DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.18966

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ»

Ольга Аліївна Акчуріна

Анотація


Акчуріна О.А. Тенденції розвитку сутності поняття «корпоративне управління».

В статті розглянуто основні етапи історії розвитку поняття «корпоративне управління». Основні принципи сучасного корпоративного управління були закладені в кінці XVIII – на початку ХІХ століття. А безпосереднє законодавче регулювання корпоративної діяльності розпочалось з ХІХ століття. Останнім етапом історії корпоративного управління можна вважати період, починаючи з 50-х років ХХ століття і до сьогодні, коли у країнах із ринковою економікою учасниками акціонерних товариств стає питома вага всього населення. Предмет наукового дослідження корпоративного управління є багатогранним, оскільки корпоративне управління має справу з тим, як влаштована та реалізується влада в організації. Термін «корпоративне управління» не можна ототожнювати з категоріями «управлінням корпораціями» та «менеджмент». «Корпоративне управління в теорії і на практиці займається аналізом агентської проблеми як проблеми поділу влади суб'єкта господарювання. Корпоративне управління як категорія являє собою складну систему економічних відносин, що включає багато зовнішніх і внутрішніх елементів. Її визначають як систему цілеспрямованого формування процесу діяльності акціонерного товариства (корпорації) та впливу між акціонерами і зацікавленими особами. Наявність у зарубіжній та вітчизняній літературі різнопланових визначень терміну «корпоративне управління» пояснюється різноманітністю підходів, полярних точок зору науковців, мети дослідження та національними традиціями країни. В статті було проаналізовано та систематизовано погляди різних науковців з питання визначення сутності поняття «корпоративне управління», класифіковано їх за відповідними напрямами, та запропоноване власне розуміння цього терміну.

Акчурина О.А. Тенденции развития сущности понятия «корпоративное управление».

В статье рассмотрены основные этапы истории развития понятия «корпоративное управление». Основные принципы современного корпоративного управления были заложены в конце XVIII - начале XIX века. А непосредственное законодательное регулирование корпоративной деятельности началось с XIX века. Последним этапом истории корпоративного управления можно считать период, начиная с 50-х годов ХХ века и до сегодняшнего времени, когда в странах с рыночной экономикой участниками акционерных обществ становится все больше населения. Предмет научного исследования корпоративного управления очень многогранен, поскольку корпоративное управление имеет дело с тем, как устроена и реализуется власть в организации. Термин «корпоративное управление» нельзя отождествлять с категориями «управлением корпорациями» и «менеджмент». «Корпоративное управление в теории и на практике занимается анализом агентской проблемы как проблемы разделения власти субъекта хозяйствования. Корпоративное управление как категория представляет собой сложную систему экономических отношений, включающую много внешних и внутренних элементов. Ее определяют как систему целенаправленного формирования процесса деятельности акционерного общества (корпорации) и влияния между акционерами и заинтересованными лицами. Наличие в зарубежной и отечественной литературе разноплановых определений термина «корпоративное управление» объясняется разнообразием подходов, полярных точек зрения ученых, целей исследования и национальными традициями страны. В статье были проанализированы и систематизированы взгляды разных ученых по вопросу определения сущности понятия «корпоративное управление», классифицированы по соответствующим направлениям, и предложено собственное понимание этого термина.

Akchurina O. Trends in the nature of «corporate governance».

The paper considers the main stages of the history of the concept of «corporate governance». Basic principles of modern corporate governance were laid in the late XVIII - early XIX century. A direct legislative regulation of corporate activity began with the nineteenth century. The last stage of the history of corporate governance can be considered a period ranging from 50 years of the twentieth century to today, when in countries with market economies the number of participants in joint stock companies were increasing. Subject of governance research is multifaceted as corporate governance is concerned with how arranged and implemented power in the organization. The term «corporate governance» can not be equated with the categories of «management corporation» and «management.» «Corporate governance in theory and in practice, is analyzing the agency problem as a problem of separation of powers entity. Corporate governance as a category is a complex system of economic relations, which includes many external and internal elements. It is defined as a system of intentional formation process of the company (corporation) and impact between the shareholders and stakeholders. The presence of foreign and domestic literature of diverse definitions of the term «corporate governance» explained a variety of approaches, polar viewpoints of scientists, research objective and national traditions of the country. The article analyzed and systematized views of various scholars on the definition of the essence of the concept of «corporate governance», classified by the relevant areas, and proposed their own understanding of the term.


Ключові слова


корпоративне управління, акціонерне товариство, інвестори, кредитори, органи управління, прозорість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ