну ринкової кон’юнктури, а саме попиту (через зміну моделей та підходів до споживання) та пропозиції (шляхом еволюції зокрема концепцій маркетингу як інструменту задоволення потреб споживачів). Встановлено суперечливий характер еволюційних процесів глобалізації, які з одного боку сприяють збільшенню обсягів виробництва, зменшенню відповідних витрат, забезпечуючи ринковий профіцит, а з іншого - вдосконалюються технології нав’язування та формування споживчих звичок, зокрема модель споживацтва, що виникла в розвинених країнах, поширюється по всьому світу, посилюючи загрози від глобалізації для решти країн. Визначено роль споживання, проаналізовано еволюцію категорії «безпека споживання» на кожному з етапів. Встановлено сучасні тенденції розвитку досліджуваних категорій. Визначено особливості розвитку для України. Доведено, що споживачі самі створюють та поширюють негативні наслідки суспільства споживання, погіршуючи, зокрема, екологічну ситуацію на планеті, підсилюючи соціальну напруженість. Проте завдяки споживчій демократії вони також можуть формувати попит на товари та послуги  виробників, які турбуються про безпеку споживання як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі.

Біографія автора

Katerina Antoniuk, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

доцент кафедри маркетингу і логістики, к.е.н, доцент

Посилання

1. Салтевська Т. Г. Особисте споживання в умовах формування соціального ринкового господарства / Т.Г. Салтевська. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук; спеціальність – 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків – 2008, 227 с.

2. United Nations. Population Division. World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://esa.un.org/unpd/wup/Download/Files/WUP2018-F05-Total_Population.xls.

3. Міжнародні стратегії економічного розвитку : підручник /

Ю.В. Макогон, Д.Г. Лук'яненко, Ю.М. Пахомов, М.Ю. Пивоносов,

А.С. Філіпенко, КНУ ім. Т.Г. Шевченка, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, ДНУ. – 3-тє вид., доп. й випр . – Київ : Освіта України, 2009. – 417 с.

4. Олефіренко О.М. Еволюція концепцій маркетингу та перспективи їх подальшого розвитку в умовах економіки сталого соціо-еколого-економічного зростання / О.М. Олефіренко, Ю.О. Олефіренко // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. №3(7). С. 200207.

5. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації / Л. Л. Антонюк. К.: КНЕУ, 2004. 275 с.

6. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М.: Бизнес-книга. – 1995. – 698с.

7. Маркетинговий менеджмент: Підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. – К.: Видавництво «Хімджест», 2008. – 720 с.

8. Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / [за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка]. – Суми: Університетська книга, 2009. – 1134 c.

9. Чеботар С. І. Маркетинг : Навчальний посібник / С. І. Чеботар,

Я. С. Ларіна, О. П. Луцій, М. Г. Шевчик, Р. І. Буряк, С. М. Боняр, А. В. Рябчик, О. М. Прус, В. А. Рафальська // Київ. «Наш час», 2007. 504 c.

10. Цілі сталого розвитку людства 20162030 рр. [Електронний ресурс] / ООН. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/ tsili-staloho-rozvytku.

11. Маркетинг : Підручник / А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак та ін..; За наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АНН України А.Ф. Павленка; Кер. авт. кол. д-р екон. наук, проф. І. Л. Решетнікова. – К.: КНЕУ, 2008. – 600 с. – С. 94–113.

References (BSI):

1. Saltevs'ka T.G. (2008),Personal consumption in the formation of a social market economy”, [“Osobiste spozhivannya v umovah formuvannya socіal'nogo rinkovogo gospodarstva”], Dissertation, Kharkiv National University named after V.N. Karazin, 227 p.

2. United Nations. Population Division. World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. URL: https://esa.un.org/unpd/wup/Download/Files/WUP2018-F05-Total_Population.xls.

3. Makogon Yu.V., Luk'yanenko D.G., Pahomov Yu.M., Pivonosov M.Yu., Fіlіpenko A.S. (2009), “International Strategies for Economic Development”, [“Mіzhnarodnі strategії ekonomіchnogo rozvitku”], Kyiv, 417 p.

4. Olefіrenko O.M., Olefіrenko Yu.O. (2010),Evolution of marketing concepts and prospects for their further development in the conditions of the economy of sustainable socio-ecological and economic growth”, [“Evolyucіya koncepcіj marketingu ta perspektivi їh podal'shogo rozvitku v umovah ekonomіki stalogo socіo-ekologo-ekonomіchnogo zrostannya”], Bulletin of the Zaporizhzhya National University: Collection of scientific works. Economic Sciences, No.3(7), pp. 200207.

5. Antonyuk L. L. (2004), “International Competitiveness of Countries: Theory and Mechanism of Realization”, [“Mіzhnarodna konkurentospromozhnіst' kraїn: teorіya ta mekhanіzm realіzacії”], Kyiv, 275 p.

6. Kotler F. (1995), “Fundamentals of Marketing”, [“Osnovy marketinga”], Moscow, 698 p.

7. Kotler F., Keller K.L., Pavlenko A.F. (2008), “Marketing Management”, [“Marketingovij menedzhment”], Kyiv, 720 p.

8. Іllyashenko S.M. (2009), “Marketing: Bachelor's Degree”, [“Marketing: bakalavrs'kij kurs”], Sumy, 1134 p.

9. Chebotar S.І., Larіna Ya.S., Lucіj O.P., Shevchik M.G., Buryak R.І., Bonyar S.M., Ryabchik A.V., Prus O.M., Rafal's'ka V.A. (2007), “Marketing”, [“Marketing”], Kyiv, 504 p.

10. The goals of sustainable human development on 2016-2030. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/ tsili-staloho-rozvytku.

11. Pavlenko A.F., Reshetnіkova І.L., Vojchak A.V. (2008), “Marketing”, [“Marketing”], Kyiv, 600 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-13

Номер

Розділ

Статті